كارشناسی , زمین شناسی , دانشگاه تهران , 1363 ← 1367
كارشناسی ارشد , زمین شناسی اقتصادی , دانشگاه خوارزمی , 1367 ← 1371
دكترا , زمین شناسی اقتصادی , آكیتا - ژاپن , 1374 ← 1377


دروس ارائه شده1400

كاني زايي مس پورفيري در جانجا، پهنه زمين درز سيستان

سيزدهمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

محمد بومري, محمدرضا قدسي, امين سالاري خواه, محمد رضا دهمرده - 1400/06/17
1398

شناسايي زون پتاسيك با استفاده از داده هاي مغناطيس در محدوده اكتشافي جنوب زاهدان، جنوب شرق ايران

هشمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

حسين رمرودي, محمد بومري, حميدرضا سلوكي, فرشته خمر - 1398/11/30

سنگ شناسي و ژئوشيمي واحد گابرويي افيوليت تهلاب، جنوب شرق آتشفشان تفتان

بيست و هفتمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايرن

حبيب بيابانگرد, محمد بومري, پريدخت ريگي - 1398/11/16

سنگ شناسي و زمين شيمي كوه گرانيتي گراغه، شمال غرب زاهدان

بيست و هفتمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

حبيب بيابانگرد, محمد بومري, حوا فراست ميربلوچ زهي - 1398/11/16

سنگ شناسي و ژئوشيمي دايك هاي و سيل هاي سياه جكوك، جنوب شرق زاهدان

بيست و هفتمين همايش بلورشناسي وكاني شناسي ايران

پروانه بيجار, محمد بومري, حبيب بيابانگرد - 1398/11/16
1397

استفاده از روش ايزوكون در مطالعه دگرساني هاي كانسار مس-موليبدن لار، شمال زاهدان

دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

راحله مرادي, محمد بومري, ساسان باقري - 1397/06/14

اكتشافات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در منطقه لولوكدان، جنوب شرقي زاهدان

دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

زينب نقدي, محمد بومري, عبدالباسط نهتاني فر - 1397/06/14

كاني زايي آنتيموان در پهنه زمين درز سيستان

دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

محمد بومري, حليمه مجددي مقدم - 1397/06/14

بررسي ويژگيهاي كانسار مس - موليبدن لار ، شمال زاهدان

دهمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

راحله مرادي, محمد بومري, ساسان باقري, علي اكبر دايا - 1397/06/14
1396

بررسي نقشه آنوماليهاي فركتال عيار-مساحت رسوبات آبراههاي با نقشه دگرسانيها مطالعه موردي نقشه 25?000 :1 منطقه الديز، جنوب زاهدان

بيست و پنجمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران

سلمان رييسي, محمد بومري, علي اكبر دايا - 1396/11/04

مقايسه نقشه آنوماليهاي فركتال عيار-مساحت با آنوماليهاي آمار كلاسيك مطالعه موردي رسوبات آبراههاي نقشه 25?000 :1 منطقه الديز، جنوب زاهدان

بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سلمان رييسي, محمد بومري, علي اكبر دايا - 1396/11/04

زمين شناسي و پتروگرافي افيوليت ملانژ ريگ كوهك، جنوب شرق آتشفشان تفتان

بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

پريدخت ريگي, حبيب بيابانگرد, محمد بومري - 1396/11/04

بررسي زمين شناسي و پتروگرافي محدوده اكتشافي چاه سربي، جنوب زاهدان

نهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

سميه نارويي, محمد بومري, محمدرضا قدسي - 1396/06/16

كاني سازي مس در محدوده اكتشافي قلعه صولي،شمال غرب تفتان ، جنوب شرق ايران

نهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

زيتون شيحكي, محمد بومري, محمدرضا قدسي - 1396/06/16

اكتشافات ليتوژئوشيميايي مس ، طلا و فلزات وابسته در منطقه تك تلار،شمالغرب زاهدان

نهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

گل جمال غفران ملا, محمد بومري, محمود رضا كهرازه, عبدالباسط نهتاني فر - 1396/06/16
1395

تهيه نقشه هاي زمينشناسي و ساختاري با مطالعات دورسنجي و صحرايي، شمال غرب حسن آباد- كورين

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

ساجده بلوچزهي, محمد بومري - 1395/06/27

شناسايي مناطق دگرساني با مطالعات دورسنجي و صحرايي، شمال غرب حسن آباد-كورين

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

ساجده بلوچزهي, محمد بومري - 1395/06/27

شناسايي اكسيد هاي آهن با استفاده از مطالعات دور سنجي و صحرايي در كانسار بغل بيد، شرق سنگان

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

اسيه سربوزي حسين ابادي, محمد بومري, عباس گل محمدي, محسن زنگنه قاسم ابادي - 1395/06/27

طالعه پهنه هاي دگرساني و خطواره هاي تكتونيكي، با استفاده از روش هاي مختلف پردازش تصاوير ماهواره اي لندست8،جنوب غرب زاهدان، جنوب شرق ايران

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

مرتضي عباسي, محمد بومري, محمدرضا قدسي - 1395/06/27
1394

شناسايي پهنه هاي دگرساني در منطقه لونكا با استفاده از روش هاي دورسنجي

هفتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

شيوا نيكنام, محمد بومري, حبيب بيابانگرد, عبدالباسط نهتاني فر - 1394/06/18

بررسي كانهزايي مس و سرب در كوه لونكا با استفاده از روش¬هاي ليتوژئوشيميايي، شمالغرب زاهدان

هفتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

شيوا نيكنام, محمد بومري, حبيب بيابانگرد, عبدالباسط نهتاني فر - 1394/06/18

استفاده از داده هاي RS و DEM در بارزسازي و مدل سازي اكسيدهاي آهن دياپير نمكي هندون،شمال تنگه هرمز

هفتمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

محمد انقيادي كميز, محمد بومري, ساسان باقري - 1394/06/18

اكتشاف ليتوژئوشيميايي در منطقه كفتار كوه، شمال غرب زاهدان

هفتمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

شهربانو احمدي, محمد بومري - 1394/06/18

Geochemical Anomaly Separation by Number-Size (N-S) Fractal Model in Nakhilab Region SE Iran

24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey

نفيصه مزراعي, علي اكبر دايا, محمد بومري - 1394/01/25

Identification of Geochemical Anomalies by Using of Concentration-Area (C-A) Fractal Model in Nakhilab Region SE Iran

24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey

نفيصه مزراعي, علي اكبر دايا, محمد بومري - 1394/01/25

Separation of Anomaly from Background Using Concentration- Perimeter (C-P) Method in Nakhilab Region Northwestern Of Zahedan

24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey

نفيصه مزراعي, علي اكبر دايا, محمد بومري - 1394/01/24
1393

جدا سازي آنومالي از زمينه با استفاده از روش فركتالي عيار-مساحت در رسوبات منطقه نخيلاب شمال غرب زاهدان

ششمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

نفيصه مزراعي, علي اكبر دايا, محمد بومري - 1393/06/22
1392

مدل سازي عيار مس در بخش شمالي كانسار چاه فيروزه به روش فركتالي عيار- حجم

پنجمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

زهرا زين الديني راويز, محمد بومري, علي اكبر دايا - 1392/06/20
1385

Mineral Chemistry Contribution of Plutonic Rocks to the Porphyry Cumineralization Sarcheshmeh Iran

Society of Resource Geology Abstracts With Program

محمد بومري - 1385/10/11

Chemical Composition of Biotite From the Miduk Porphyry CuDeposit

Society of Resource Geology Abstracts With Program

محمد بومري - 1385/10/11

Geology and Mineralogy of the Kushk Zn-Pb Massive Sulfidedeposit

Society of Resource Geology Abstracts With Program

محمد بومري - 1385/10/11

Chemical Cpmposition of Biotite in Cu-related Intrusions and Alternation Zones of Sarcheshmeh Porphyry Cu-Mo Deposit

Japan Geoscience Union Meetin Abstracts on Cd

محمد بومري - 1385/10/11

Geology and Mineralogy of Sphordi Phosphate Deposit

Japan Geoscience Union Meetin Abstracts on Cd

محمد بومري - 1385/10/11
1384

Mount Taftan Southeastern Iran

EGU 2005

محمد بومري - 1384/02/04

عناصر خاكي نادر(REE) بر گارنت از كانسار آهن سنگان خراسان

همايش انجمن زمين شناسي ايران

محمد بومري - 1384/01/01

بافت هاي غير تعادلي در سنگهاي آتشفشاني كوه تفتان، جنوب شرقي ايران

بيست چهارمين گردهمايي علوم زمين

محمد بومري, حبيب بيابانگرد, محمدنبي گرگيج - 1384/01/01
1383

Assessment of Ground Water Vulnerability to Pollution From Industrial

IAMG05-GIS and Spatial Analysis

محمد بومري - 1383/10/12

كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين كوه لار واقع در شمال زاهدان

دوازدهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران

محمد بومري - 1383/01/01

ايزوتوپ هاي پايدار درآب هاي موجود در كوه آتشفشاني تفتان

بيست و سومين گردهمايي علوم زمين

محمد بومري - 1383/01/01

ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيكي تفتان، جنوب شرقي ايران

هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

محمد بومري, محمدنبي گرگيج, حبيب بيابانگرد, محمدمهدي خطيب - 1383/01/01
1381

تركيب شيميايي پيروكسن ،گارنت و مگنتيت د ر كانسار آهن سنگان

ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

محمد بومري, محمدنبي گرگيج - 1381/01/01

شرايط تشكيل كانسار آهن سنگان بر مبناي مجموعه هاي كاني در شمال شرق ايران

دهمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران

محمد بومري, غلامرضا لشكري پور, محمدنبي گرگيج - 1381/01/01

كاني شناسي سنگهاي گرانيتي زاهدان

دهمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران

محمد بومري - 1381/01/01
1379

Water-rock interaction in the Sangan deposit northeastern Iran

Tenth international symposium on water - rock interaction

محمد بومري, D Ishiyama, O Matsubaya - 1379/10/12

پتروشيمي سنگهاي گرانيتي سرنوسر درشمال شرقي ايران

نوزدهمين گردهمايي علوم زمين

محمد بومري - 1379/01/01

سبك كاني زايي، نحوه اكتشاف و مشخصات كانسارهاي طلاي اپي ترمال در محيط هاي ولكانيكي

نوزدهمين گردهمايي علوم زمين

محمد بومري, غلامرضا لشكري پور - 1379/01/01
1378

مطالعه زمين شناسي ايزوتوپهاي پايدار كربن و اكسيژن در كانيهاي كربناته كانسار آهن سنگان خراسان

سومين همايش انجمن زمين شناسي ايران

محمد بومري - 1378/01/01
1377

مطالعه ژئوشيمي CL وF در بيوتيت هاي گرانيت سرنوسر در شمال شرق ايران و استفاده از آن در تعيين منشا كانسار آهن سنگان خراسان

هفدهمين گردهمايي علوم زمين

محمد بومري - 1377/01/01

مداركي از ادخال هاي سيال در سنگهاي مرتبط با كانسارآهن سنگال خراسان

هفدهمين گردهمايي علوم زمين

محمد بومري, غلامرضا لشكري پور - 1377/01/01
1375

Halogen-rich Minerals from the Sangan Iron Ore Deposits Northeastern Iran

The Society of Resource Geology

محمد بومري, T Mizuta, K Nakashima, D Ishiyama, Y Ishikawa - 1375/10/12

Characteristics of intrusive rucks from the Sangan mining area northeastern Iran

Annual Meeting of the Mineralogical society of Japan

محمد بومري, T Mizula, D Ishiyama , Y Ishikawu - 1375/10/12


1383

تركيب شيميايي بيوتيت موجود در گرانيتوئيد زاهدان

محمد بومري - 1383 -
1379

پترو گرافي و ژئوشيمي سنگهاي گرانيتي زاهدان

محمد بومري, غلامرضا لشكري پور - 1379 -


شناسايي پهنه بندي و طرز تشكيل انواع دگرساني در محدوده اكتشافي مس جنوب زاهدان جنوب شرق ايران

ليلا جان ابادي , [ محمد بومري, محمدرضا قدسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اكتشاف ليتوژئوشيميايي مس و موليبدن و عناصر وابسته در جنوب زاهدان جنوب شرق ايران

محمدرضا ميربلوچزهي , [ محمد بومري, عبدالباسط نهتاني فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي كاني زايي مس - موليبدن با استفاده از داده هاي ژئومغناطيس در جنوب زاهدان ،جنوب شرق ايران

حسين رمرودي , [ محمد بومري, حميدرضا سلوكي, فرشته خمر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

پترولوژي ، ژئوشيمي و خاستگاه گرانيتوئيدي گراغه، شمال غرب زاهدان

حوا فراست ميربلوچ زهي , [ حبيب بيابانگرد, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ژئوشيمي سنگهاي نفوذي در منطقه سياه جكوك، جنوب شرق زاهدان، جنوب شرق ايران

پروانه بيجار , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اكتشاف ليتوژئوشيميايي مس و موليبدن و عناصر وابسته در جنوب زاهدان جنوب شرق ايران پدگي

محمدرضا ميربلوچزهي , [ محمد بومري, عبدالباسط نهتاني فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي پهنه بندي و طرز تشكيل انواع دگرساني در محدوده اكتشافي مس جنوب زاهدان جنوب شرق ايران

ليلا جان ابادي , [ محمد بومري, محمدرضا قدسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

پتروگرافي ژئوشيمي و خاستگاه سنگهاي آذرين مرتبط با كاني زايي مس درپدگي جنوب زاهدان

مريم روستا , [ محمد بومري, راحله مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي و تحليل عوامل ساختاري در كنترل ماگماتيسم و كاني زايي فلزي در منطقه پدگي جنوب زاهدان جنوب شرق ايران

سعيد قلندرزهي جلال ابادي , [ محمد بومري, محسن جامي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اكتشاف ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در منظطقه لولوكدان جنوب شرقي زاهدان جنوب شرق ايران

زينب نقدي , [ محمد بومري, عبدالباسط نهتاني فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

اكتشاف زئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در شمال شرق ملك سياه كوه شمال زاهدان جنوب شرق ايران

مصطفي چنارنازي , [ حبيب بيابانگرد, علي اكبر دايا, محمد بومري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

كاني شناسي دگرساني و سبك كاني زايي مس در منطقهتك تلار شمال غرب زاهدان

عاطفه پيري , [ محمد بومري, عبدالباسط نهتاني فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

كاني شناسي دگرساني و طرز تشكيل كاني زايي مس در منطقه قلعه صولي جنوب زاهدان

زيتون شيحكي , [ محمد بومري, محمدرضا قدسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مشخصات ژئوشيميايي سنگ هاي دگرسان شده و كاني زايي شده در محدوده اكتشافي تك تلار در شمال غرب زاهدان

گل جمال غفران ملا , [ محمد بومري, محمودرضا رحمتيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

كاني شناسي دگرساني و طرز كاني زايي سرب و روي در منطقه چاه سربي در جنوب زاهادن

سميه نارويي , [ محمد بومري, محمدرضا قدسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

اكتشاف ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در مقياس 25000 1 در لاديز جنوب زاهدان جنوب شرق ايران

سلمان رييسي , [ محمد بومري, علي اكبر دايا ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت ملانژ ميرجاوه ريگ كوهك شرق آتشفشان تفتان

پريدخت ريگي , [ حبيب بيابانگرد, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و مطالعه كاني زايي فلزي در محدوده نقشه زمين شناسي 25000:1 ، شمال شرق عباس آباد، جنوب شرق ايران.

سحر سرگزي كوشه , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و مطالعه كاني زايي فلزي در نقشه زمين شناسي 25000:1 ، جنوب شرق عباس آباد، جنوب غرب زاهدان، جنوب شرق ايران.

مرتضي عباسي , [ محمد بومري, محمدرضا قدسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي مافيك و الترامافيك در محدوده چهارگوش 1:25000 شمال شرق كوه پيرسرخان، جنوب غرب زاهدان

ياسمن ريگي حسين ابادي , [ حبيب بيابانگرد, محمد بومري, محمدرضا بخشي محبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و مطالعه كاني زايي فلزي در محدوده نقشه زمين شناسي 1:25000، شمال غرب حسن آباد- كورين، جنوبغرب زاهدان، جنوب شرق ايران

ساجده بلوچزهي , [ محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

زمين شناسي،كاني شناسي ژئوشيمي و ژنز كاني زايي آهن بغل بيد، جنوب شرق معدن سنگان، شرق ايران

اسيه سربوزي حسين ابادي , [ محمد بومري, عباس گل محمدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي كانه زايي مس و سرب در كوه لونكا با استفاده از روش هاي ليتوژئوشيميايي، شمال غرب زاهدان

شيوا نيكنام , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد, عبدالباسط نهتاني فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

زمين شناسي اقتصادي تعدادي از دياپيرها و يخچالهاي نمكي سري هرمز در چها گوش نقشه زمين شناسي 1:250000

محمد انقيادي كميز , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مشخصات شرايط فيزيكوشيميايي و سبك كاني زايي مس در چاه برفي شمال غرب زاهدان

مرضيه سرحدي جشاري , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

كاني شناسي دگرسانيو منشا كاني زايي آنتيموان و طلا در منطقه سفيد سنگ در جنوب زاهدان

مهدي مارزي , [ محمد بومري, محمدرضا قدسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پترولوژي توده گرانيتوئيدي كوه شاخ سفيد و ارتباط آن با كاني زايي آهن در شمال راين جنوب شرق كرمان

سمانه سپهر , [ حبيب بيابانگرد, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تارخچه تكتونو- ماگمايي كمپلكس ولكانو- پلوتونيك ماهي رود شرق سربيشه شرق ايران

شهريار كشتگر , [ ساسان باقري, محمد بومري, محمدنبي گرگيج ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مشخصات ژئوشيميايي سنگ هاي نفوذي و مناطق مس دار مربوط در كفتار كوه شرق ايران

شهربانو احمدي , [ محمد بومري, محمودرضا رحمتيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اكتشافات ژئوشيميايي دلوميت هاي سازند جمال شمال شرق فردوس

محمدرضا سليمي , [ محمد بومري, مصطفي قماشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ هاي اذرين در نخيلات با نگرشي ويژه بر منشا كانه زايي طلا و مس ، شمال غرب زاهدان

نجمه هدايتي , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي واحدهاي سنگي و رگه هاي معدني در نخيله - شمال غرب زاهدان

نفيصه مزراعي , [ محمد بومري, علي اكبر دايا ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

كاني شناسي ، دگر ساني ، سبك و منشا كاني زايي مس در منطقه لار زاهدان - شرق ايران

فاطمه دوشنگاني درميان , [ محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پترولوژي و ژئوشيمي مخروط هاي بازالتي كواترنري بوبك و سيخ كوه ، باختر نهبندان - خاور پهنه لوت

ام البنين شهركي , [ حبيب بيابانگرد, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

كاني شناسي ،ژئوشيمي و طرز تشكيل زون هاي دگر ساني در اطرف كاني زايي مس در بيدستر ، جنوب زاهدان ، جنوب شرق ايران

بهنام قاسمي , [ محمد بومري, محمدرضا قدسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پترولوژي سنگهاي مافيك و الترامافيك مجموعه افيوليتي جنوب قاين خاور ايران

زهرا كوچكي , [ حبيب بيابانگرد, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اكتشاف ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي و مطالعه كاني هاي سنگين در منطقه سنگان شرق آتشفشان تفتان جنوب شرق ايران

نازپري ميربلوچ , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد, محمدرضا قدسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي كاني زايي و ژئوشيمي مس و موليبدن در بخش شمالي معدن چاه فيروزه در غرب كرمان

زهرا زين الديني راويز , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پتروگرافي ژئوشيمي وو يژگيهاي اقتصادي تراورتن در دشت سمسور و ارتباط آن با كاني زايي آهن جنوب غرب زاهدان جنوب شرق ايران

علي كريمي , [ محمد بومري, مصطفي قماشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعات ليتوژئوشيميايي كاني شناسي و دگرساني آنومالي مس در نخيله شمال نصرت آباد شمال غرب زاهدان

فاطمه ياوري , [ محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ژئوشيمي رگه هاي معدني مس دار و سنگهاي دگرسان شده اطراف انها در چشمه رضايي شمال غرب زاهدان

مهدي قديمي كرين , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پتروژنز توده گرانيتوئيدي كوه بي بي مريم شمال خاوري نهبندان خاور ايران

مليحه شيباني مقدم , [ حبيب بيابانگرد, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

كاني شناسي ژئوشيمي و ژنز كانسار منگنز سر دشت جنوب زاهدان جنوب شرق ايران

فاطمه كارگري , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تشكيل كانسارهاي اپي ترمال در شمال كوه بزمان و ارتباط ان با سنگهاي آتشفشاني

احمد سبحاني مهر , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ژنز آنومالي هاي آهن در دشت سمسور جنوب غرب زاهدان

سيدمحمد كاظمي قهفرخي , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پتروگرافي ژئوشيمي و منشاء كانسار آهن رشتخوار و سنگهاي ميزبان مرتبط با آن

خسرو تيموري , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

سبك و منشاء كاني سازي طلا و آنتيموان در شور چاه جنوب شرق زاهدان

راحله مرادي , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

دگرساني گرمابي و كاني زايي طلا در منطقه سركهنو واقع در جنوب زاهدان

خديجه عزيزي هانله گرمله , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

زمين شناسي، كاني شناسي و ژئوشيمي توده هاي مگنتيتي و سنگ ميزبان آنها در دشت سمسور- جنوب غرب زاهدان

فاروق عاليان , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي زمين شناسي اقتصادي و كاني زايي مس در منطقه نازيل، جنوب زاهدان واقع در زون شرق ايران

ناهيد كداب , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

كاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز كاني زايي آهن خبر، بافت، جنوب شرق ايران

سميه دهقاني سلطاني , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

زمين شناسي، كاني شناسي و ژئوشيمي توده هاي مگنتيتي و سنگهاي ميزبان آنها در بخش مركزي و غربي كبير كوه، جنوب غربي شهرستان خواف، شرق ايران

محسن زنگنه قاسم ابادي , [ محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي تركيبات و بافت هاي كوارتز در رگه ها و رگچه هاي كانه دار موجود در نيمه شمالي كانسار مس سرچشمه با استفاده از روش به منظور مقايسه با نتايج حاصله از ساير روشها

سمانه نصيري بزنجاني , [ محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي كنترل ساختاري كاني زايي آنتيموان در منطقه بائوت(نصرت آباد)،جنوب شرق ايران

حسام عامري , [ علي اصغر مريدي, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

پتروگرافي و زئوشيمي دايك هاي اندزيتي واقع در شمال شهر رابر، استان كرمان

محمدعلي سالاري اسكر , [ حبيب بيابانگرد, محمد بومري, سارا درگاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

تشكيل اسكارن و كاني زايي مس در گربدر واقع در جنوب شرق كوه بزمان

مجيد جمشيدي , [ محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي امكان آلودگي آبهاي زير زميني در مناطق زغال دار شمال استان كرمان(ايران مركزي)بر اثر واكنش زغال-آب

فاطمه السادات پورمظفري كوهبناني , [ علي احمدي, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي زئوشيمي و نحوه تشكيل زئوليت هاي منطقه حرمك، شمال زاهدان، شرق ايران

عذرا علافر , [ علي احمدي, محمد بومري, علي اصغر مريدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

دگرساني،مينرالوگرافي و منشاء كاني زايي چند فلزي در كالدراي ابدار- شهر بابك

غلامرضا عباس زاده , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

زئوشيمي كانيهاي موجود در معدن مس ماهور،غرب نهبندان(جنوب شرق ايران)

مرتضي اسفرم , [ حبيب بيابانگرد, محمد بومري, محمد حسين زرين كوب ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

هيدروژئوشيمي چشمه هاي معدني دامنه جنوب شرقي آتشفشان تفتان دماوند

ندا واحديان , [ حبيب بيابانگرد, ناصر اسدي, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

ژنز كاني زايي مس و سرب قشلاق عباس آباد(طارم سفلي)، استان قزوين

محمد مرادي , [ محمد بومري, محمد معاني جو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي كاني شناسي، توالي پاراژنزي و منشاء كاني زايي طلا در شمال بزمان، جنوب شرق ايران

محمدجواد غلامي , [ محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

ژئوشيمي و منشاء كروميتهاي پوديفورم از شمال غرب تا جنوب غرب زاهدان ، جنوب شرق ايران

راضيه قلعه نويي , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي ژنز و مشخصات كاني زايي آهن و باريت در شمال شرقي شهر كرمان

مژگان زينلي پورحيدرابادي , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي زنز باريت منطقه بلبلوييه (جنوب شرقي كرمان)

ياسر پورچنگيز , [ محمد بومري, حبيب بيابانگرد, علي اصغر مريدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

مطالعه ارتباط كاني زايي آهن با فرايندهاي دگرگوني و ماگمايي در كانسار چغارت واقع در ايران مركزي

حسين كشتگرقاسمي , [ محمد بومري, سيد مسعود همام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

مطالعه كاني سازي در زون هيپوژن و سوپرژن كانسار سرب و روي كوشك، ناحيه بافق - ايران مركزي

علي يوسف پورسولا , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

زمين شيمي و توزيع عناصر فرعي و جزئي در كانسار آهن سه چاهون، ايران مركزي

حسين قديمي , [ محمد بومري, مهرداد براتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

مطالعه زمين شناسي اقتصادي و كاني زايي فلزي در منطقه سفيد آبه (كوه جنجا)- شرق ايران

نسيم الياس پور , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

سبك كاني زايي در كانسار مگنتيت- آپاتيت اسفوردي بافق واقع در ايران مركزي

عزيزاله بزي اله ري , [ محمد بومري, ساسان باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

بررسي خصوصيات هيدروژئولوژي و هيدروشيميايي چشمه آبگرم محلات

صديقه قرباني , [ محسن رضائي, محمد بومري ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

زمين شناسي و ژنز كانسار كروميت فارياب و سنگهاي آذرين وابسته

سيداميد موسوي , [ محمد بومري, علي احمدي, علي اصغر مريدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

پتروگرافي و ژئوشيمي كانسار كروميت فارياب و سنگهاي مرتبط با آن جنوب شرق ايران

صفيه پلنگ سوار , [ محمد بومري, علي احمدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86


از تاریخ 1395/11/01 تا تاریخ 1397/11/01


1 - حوا فراست ميربلوچ زهي, حبيب بيابانگرد, محمد بومري
سنگ شناسي، زمين شيمي و خاستگاه سنگهاي گرانيتوئيدي كوه گراغه، شمال غرب زاهدان
(1400) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 29 237-248
2 - حليمه مجددي مقدم, محمد بومري, حبيب بيابانگرد
پتروگرافي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين و كاني زايي آنتيموان در لخشك، شمال غرب زاهدان، جنوب شرق ايران
(1400) زمين شناسي ايران. 15 87-106
3 - سيده نرگس عدالتي منش, ساسان باقري, محمد حسين آدابي, مصطفي قماشي, محمد بومري
دياژنز و كاني شناسي اوليه سنگ هاي آهكي ژوراسيك فوقاني در بلوك طبس
(1399) پژوهش هاي دانش زمين. 11 47-71
4 - محمد بومري, راحله مرادي, ساسان باقري
Petrology and origin of the Lar igneous complex of the Sistan suture zone, Iran
(1399) GEOLOGOS. 26 51-64 مشاهده مقاله
5 - Mohammad Noor Sepahi, Babaji Maskare, محمد بومري, Purva Gadpallu, Raymond A. Duraiswami
Ground Fracturing Related to 7.8Mw Saravan Earthquake, Sistan and Baluchistan, Iran - Evidence for Brittle Deformation
(1399) JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA. 95 343-349 مشاهده مقاله
6 - محمد بومري, سميه نارويي, محمدرضا قدسي
پتروگرافي و زمين شيمي سنگ هاي آذرين و كاني زايي سرب در محدوده چاه سربي، جنوب زاهدان، جنوب شرق ايران
(1399) علوم زمين. 29 3-14
7 - اسيه سربوزي حسين ابادي, محمد بومري, عباس گل محمدي
مطالعه كانه زائي آهن بغل بيد با استفاده از شواهد زمين شناسي، كاني شناسي و ژئوشيمي، سنگان خواف در شمال خاوري ايران
(1399) زمين شناسي ايران. 14 37-54
8 - حبيب بيابانگرد, محمد بومري, پريدخت ريگي
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي پريدوتيتي و گابرويي افيوليت تهلاب، جنوب شرق آتشفشان تفتان
(1399) يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي. 14 70-83
9 - حليمه مجددي مقدم, محمد بومري, حبيب بيابانگرد
بررسي كاني زايي آنتيموان و انتقال جرم درسنگهاي ميزبان، بائوت، غرب زاهدان(جنوب شرق ايران)
(1399) زمين شناسي اقتصادي. 12 471-489
10 - محمد بومري, عاطفه پيري, عبدالباسط نهتاني فر, حميدرضا سلوكي
كاني زايي مس و طلا، سنگ نگاري و ژئوشيمي سنگهاي آذرين در تك تلار، شمال غرب زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
(1399) پژوهش هاي دانش زمين. 11 109-128
11 - رضوان ميرزايي رايني, علي احمدي, حسن ميرنژاد, محمد بومري, كازو ناكاشيما
كاني شناسي و زمين دمافشارسنجي شيست هاي رسي دگرگونه، آمفيبوليت و گارنت-آمفيبوليت هاي مجموعه دگرگوني گل گهر، جنوب غرب سيرجان، ايران مركزي
(1398) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 27 437-448
12 - راحله مرادي, محمد بومري, ساسان باقري
بررسي شيمي آپاتيت در مجموعه آذرين لار، شمال زاهدان
(1398) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 27 281-294
13 - شهريار كشتگر, محمد بومري, ساسان باقري
شيمي كاني استوك توناليتي كمپلكس ماهيرود پهنه زمين درز سيستان، شرق ايران
(1398) پژوهش هاي دانش زمين. 10 94-107
14 - محمد بومري, حبيب بيابانگرد, زهرا زين الديني
بررسي سنگ شناسي، كاني شناسي و دگرساني بخش شمالي كانسار مس پورفيري چاه فيروزه، شمال غرب شهر بابك، كرمان
(1398) زمين شناسي اقتصادي. 11 57-80
15 - شهريار كشتگر, ساسان باقري, محمد بومري
جايگاه تكتونيكي كمپلكس ولكانو-پلوتونيك ماهيرود نگرشي متفاوت بر تاريخچه ژئوديناميكي شرق ايران
(1398) علوم زمين. 29 131-144
16 - محمد بومري, حليمه مجددي مقدم, حبيب بيابانگرد
سنگ شناسي و زمين شيمي سنگ هاي آذرين و كاني زايي آنتيموان و طلا در منطقة سفيدسنگ و درگيابان (جنوب خاوري ايران)
(1397) پترولوژي. 9 195-218
17 - رضوان ميرزايي رايني, علي احمدي, محمد بومري
بررسي ويژگيهاي زمين شيميايي متاپليت هاي منطقه گل گهر در گستره كانسار آهن گل گهر، جنوب غرب سيرجان
(1397) مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 26 555-566
18 - محمد بومري, راحله مرادي, Holly Stein, ساسان باقري
Geology, Re-Os age, S and O isotopic composition of the Lar porphyry Cu-Mo deposit, southeast Iran
(1397) ORE GEOLOGY REVIEWS. 104 477-494 مشاهده مقاله
19 - رضوان ميرزايي رايني, علي احمدي, حسن ميرنژاد, Jian-Feng Gao, Kazuo Nakashima, محمد بومري
Two-tiered magmatic-hydrothermal and skarn origin of magnetite from Gol-Gohar iron ore deposit of SE Iran: In-situ LA-ICP-MS analyses
(1397) ORE GEOLOGY REVIEWS. 102 639-653 مشاهده مقاله
20 - رضوان ميرزايي رايني, علي احمدي, حسن ميرنژاد, محمد بومري
بررسي ويژگي هاي زمين شيميايي متاپليت هاي منطقه گل گهر در گستره كانسار آهن گل گهر، جنوب غرب سيرجان
(1397) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 26 555-566 مشاهده مقاله
21 - راحله مرادي, محمد بومري, Kazuo Nakashima
تركيب شيميايي بيوتيت از انديس مس و موليبدن لار
(1396) International Journal of Green Pharmacy. 11 S549-S560
22 - محسن زنگنه قاسم ابادي, محمد بومري, حبيب بيابانگرد
بررسي چگونگي تشكيل اسكارن شمال غربي كيبركوه با استفاده داده هاي سنگ نگاري، شيمي كاني ها و شاره هاي درگير جنوب غرب خواف (جنوب شرق خراسان رضوي)
(1396) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 25 35-48
23 - محمدرضا قدسي, محمد بومري
سنگ نگاري، كاني شناسي و شيمي كاني سنگ هاي نفوذي بزمان، جنوب شرق ايران
(1396) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 25 393-410
24 - حبيب بيابانگرد, محمد بومري, خسرو تيموري, فاطمه محمدپور
سنگ شناسي، دگرساني و خاستگاه كانه زايي آهن در رشتخوار
(1396) زمين شناسي اقتصادي. 9 93-115
25 - شهريار كشتگر, محمد بومري, علي كنعانيان, محبوبه نظري
موقعيت تكتونيكي گرانوديوريت زرگلي در زمين درز سيستان، جنوب شرق ايران
(1396) زمين شناسي ايران. 11 97-109
26 - حبيب بيابانگرد, سمانه سپهر, محمد بومري
سنگشناسي و زمينشيمي گرانيتوييد و اسكارن آهن كوه شاخسفيد در شمال راين (جنوبخاوري كرمان)
(1396) پترولوژي. 8 127-146
27 - راحله مرادي, محمد بومري
سنجش از دور مناطق دگرسان شده همراه با كاني زايي مس-موليبدن در شمال زاهدان
(1396) YERBILIMLERI. 38 275-294
28 - محمدرضا قدسي, محمد بومري, ساسان باقري, David Lentz, Daizo Ishiyama
متالوژني و پتانسيل كاني زايي گرانيتوويد بزمان
(1395) RESOURCE GEOLOGY. 66 286-302
29 - حبيب بيابانگرد, محمد بومري, خسرو تيموري, فاطمه محمدپور
كاني زايي و دگرساني كانسار آهن رشتخوار و سنگ هاي ميزبان وابسته به آن
(1395) مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 24 117-130
30 - اعظم زاهدي, محمد بومري
برهم كنش سيال-سنگ در اسكارن پناه كوه با استفاده از ايزوتوپ هاي پايدار كربن و اكسيژن در انواع كلسيت، غرب يزد
(1395) زمين شناسي ايران. 10 15-29
31 - محمدرضا قدسي, محمد بومري, ساسان باقري, کازو ناکاشيما
بررسي شيمي بيوتيت در گرانيتوئيد مكسان، چنوب شرق ايران
(1395) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 24 33-44
32 - نجمه هدايتي, محمد بومري, حبيب بيابانگرد
ويژگي هاي ژئوشيميايي و سنگ شناسي مجموعه آذرين نخيلاب، شمال باختر زاهدان
(1395) پترولوژي. 7 23-44
33 - علي اكبر دايا, محمد بومري, نفيصه مزراعي
شناسايي آنومالي هاي ژئوشيميايي در منطقه نخيلاب با استفاده از روش فركتالي عيار مساحت
(1395) International Journal of Mining and Mineral Engineering. 8 70-81
34 - محبوبه نظري, شهريار كشتگر, علي کنعانيان, محمد بومري
ژئوشيمي توده كوارتز ديوريتي سلفچگان
(1395) زمين شناسي ايران. 10 107-120
35 - حبيب بيابانگرد, محمد بومري, خسرو تيموري, فاطمه محمدپور
كاني زايي و دگرساني كانسارآهن رشتخوار و سنگ هاي ميزبان وابسته با آن
(1395) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 24 119-132
36 - راحله مرادي, محمد بومري, ساسان باقري, KAZUO Nakashima
Mineral chemistry of igneous rocks in the Lar Cu-Mo prospect, southeastern part of Iran: implications for P, T, and fO2
(1395) TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES. 25 418-433
37 - محمد افرين, محمد بومري, اسد الله محبوبي, محمدنبي گرگيج, محمد علي حمزه
رسوب شناسي و ژِِئوشيمي رسوبات سيليسي آواري (ترشيري-كواترنري)سواحل خاوري چابهار،جنوب خاور سيستان وبلوچستان
(1394) علوم زمين-سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور. 24 85-96
38 - محمد آفرين, محمد بومري, اسداله محبوبي, محمدنبي گرگيج, محمدعلي همزه
رسوب شناسي و ژئوشيمي رسوبات سيليسي آواري (ترشيري- كواترنري) سواحل خاوري چابهار، جنوب خاور سيستان و بلوچستان
(1394) علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور. 96 85-96
39 - سمانه نصيري بزنجاني, محمد بومري, حبيب بيابانگرد, مهدي عبدالهي
بررسي بافت هاي ك وارتز در ك انسار مس سرچشمه با استفاده از سامانه تصويرگيري ميكروسكوپ الكتروني- ك اتدولومينسانس
(1394) علوم زمين. 25 37-42
40 - راحله مرادي, محمد بومري, ساسان باقري, اعظم زاهدي
تعيين شرايط فيزيكو شيميايي و عوامل كنترل كننده كانه زايي با استفاده از كانه نگاري، روابط پاراژنزي و ميان بارهاي سيال در كانسار استيبنيت-طلا شورچاه، جنوب شرق زاهدان
(1394) مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 23 121-134
41 - محمدرضا قدسي, محمد بومري, ساسان باقري
استفاده از شيمي كاني آمفيبول براي دما-فشار سنجي گرانيتوئيد بزمان، جنوب شرق ايران
(1394) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 23 585-596
42 - محمد بومري, حبيب بيابانگرد, Kazuo Nakashima, محمدجواد غلامي
كانه نگاري و شيمي سولفيد ها در رگه هاي سيليسي طلا دار چاه نعلي، شمال بزمان، جنوب شرق ايران
(1394) پترولوژي. 6 49-70
43 - حبيب بيابانگرد, ام البنين شهرکي, محمد بومري
پترولوژي و ژئوشيمي مخروطهاي آتشفشاني پليو-كواترنري بوبك و سيخكوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت
(1394) كواترنري ايران. 1 213-224
44 - محمدرضا قدسي, محمد بومري, ساسان باقري, کازو ناکاشيما
سنگ نگاري و ژئوشيمي گرانيتوئيد مكسان، جنوب آتشفشان بزمان
(1394) يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي. 9 96-108
45 - Mohammad Reza Ghodsi, محمد بومري, ساسان باقري, Daizo Ishiyama, Fernando CORFU
Geochemistry, zircon U-Pb age, and tectonic constraints on the Bazman granitoid complex, southeast Iran
(1394) TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES. 4 311-340
46 - راحله مرادي, محمد بومري, ساسان باقري, اعظم زاهدي
تعيين شرايط فيزيكوشيميايي و عوامل كنترل كننده كانه زايي با استفاده از كانه نگاري، روابط پاراژنزي و ميان بارهاي سيال در كانسار استيبنيت- طلا شورچاه، جنوب شرق زاهدان
(1394) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 23 121-134
47 - شهريار كشتگر, ساسان باقري, محمد بومري
تاريخچه تكتونيكي كمپلكس ماهيرود (چشمه استاد) بر پايه داده هاي ساختاري جديد، شرق ايران
(1394) مجله زمين ساخت-دانشگاه بيرجند. 1 63-75
48 - محمد بومري, ساسان باقري
پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ هاي نفوذي در منطقه آنتيموان دار شورچاه، جنوب شرق زاهدان
(1393) پترولوژي. 15-32
49 - عزيز اله بزي, محمد بومري, حميد رضا رضايي
ويژگيهاي رسوب شناسي و ژئوشيميايي رسوبات ساحل و بستر خليج گواتر، جنوب خاوري ايران
(1393) اقيانوس شناسي. 99-110
50 - محمد بومري, حبيب بيابانگرد, Kazuo Nakashima, مرتضي اسفرم
كانه نگاري و شيمي سولفيد هاي درون زاد در كانسارهاي ماهور، غرب نهبندان-شرق ايران
(1393) زمين شناسي ايران. 8 75-88
51 - اعظم زاهدي, محمد بومري
زمين فشار سنج بيوتيت-آمفيبول به عنوان نشانگر پتانسيل اكتشافي ذخاير مس-آهن در اسكارن پناه كوه، غرب يزد
(1393) زمين شناسي ايران. 8 61-74
52 - راحله مرادي, محمد بومري, ساسان باقري
پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ هاي نفوذي در منطقه آنتيموان دار شورچاه جنوب شرق زاهدان
(1393) پترولوژي. 5 15-32
53 - عزيزاله بزي, محمد بومري, حميد رضايي
ويژگي هاي رسوب شناسي و ژئوشيميايي رسوبات ساحل و بستر خليج گواتر، جنوب خاوري ايران
(1393) اقيانوس شناسي. 5 99-110
54 - اعظم زاهدي, محمد بومري
بررسي ميان بارهاي سيال و ايزوتوپ هاي پايدار (كربن، اكسيژن و گوگرد) در زايش و تكوين اسكارن مس خوت، غرب يزد، ايران مركزي
(1393) پترولوژي. 5 107-126
55 - زهرا مختاري, محمد بومري, ساسان باقري
Application of multifractal modeling technique in systematic lithogeochemical survey to identify Au–Cu anomalies in the Siah-Jangal area, Southeastern of Iran
(1393) Arabian Journal of Geosciences. 8 9517-9530
56 - زهرا مختاري, محمد بومري, ساسان باقري
Digital Image Processing and Analysis Techniques for Detection of Hydrothermal Alteration Zones: A Cas e Study in Siah -Jangal Area, North of Taftan Volcano, Southeastern Iran
(1393) Journal of the Indian Society of Remote Sensing. 43 363-377
57 - راحله مرادي, محمد بومري, ساسان باقري
پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ¬هاي نفوذي در منطقه آنتيموان¬دار شورچاه، جنوب¬شرق زاهدان
(1393) پترولوژي. 18 15-32
58 - محمد بومري, محسن زنگنه قاسم آبادي, حبيب بيابانگرد
سنگ نگاري و ژئوشيمي بخش شمال غربي توده هاي گرانيتوئيدي زوزن، جنوب غربي خواف (جنوب شرق خراسان رضوي
(1392) مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 637-648
59 - اعظم زاهدي, محمد بومري, Kazuo Nakashima, Masao Ban, David Richard Lentz
Geochemical Characteristics Origin and Evolution of Ore-Forming Fluids from the Khut Copper Skarn Deposit (West of Yazd Central Iran)
(1392) RESOURCE GEOLOGY. 64 209-232
60 - اعظم زاهدي, محمد بومري, محمد علي مكي زاده
زمين شيمي عناصر نادر خاكي در گارنت هاي اسكارني در كانسار خوت و پناهكوه غرب يزد
(1392) پترولوژي. 47-66
61 - عذرا علافر, محمد بومري
پترولوژي و ژئوشيمي كاني هاي زئوليتي در گدازه هاي مافيك منطقه حرمك، شمال زاهدان، جنوب شرق ايران
(1392) پترولوژي. 1-16
62 - اعظم زاهدي, محمد بومري
سنگ نگاري، زمين شيمي و سنگ زايي اسكارن پناهكوه، غرب يزد
(1392) مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 21 389-403
63 - محمد بومري, حبيب بيابانگرد, كازو ناكاشيما, مرتضي اسفرم
پيدايش و شيمي كاني هاي سولفيدي و ااكسيدي برونزاد در كانسار پلي متال ماهور، غرب نهبندان
(1392) پترولوژي. 17-30
64 - اعظم زاهدي, محمد بومري
سنگ نگاري و شيمي گارنت ها از كانسار اسكارن خوت، غرب تفت، استان يزد
(1392) مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 21 267-276
65 - محمد آفرين, محمد بومري, اسد اله محبوبي, محمدنبي گرگيج
ژئوشيمي گلسنگ ها و ماسه سنگ هاي ميوسن پسين-پلئيستوسن منطقه ساحلي چابهار با نگرشي بر سنگ منشا و جايگاه زمين شناختي
(1392) زمين شناسي ايران. 65-80
66 - آمنه اخوت, حبيب بيابانگرد, علي احمدي, محمد بومري, کازيو ناکاشيما
دما فشارسنجي توده‌ي گرانيتوئيد‌ي چشمه بيد زاهدان در جنوب خاوري ايران، بر اساس شيمي كاني‌هاي سازنده‌ي آن
(1392) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 21 703-714
67 - محمد بومري, حبيب بيابانگرد, کازو ناکاشيما, مرتضي اسفرم
پيدايش و شيمي كانيهاي سولفيدي و اكسيدي برون زاد در كانسار پلي متال ماهور، غرب نهبندان
(1392) پترولوژي. 4 17-30
68 - اعظم زاهدي, محمد بومري, محمدعلي مکي زاده
زمين شيمي عناصر نادي خاكي در گارنت هاي اسكارني در كانسار خوت و ژناه كوه، غرب يزد
(1392) پترولوژي. 4 47-66
69 - عذرا علافر, علي احمدي, محمد بومري
پتروگرافي و ژئوشيمي كاني هاي زئوليتي در گدازه هاي مافيك منطقه حرمك شمال زاهدان، جنوب شرق ايران
(1392) پترولوژي. 4 1-16
70 - اعظم زاهدي, محمد بومري
سنگ نگاري و شيمي گارنت ها در كانسار اسكارن خوت، شمال غرب تفت، استان يزد
(1392) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 21 267-276
71 - اعظم زاهدي, محمد بومري
سنگ نگاري، زمين شيمي و سنگ زايي اسكارن پناكوه، غرب يزد
(1392) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 21 389-402
72 - محمد بومري
بررسي كاني هاي خاكي كمياب در كانسار مگنتيت-آپاتيت اسفوردي،ناحيه بافق
(1391) علوم زمين. 71-82
73 - مرتضي اسفرم, حبيب بيابانگرد, محمد بومري, محمدحسين زرين كوب
ژئوشيمي و سنگ شناسي سنگهاي آتشفشاني كانسار مس ماهور، شمال غرب نهبندان( شرق ايران
(1391) مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 20 241-253
74 - مرتضي اسفرم, حبيب بيابانگرد, محمد بومري, محمد حسين زرين کوب, محمد مهران, وحيد ابراهيمي
ژئوشيمي و سنگ‌شناسي سنگ‌هاي آتشفشاني كانسار مس ماهور، شمال غرب نهبندان (شرق ايران)
(1391) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 20 241-252
75 - اعظم زاهدي, محمد بومري
كاني شناختي و ژئوشيمي كانسار مس خوت، غرب تفت استان يزد
(1390) پترولوژي. 21-38
76 - محمد علي سالاري, حبيب بيابانگرد, محمد بومري, سارا درگاهي
سنگ شناسي و ژئوشيمي دايك هاي آندزيتي واقع در شمال رابر، استان كرمان
(1390) مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 19 285-296
77 - محمدعلي سالاري, حبيب بيابانگرد, محمد بومري, سارا درگاهي
سنگ‌شناسي و ژئوشيمي دايك‌هاي آندزيتي واقع درشمال رابر، استان كرمان
(1390) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 19 285-296
78 - محمد بومري
بررسي كاني هاي خاكي كمياب در كانسار مگنتيت-آپاتيت اسفوردي، ناحيه بافق
(1390) علوم زمين-سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور. 22 71-82
79 - اعظم زاهدي, محمد بومري
كاني شناختي و ژئوشيمي كانسار مس خوت، غرب تفت، استان يزد
(1390) پترولوژي. 2 21-38
80 - محمد علي حمزه, محمد بومري, حميد رضايي, غلام رسول بسکله
ژئوشيمي زيست محيطي فلزات سنگين در رسوبات ساحلي خليج گواتر، منتهي اليه جنوب شرقي ايران
(1390) اقيانوس شناسي. 2 11-20
81 - مهري محمديان باسمنجي, محمد بومري, علي احمدي, علي اصغر مريدي, هال داگلاس, مهدي جمالي
بررسي محيط فيزيكو شيميايي در كانسار مس پورفيري سونگون با استفاده ازويژگي هاي شيميايي كاني ها (شمال خاور تبريز)
(1390) علوم زمين. 20 47-54
82 - محمد بومري, D Ishiyama, T Mizuta, O Matsubaya, D.R Lentz
Carbom and Oxygen Isotopic Systematics in Calcite and Dolomite from the Sangan Iron Skarn Deposit Northeastern Iran
(1389) Journal of Sciences Islamic Republic of Iran. 21 213-224
83 - محمد رضا قاسمپور, حبيب بيابانگرد, محمد بومري, علي اصغر مريدي
ژئوشيمي و خاستگاه زمين ساختي سنگهاي بازالتي پليو-كواترنري جنوب شرق نهبندان، خاور ايران
(1389) مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 18 695-708
84 - محمدرضا قاسم پور, حبيب بيابانگرد, محمد بومري, علي اصغر مريدي
ژئوشيمي و خاستگاه زمين‌ساختي سنگ‌هاي بازالتي پليو- كواترنري جنوب شرق نهبندان(خاور ايران)
(1389) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 18 695-708
85 - محمد بومري, Kazuo Nakashima, David Richard Lentz
The Sarcheshmeh porphyry copper deposit, Kerman, Iran: A mineralogical analysis of the igneous rocks and alteration zones including halogen element systematics related to Cu mineralization processes
(1389) ORE GEOLOGY REVIEWS. 38 367-381
86 - محمد بومري, Kazuo Nakashima, David Richard Lentz
The Miduk porphyry Cu deposit Kerman Iran A geochemical analysis of the potassic zone including halogen element systematics related to Cu mineralization processes
(1388) JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION. 103 17-29
87 - محمد بومري, T Mizuta, D Ishiyama, K Nakashima
Fluorine and Chlorine in Biotite from the Sarnwosar Grantic Rocks Northeastern Iran
(1385) Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science. -
88 - محمد بومري, غلامرضا لشكري پور, محمدنبي گرگيج
F و Cl دربيوتيت هاي موجود در سنگ هاي گرانيتي زاهدان
(1384) بلورشناسي و كاني شناسي ايران. -
89 - غلامرضا لشكري پور, علي اصغر مريدي, محمد بومري
غار غير كارستي پوسه در شمال بلوچستان و راهكارهاي تشكيل آن
(1384) علوم زمين-سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور. 146-153
90 - محمد بومري
بررسي منابع انرژي زمين گرمايي و كاني سازي آتشفشان تفتان با استفاده از ايزوتوپ هاي پايدار آب
(1384) جغرافيا و توسعه. 25-40
91 - محمد رضا قدسي, محمد بومري, ساسان باقري
بررسي شيمي كاني بيوتيت در گرانيت مكسان، جنوب شرق ايران
( ) مجله پترولژي. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 متالوژني و ذخاير معدني ايران علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 226
2 زمين شيمي ذخاير گرمابي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 227
3 كانسارهاي رسوبي و رسوبي گرمابي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 25
4 زمين شناسي اقتصادي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 129، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 226، درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه شماره3(سنگ شناسي)
5 مباني كاني شناسي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 129، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 226، درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه شماره3(سنگ شناسي)
6 متالوژني و ذخاير معدني ايران علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 226
7 زمين شيمي ذخاير گرمابي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 227
8 كانسارهاي رسوبي و رسوبي گرمابي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 25
9 زمين شناسي اقتصادي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 129، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 226، درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه شماره3(سنگ شناسي)
10 مباني كاني شناسي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 129، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 226، درس(ع): شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه شماره3(سنگ شناسي)

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 يك شنبه 09:30 12:00 مشاوره
3 دو شنبه 09:30 14:00 حضور جلسه گروه
4 سه شنبه 08:00 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره، كار صحرايي و آزمايشگاهيي
5 چهار شنبه 07:30 20:00 حضور عمليات صحرايي و نمونه برداري
6 پنج شنبه 07:30 20:00 حضور عمليات صحرايي و نمونه برداري
7 پنج شنبه 08:00 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره، كار صحرايي و آزمايشگاهيي
8 جمعه 07:30 20:00 حضور عمليات صحرايي و نمونه برداري