كارشناسی , فلسفه , دانشگاه تبریز , 1366 ← 1370
كارشناسی ارشد , الهیات و معارف اسلامی , دانشگاه قم , 1374 ← 1376
دكترا , مدرسی معارف اسلامی , دانشگاه معارف اسلامی قم , 1387 ← 1392


1394

نقش سبک زندگي اسلامي دراستحکام خانواده و ايمني از آسيبهاي رواني

دومين كنفرانس بين المللي روانشناسي علوم تربيتي و سبك زندگي

افضل بلوكي, قدسيه اكبري, رضوانه نجفي سواد رودباري - 1394/11/29


1383

نقش قرآن در توسعه عقلانيت

افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد - 1383 -


بررسي ويژگي هاي مكتب عرفاني قم

زكيه سرحدي فر , [ دادخدا خدايار, افضل بلوكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي انسان كامل ازنظرامام سجاد (ع) وعزيزالدين نسفي

سوده ايزدي , [ دادخدا خدايار, افضل بلوكي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


1395

آموزه هاي تربيتي كودك

افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد - شکوفه ياس - 1395


1 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, ارزيابي نظريه اطلاق اخلاق و نسبيت رفتار از ديدگاه شهيد مطهري, پژوهش نامه اخلاق. (1395) 9 85-104
2 - رضوانه نجفي سواد رودباري, افضل بلوكي, مشاركت اجتماعي زنان ..........., Journal of the Social Sciences. (1394) 12 3182-3175
3 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, راهكارهاي برون رفت از تزاحم هاي اخلاقي با تكيه بر ديدگاه ريچارد مروين ه ر, پژوهش هاي اخلاقي. (1393) 18 17-35
4 - محمدعلي مصلح نژاد, افضل بلوكي, Why and How Moral Conflicts are occurred, Journal of Social Issues Humanities. (1392) 1 170-175
5 - مسعود آذربايجاني, افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, روش حل تزاحم هاي اخلاقي با تأكيد بر ديدگاه آيت الله مصباح, پژوهش نامه اخلاق. (1392) 39-60
6 - مسعود آذربايجاني, افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, روش حل تزاحم هاي اخلاقي با تأكيد بر ديدگاه آيت الله مصباح, پژوهش نامه اخلاق. (1392) 6 39-60
7 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, تزاحم هاي اخلاقي از ديدگاه ديويد راس و بررسي و نقد آن با تكيه بر متون ديني, پژوهش نامه اخلاق. (1391) 5 75-101
8 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, مباني و مولفه هاي اعتقادي در رفع تزاحم هاي اخلاقي, پژوهش هاي اعتقادي كلامي. (1391) 5 33-58
9 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, تزاحم هاي اخلاقي از ديدگاه ديويد راس و نقد و بررسي آن با تكيه بر متون ديني, پژوهش نامه اخلاق. (1391) 77-102
10 - افضل بلوكي, محمدعلي مصلح نژاد, تزاحم هاي اخلاقي از ديدگاه ديويد راس و نقد و بررسي آن با تكيه بر متون ديني, پژوهش نامه اخلاق. (1391) 5 77-101