كارشناسی , مهندسی شیمی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1382 ← 1386
كارشناسی ارشد , مهندسی شیمی طراحی فرایند , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1388 ← 1390
دكترا , مهندسی شیمی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1391 ← 1396


1400

ارائه حسگر نرم داده محور براي تخمين ويسكوزيته در فرآيند ناپيوسته توليد رزين پلي استر

هفدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي

گوهر هادي زاده, جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, بهاره بيدار - 1400/08/18
1399

طراحي حسگر نرم كيفيت براي واحد اب زدايي/نمك زدايي نفت خام توسط روش متغير سودمندي محلي

يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

بهاره بيدار, فرزانه نعيمي راد, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي, جعفر صادقي - 1399/08/07


بررسي فرايند توليد پلي اتيلن و كاربردهاي آن

محمد ركابكار , [ بهاره بيدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99


طراحي حسگر نرم داده محور به منظورپيش بيني غلظت - ان -او -ايكس

گوهر هادي زاده , [ جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, بهاره بيدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي وبهبودعملكرد واحد مركاپتان زدايي

رضا سيدابادي , [ فرهاد شهركي, بهاره بيدار, محمدرضا سردشتي بيرجندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

طراحي حسگر نرم داده محور باروش پارامتروابسته به متغيرحالت به منظور پيش بيني كيفيت درفرايندتنسي استمن

رعنا حسن پور , [ جعفر صادقي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, بهاره بيدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96


1 - فرشته توكلي دستجرد, جعفر صادقي, فرهاد شهركي, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, بهاره بيدار
Soft Sensor Design Using Multi-State Dependent Parameter Methodology Based on Generalized Random Walk Method
(1401) IEEE SENSORS JOURNAL. 22 7888-7901
2 - بهاره بيدار, ميرمحمد خليلي پورلنگرودي, فرهاد شهركي, جعفر صادقي
Soft Sensor Development for Monitoring ASTM-D86 Index: Effect of Feed Flow Rate Change
(1400) international journal of industrial electronics, control and optimization. 4 211-220
3 - رضا سيدابادي, بهاره بيدار, محمدرضا سردشتي بيرجندي, فرهاد شهركي
شبيه سازي و بهبود عملكرد واحد مركاپتانزدايي شركت گاز پارس جنوبي به كمك طراحي يك سيكل فرآيندي جديد
(1400) علوم و مهندسي جداسازي. 13 17-36


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 محاسبات عددي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 209
2 تراكم، انتقال و توزيع گاز مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
3 انتقال حرارت 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 211، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 211
4 محاسبات عددي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 209
5 تراكم، انتقال و توزيع گاز مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
6 انتقال حرارت 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 211، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 211
7 محاسبات عددي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00
8 پديده هاي انتقال مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 211
9 خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 211
10 محاسبات عددي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00
11 پديده هاي انتقال مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 211
12 خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 211

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 07:30 09:30 حضور
3 شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي
4 شنبه 11:30 13:00 حضور تحقيق و مطالعه
5 شنبه 11:30 13:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي
6 شنبه 13:30 17:30 حضور مطالعه و تحقيق
7 شنبه 17:00 18:30 حضور
8 شنبه 18:30 22:30 عدم دسترسي
9 يك شنبه 07:30 09:30 عدم دسترسي
10 يك شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري
12 يك شنبه 11:30 13:30 حضور
13 يك شنبه 11:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
14 يك شنبه 13:30 15:30 حضور
15 يك شنبه 15:00 18:30 حضور
16 يك شنبه 15:30 17:30 مشاوره
17 يك شنبه 18:30 22:30 عدم دسترسي
18 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
19 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
20 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان دكتري
21 دو شنبه 11:30 13:00 حضور
22 دو شنبه 11:30 15:00 مشاوره
23 دو شنبه 17:00 18:30 حضور تحقيق و مطالعه
24 دو شنبه 18:30 22:30 عدم دسترسي
25 سه شنبه 07:30 09:30 عدم دسترسي
26 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
27 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي
28 سه شنبه 11:30 13:00 حضور
29 سه شنبه 11:30 14:00 حضور جلسه گروه مهندسي شيمي
30 سه شنبه 14:00 16:00 مشاوره دانشجويان كارشناسي ازشد و دكتري
31 سه شنبه 15:00 17:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد
32 سه شنبه 16:00 18:30 حضور تحقيق و مطالعه
33 سه شنبه 18:30 22:30 عدم دسترسي
34 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
35 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
36 چهار شنبه 09:30 11:30 مشاوره
37 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور تحقيق و مطالعه
38 چهار شنبه 11:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
39 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور مطالعه و تحقيق
40 چهار شنبه 15:00 17:30 حضور
41 چهار شنبه 17:00 18:30 حضور
42 چهار شنبه 18:30 22:30 عدم دسترسي
43 پنج شنبه 07:30 15:00 حضور در صورت نياز به مشاوره و يا برگزاري كلاس جبراني
44 پنج شنبه 15:00 22:30 عدم دسترسي