كارشناسی , جغرافیای انسانی_شهری روستایی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1366 ← 1370
كارشناسی ارشد , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1370 ← 1373
دكترا , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , دانشگاه اصفهان , 1380 ← 1385


1400

نقش جاذبه هاي طبيعي بيابان لوت درتوسعه پايدار نواحي روستايي مطالعه موردي:شهر شهداد شهرستان كرمان

The Second International Conference on Lut Desert with a Tourism Approach

جواد بذرافشان, سيروس قنبري, مرضيه پورجوپاري - 1400/02/09


تاثير عوامل بازاريابي در توسعه گردشگري

علي جهان تيغ پور , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي ميزان رضايت مندي روستاييان

ادهم هوتي , [ سيروس قنبري, جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

عوامل تغيير معيشت خانوارهاي روستايي

نجمه حملي , [ جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي و تحليل وضعيت گردشگري خلاق در شهر زاهدان

علي بامري , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل اثرات سياست هاي جمعيتي در نواحي روستايي موردي سيستان

فاطمه بيداري , [ جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل و ارزيابل بازارچه هاي مرزي بر ارتقاي سطح رفاه روستايي بازارچه پيشين

حكيم پرو , [ جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي و ارزيابي اثرات حس تعلق مكاني بر بازساخت فضايي كالبدي روستايي دهستان نه

هانيه اسكتي , [ جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي اثرات گردشگري ساحلي بر معيشت پايدار روستاهاي مرزي چابهار

اسلام بشكار , [ جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي ذهني احساس امنيت توسعه گردشگري چابهار

حسين كيقبادي , [ سيروس قنبري, جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي نقش شهر زاهدان در تحولات روستاهاي پيرامون زاهدان

مهدي براهويي اول , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ارزيابي اثرات طرح هاي هادي روستايي دهستان دشتاب

مريم احمدي زاده , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ارزيابي و تحليل زيست پذيري سكونتگاههاي روستايي ناحيه سيستان .دهستان بزي شهرستان نيمروز

الناز روستايي , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارزيابي و تحليل سطح زيست پذيري سكونتگاههاي بلو چستان دامن -ايرانشهر

ساجده آذر , [ جواد بذرافشان, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

نقش اعتمادسازي در ميزان مشاركت مردم با مديران محلي در طرح هاي عمراني

فضل الرحمن بلوچ , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي اثرات اعتبارات خرد بر اشتغالزايي در نواحي روستايي شهرستان بهميي

نعمت اله زارعي , [ جواد بذرافشان, ابراهيم مرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه بخش مركزي سراوان

طه دهواري , [ جواد بذرافشان, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي اثر بخشي تسهيلات مسكن روستايي در عمران روستاههاي بخش مركزي كاشمر

علي واعظطبسي , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ممممممممم

فاطمه السادات خليفه لو , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تحليل و بررسي اثرات استقرار واحدهاي صنعتي بر اقتصاد روستايي فيروز آباد فارس

سميه رضايي , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

سنجش ميزان رضايت مندي ساكنان روستايي از كيفيت زندگي كوه خواجه زابل

مهديه مرادي , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليلي بر فرصت ها و چالش هاي توسعه توريسم درشهرستان بهمي استفاده از مدل سوآت

غلام عباس مرداي نسب , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مديريت جمع آوري و دفع مواد زايد خانگي با استفاده از مدل swot مطالعه موردي منطقه 2 زاهدان

فاطمه السادات خليفه لو , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل اثرات خشكسالي بر اقتصاد روستايي شهرستا باغملك

سيدمهدي موسي پور , [ جواد بذرافشان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تحليلي بر پيامدهاي هدفمند سازي يارانه ها در اقتصاد خانوار روستايي مورد بخش مركزي بيرجند

سيده سميه خاتمي , [ جواد بذرافشان, مهدي جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

امكان سنجي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي نمونه موردي دهستان كاكاوند شرقي شهرستان دلفان

صيدعلي زارعي زردسوار , [ جواد بذرافشان, سيروس قنبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي اثرات اقتصادي و زيست محيطي اكو توريسم بر توسعه نواحي روستايي مطالعه موردي دهستانكمهر شهرستان سپيدان

مهرداد دهقاني , [ جواد بذرافشان, علي گلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

امكان سنجي توسعه اشتغال با تاكيد بر استقرار صنايع تبديلي كشاورزي روستايي مورد دهستان مميربگ شهر دلفان

علي خدادادي , [ سيروس قنبري, جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نتايج ناشي از هدفمند سازي يارانه ها بر عملكردهاي تعاوني توليد كشاورزي

معصومه اماني بختياروند , [ جواد بذرافشان, مهدي جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي و تحليل كيفيت زندگي در نواحي روستايي با استفاده از منطق فازي (مورد شناسي :دهستان مهبان شهرستان نيكشهر)

عثمان بلوچي , [ فرامرز بريماني, جواد بذرافشان, مهدي جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي و تحليل كيفيت زندگي در نواحي روستايي با استفاده از منطق فازي مورد شناسي :دهستان مهبان ،شهرستان نيكشهر

عثمان بلوچي , [ فرامرز بريماني, اكبر كياني, جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

امكان سنجي استقرار صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي با استفاده از مدل تاپس

امير محمد مرادي , [ فرامرز بريماني, جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تحليل عوامل موثر بر عملكرد دهياران در مديريت روستايي (مطالعه موردي : بخش ميرجاوه شهرستان زاهدان )

فاطمه روان بخش , [ جواد بذرافشان, سيروس قنبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تحليل نقش دفاتر خدمات ارتباطي در فرآيند توسعه روستايي :مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان لامرد )

حميده راستگو , [ جواد بذرافشان, علي گلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

آسيب شناسي طرح هاي هادي روستايي (مورد :دهستان هاي بخش مركزي وشيب آب شهرستان زابل )

راضيه جهانتيغ , [ سيروس قنبري, جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عوامل موثر بر ميزان مشاركت روستاييان در طرح هاي عمراني مطالعه موردي (دهستان ابتر ،شهرستان ايرانشهر )

اسماعيل شه بخش , [ جواد بذرافشان, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

(بررسي نقش واحدهاي بزرگ صنعتي در توسعه منطقه اي ) مورد: جنوب استان فارس (شهرستان هاي لامرد و مهر)

محمد حاجي زاده , [ فرامرز بريماني, جواد بذرافشان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه روستايي به عنوان الگويي مديريت روستايي (مطالعه موردي :دهستان فرهاد گرد ،شهرستان فريمان)

محمدجواد سليمي گل شيخي , [ جواد بذرافشان, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تحليل تاثير فضاي مجازي بر مولفه هاي ديني جوانان روستايي (مورد ،دهستان بالا رخ شهرستان تربت حيدريه

عيسي رفيعي كته تلخ , [ جواد بذرافشان, مرتضي توكلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تحليلي بر نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي نمونه موردي منطقه اورامانات

سيده سميره ميري , [ جواد بذرافشان, زيلا كلالي مقدم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

امكان سنجي توسعه اشتغالباتاكيدبراستقرارصنايع تبديلي

علي تقي پورجاوي , [ جواد بذرافشان, سيروس قنبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


از تاریخ 1392/11/15 تا تاریخ 1397/04/25


1 - محسن شايان, سيروس قنبري, جواد بذرافشان
شناسايي مهم ترين عوامل پايداري و ناپايداري روستاهاي شهرستان زرين دشت
(1400) كاوش هاي جغرافيايي مناطق بياباني. 9 219-240
2 - زهرا كيخا, جواد بذرافشان, سيروس قنبري, عالمه كيخا
تحليل ميزان تاب آوري اجتماعات روستايي سيستان در برابر مخاطرات محيطي
(1399) مخاطرات محيط طبيعي. 9 1-18
3 - خديجه صادقي زرقري, علي حاجي نژاد, جواد بذرافشان, مجيد ياسوري
عوامل موثر بر شادابي و سرزندگي خانوارهاي روستايي (موردمطالعه: شهرستان فومن)
(1399) پژوهش هاي روستايي. 11 250-269
4 - ساجده آذر, جواد بذرافشان, ابوذر پايدار
تحليل و ارزيابي ارتباط زيست پذيري محيطي روستاهاي ناحيه بلوچستان با ميزان برخورداري از امكانات زيرساختي (دهستان دامن؛ شهرستان ايرانشهر)
(1399) آمايش محيط. 13 171-196
5 - زهرا كيخا, جواد بذرافشان, سيروس قنبري, عالمه كيخا
تحليل فضايي ميزان برخورداري جامعه محلي از شاخص هاي اجتماعي موثر در تاب آوري در برابر مخاطرات محيطي 1 نمونه مطالعاتي:روستاهاي منطقه سيستان
(1399) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 7 89-104
6 - اسلام بشكار, جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد
حمايت اجتماعات محلي از توسعه گردشگري و ارتباط آن با معيشت پايدار روستاهاي مرزي شهرستان چابهار
(1398) جغرافيا و برنامه ريزي. 23 1-25
7 - حميد برقي, جواد بذرافشان, محسن شايان
تحليل وشناسايي پيامدهاي خشكسالي برساكنين مناطق روستايي(مطالعه موردي:روستاي چقاشهرستان فريدونشهر)
(1397) مخاطرات محيط طبيعي. 7 141-160
8 - محسن شايان, سيروس قنبري, جواد بذرافشان
سطح بندي و تحليل و ضعيت پايداري درسكونتگا ههاي روستايي مورد شناسي شهرستان زرين دشت
(1397) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 8 179-196
9 - سيروس قنبري, جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد, ميثم طولابي نژاد
بررسي عوامل موثر بر تصميم كشاورزان در به كارگيري شيوه هاي حفاظت منابع آب وخاك در دشت جايدر (شهرستان پلدختر)
(1397) فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي انساني. 50 73-92
10 - مهرشاد طولابي نژاد, جواد بذرافشان, سيروس قنبري
تحليل الگوي فضايي شاخص هاي منطقه اي محروميت روستايي (مورد مطالعه: شهرستان پلدختر)
(1397) برنامه ريزي و آمايش فضا. 22 156-186
11 - جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد, مهرشاد طولابي نژاد
تحليل فضايي تفاوت هاي تاب آوري در نواحي شهري و روستايي در برابر مخاطرات طبيعي (موردمطالعه: شهرستان پل دختر)
(1397) پژوهش هاي روستايي. 9 119-123
12 - عبدالباسط مرادزاده, محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, جواد بذرافشان
توانمندسازي اجتماع محور:ارزيابي ظرفيت سرماية اجتماعي ذي نفعان محلي
(1397) مديريت سرمايه اجتماعي. 5 503-522
13 - مهرشاد طولابي نژاد, جواد بذرافشان, سيروس قنبري
بررسي وضعيت پايداري روستاهاي شهرستان پلدختر بر اساس نگرش هاي زيست محيطي
(1397) جغرافيا و توسعه ناحيه اي. 16 213-241
14 - مهرشاد طولابي نژاد, جواد بذرافشان, سيروس قنبري
تبيين محروميت روستايي بر اساس شاخص هاي منطقه اي مورد شهرستان پلدختر
(1397) اقتصاد فضا و توسعه روستايي. 7 185-210
15 - عبدالباسط مرادزاده, محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, جواد بذرافشان
اولويت بندي پيشران هاي توسعه اكوتوريسم كارآفرينانه با رويكرد توانمند سازي اجتماع محور
(1397) توسعه كارآفريني. 11 161-179
16 - جواد بذرافشان, علي بامري
بررسي و تحليل وضعيت گردشگري خلاق در شهر زاهدان
(1397) برنامه ريزي منطقه اي. 8 167-180
17 - جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد
بررسي آثار نوسازي بر تغيير و تحولات سبك زندگي خانوارهاي روستايي بخش مركزي شهرستان پلدختر
(1396) جغرافيا و توسعه. 15 61-78
18 - جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد, خديجه صادقي زرقري
تحليل رابطه مديريت پايدار زمين و عملكرد محصولات كشاورزي و اثرات آن در امنيت غذايي خانوارهاي روستايي
(1396) پژوهش هاي روستايي. 8 343-363
19 - جواد بذرافشان, ابوذر پايدار
ارزيابي وضعيت بازآفريني فرهنگ محيطي نواحي روستايي (مطالعة موردي: پايلوت ترسيب كربن جازموريان)
(1396) مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. 6 21-37
20 - مهرشاد طولابي نژاد, جواد بذرافشان, سيروس قنبري
تحليل ارتباط شاخص هاي منطقه اي محروميت با پايداري محيطي(مورد مطالعه: روستاهاي شهرستان پلدختر)
(1396) نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 17 45-72
21 - مهرشاد طولابي نژاد, جواد بذرافشان, سيروس قنبري
تحليل ارتباط شاخصهاي منطقهاي محروميت با پايداري محيطي مورد مطالعه روستاهاي شهرستان پلدختر
(1396) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 17 45-72
22 - جواد بذرافشان, محسن شايان, سجاد بازوند
ارزيابي عوامل تاثيزگذار پايداري مسكن درمناطق روستايي شهزستان زرين دشت
(1396) جغرافيا و برنامه ريزي. 21 41-59
23 - جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد
تحليل اثرات و كاركردهاي سرمايه اجتماعي در امنيت پايدار روستاهاي مناطق مرزي بخش مركزي شهرستان سراوان
(1395) تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي. 16 55-76
24 - جواد بذرافشان, مهرداد طولابي نژاد
تحليل و بررسي اثرات سرمايهگذاري بر توانمندسازي و رفاه خانوارهاي روستايي (مطالعة موردي: دهستان ملاوي شهرستان پلدختر)
(1395) مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. 5 179-195
25 - جواد بذرافشان, مجتبي روستا
ارزيابي عوامل مؤثر بر احساس امنيت در مناطق روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي- شهرستان جهرم)
(1395) برنامه ريزي منطقه اي. 6 142-152
26 - علي حاجي نژاد, جواد بذرافشان, جلال الدين وثوقي حمزه خانلو, علي بدري
ارزيابي راهبردهاي اسكان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحي روستايي (مطالعه موردي: دهستان آبگرم، شهرستان اردبيل)
(1395) مخاطرات محيط طبيعي. 5 1-20
27 - جواد بذرافشان, مهرشاد طولابي نژاد
اثرات دانش بومي بر توسعه دهستان ميانكوه شرقي با تأكيد بر اقتصاد دامداري
(1395) اقتصاد فضا و توسعه روستايي. 5 165-187
28 - جواد بذرافشان, مجتبي روستا
بررسي ميزان تأثير پايگاه اجتماعي دهياران بر عملكرد آنان
(1394) برنامه ريزي منطقه اي. 163-172
29 - فرامرز بريماني, جواد بذرافشان, بهمن شفيعي
بررسي ميزان تاثير پايگاه اجتماعي دهياران بر عملكرد آنان (مطالعه موردي: دهستان حسن آباد- اسلام آباد غرب)
(1394) برنامه ريزي منطقه اي. 5 163-172
30 - جواد بذرافشان, سيروس قنبري, امير شاهوردي
تحليل تاثير شبكه هاي اجتماعي در كاركرد فضايي خدمات روستايي مطالعه موردي دهستان شيروان بروجرد
(1394) تحقيقات جغرافيايي. 30 179-184
31 - جواد بذرافشان, سيروس قنبري, امير شاهوردي
.تحليل تأثير شبكه هاي اجتماعي دركاركرد فضايي خدمات روستايي؛ مطالعه موردي: دهستان شيروان(شهرستان بروجرد)
(1394) تحقيقات جغرافيايي. 30 179-194
32 - جواد بذرافشان, محمود مرادي, بهروز حسني مهمويي, سيده سميه خاتمي
بررسي پيامدهاي هدفمندسازي يارانه ها در الگوي مصرف خانوار روستايي (مورد شناسي: بخش مركزي شهرستان بيرجند)
(1394) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 5 145-159
33 - جواد بذرافشان, محمود مرادي, بهروز حسني مهمويي, سيده سميه خاتمي
بررسي پيامدهاي هدفمندسازي يارانه ها در الگوي مصرف خانوار روستايي مورد شناسي: بخش مركزي شهرستان بيرجند
(1394) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 5 145-160
34 - جواد بذرافشان
بررسي تاثير فضاي مجازي برهويت ديني جوانان روستايي مطالعه موردي دهستان بالا رخ تربت حيدريه
(1392) مطالعات روانشناسي تربيتي. 10 1-22
35 - جواد بذرافشان
تحليل پيامدهاي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي برتوسعه اقتصادي روستاها موردشناسي بخش عسلويه شهرستان كنگان
(1392) فصلنامه جغرافيا و آمايش شهري- منطقه اي. 3 49-62
36 - جواد بذرافشان
ارزيابي اثرات استقرار واحد هاي صنعتي براقتصاد روستايي مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان فيروز اباد فارس
(1392) پژوهش و برنامه ريزي روستايي. 1 233-258
37 - جواد بذرافشان
مديريت شهري جمع آوري مواد زايد خانگي با استفاده از مدل swot مورد نورابادفارس
(1392) ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 11 101-116
38 - جواد بذرافشان
ارزيابي اثرات استقرار واحدهاي صنعتي براقتصاد روستاييمطالعه موردي بخش مركزي شهرستان فيروزآباد
(1392) پژوهش و برنامه ريزي روستايي. 1 233-258
39 - جواد بذرافشان
تحليلي برنقش واحدهاي بزگ صنعتي درتوسعه منطقه اي جنوب فارسمطالعه موردي شهرستان هاي لامرد و مهر
(1391) برنامه ريزي منطقه اي. 2 1-11
40 - سيروس قنبري, جواد بذرافشان, مهدي جمالي نژاد
سنجش و تحليل ميزان توسعه يافتگي بر اساس رويكرد توسعه همه جانبه روستايي نمونه موردي دهستان خانميرزا شهرستان لردگان
(1390) مديريت شهري. 9 175-192
41 - سيروس قنبري, جواد بذرافشان, مهدي جمالي نژاد
سنجش و تحليل ميزان توسعه يافتگي بر اساس رويكرد توسعه همه جانبه روستايي ( مورد :دهستان خانميرزا،شهرستان لردگان)
(1390) مديريت شهري. 9 175-192
42 - عيسي ابراهيم زاده آكباد, جواد بذرافشان
تحليل و ارزيابي كاربري اراضي روستا- شهرهاي كوچك در ايران با استفاده از GIS، مطالعه موردي خوشرودپي بابل
(1389) مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي. -
43 - عيسي ابراهيم زاده آكباد, جواد بذرافشان
مدل پخش فضايي هاگراستراند و پخشايش فضايي زعفران در خراسان
(1386) جغرافيا و توسعه. -
44 - جواد بذرافشان, عيسي ابراهيم زاده آكباد
تحليلي بر انتشار فضايي مكاني زعفران در ايران و عوامل موثر بر آن مطالعه موردي خراسان
(1385) جغرافيا و توسعه. -
45 - جواد بذرافشان, عيسي ابراهيم زاده آكباد
تحليلي بر گسترش فضايي مكاني زعفران در خراسان، مجله جغرافيا و توسعه
(1385) جغرافيا و توسعه. 61-84