كارشناسی , علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی , دانشگاه علامه طباطبائی , 1379 ← 1382
كارشناسی ارشد , علوم تربیتی، گرایش آموزش و پرورش تطبیقی , دانشگاه علامه طباطبائی , 1382 ← 1384
دكترا , فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت , دانشگاه تربیت معلم _ تهران , 1384 ← 1389


1398

مطالعه تطبيقي تربيت از منظر شهيد مطهري و ژان پياژه

دومين كنفرانس بين المللي آموزش و پرورش تطبيقي

ليلي باغبان, سيدرضا بلاغت - 1398/08/29

مطالعه تطبيقي تربيت ديني از ديدگاه امام خميني(ره) و كانت

دومين كنفرانس بين المللي آموزش و پرورش تطبيقي

سيدرضا بلاغت, معصومه پنهاني بهلولي, سعيده ابراهيمي حسين زاده, ليلي مظاهر - 1398/08/29
1397

تعيين چالش هاي فضاي مجازي براي انسان معاصر و راهكارهاي برون رفت از اين چالش ها براساس نهج البلاغه

نهمين همايش انجمن فلسفه تربيت ايران. فضاي مجازي و فلسفه تربيت

سيدرضا بلاغت, رضوان ارجمند, علي باقري - 1397/07/18

آموزش فلسفه به كودكان از طريق فضاي مجازي

نهمين همايش انجمن فلسفه تربيت ايران با عنوان فضاي مجازي و فلسفه تربيت

عباس محمدي, سيدرضا بلاغت - 1397/07/18
1394

بررسي عملکرد نظارت و راهنمايي آموزشي مديران زن مدارس متوسطه

همايش ملي مديريت و آموزش

سميرا اسدي, سيدرضا بلاغت - 1394/02/17


1395

آسيب شناسي الگوي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي فعلي سوادآموزان دوره سوادآموزي در استان سيستان و بلوچستان

سيدرضا بلاغت - 1395 - استان سيستان و بلوچستان


رابطه جو سازماني و هوش هيجاني با درگيري شغلي معلمان

عزيزالله گلاوي , [ سيدرضا بلاغت, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه بين مهارتهاي ارتباطي معلم با انگيزش خود تعيين گري و تمايل به ترك تحصيل دانش آموزان

عصمت هراتي , [ سيدرضا بلاغت, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

استنباط روش هاي اصلاح رفتار از ديدگاه ائمه اطهار و مطابقت آن با روشهاي روانشناختي

حاجي فاطمه نقوي , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

طراحي الگوي اخلاق پژوهش در علوم تربيتي

رضا تناور , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي و تاييد مولفه هاي منزلت معلم از نظر قران كريم

مصطفي احمدي , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تدوين ابعاد و مولفه هاي باورهاي شناختي ،از طريق مباني ايراني -اسلامي ،و ارزيابي آن در دانشجويان دانشگاه فرهنگيان

رضوان ارجمند , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ارائه مدلي از برنامه ي آموزش فلسفه به كودكان بر اساس مباني اسلامي

عباس محمدي , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

– تحليلي بر روابط زناشويي براساس سوره نساء و كاربرد آن در تربيت فرزندان

گوهر درازهي , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

– اصول و روش هاي آموزش عدالت بر مبناي آموزه هاي اسلامي

راضيه نصرتي , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

رابطه معنويت كاري با بلوغ سازماني در بين مديران مدارس شهر بمپور

زينب نارويي , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رابطه بين هوش معنوي با وجدان كاري و مهارتهاي ارتباطي مديران اداري شهرستان زاهدان

فرشته محمددادي , [ سيدرضا بلاغت, فرامرز سابقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي رابطه نگرش مذهبي با مديريت نوآوري

سيدمهدي مهرداد , [ سيدرضا بلاغت, يحيي كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير آموزش راهبردهاي شناختي وفراشناختي بريادگيري دانش آموزان

يعقوب سپهري صدر , [ افسانه مرزيه, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير كلاسهاي فوق برنامه درسي برانگيزش،پيشرفت تحصيلي ،بهزيستي رواني واعتماد به نفس دانش آموزان .

سميه حيدري , [ سيدرضا بلاغت, يحيي كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه جهت گيري مذهبي والدين با ارتباط كلامي وجامعه پذيري دانش آموزان

منصوره جمال زهي مقدم , [ يحيي كاظمي, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تحليل و نقد برنامه ي عملكردمعلمان مقطع ابتدايي

حسن نخعي , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ميزان پيبندي افراد به رفتارهاي اخلاقي درسازمان ورابطه ي آن با توفيق طلبي ووجدان كاري

ازاده عطاري , [ سيدرضا بلاغت, فرامرز سابقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه هراس اجتماعي با خود كارآمدي ودرگيري شغلي كاركنان دانشگاه س-ب

حديث محمدي نسب , [ عبدالوهاب پورقاز, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مقايسه ميزان مهارت هاي جرات ورزي ،خودكارآمدي وسازگاري اجتماعي بين دانش آموزان مدارس عادي وتيزهوشان

مليحه عباسي اصيل , [ سيدرضا بلاغت, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه رهبري تحول گرا – توانمند سازي رواني وتعهد سازماني مديران

فرشته گنجعلي , [ ولي مهدي نژاد, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه خود تنظيمي يادگيري با خود كارآمدي وسازگاري تحصيلي دانشجويان

اسماعيل گرگيچ سفيد , [ سيدرضا بلاغت, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي رابطه عدالت آموزشي وسلامت اجتماعي با فرسودگي تحصيلي

ذاكر جدگال , [ عليرضا حيدرزادگان, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه بين منبع كنترل باتجربه فلو و توانمند سازي روان شناختي معلمان

اصفه محسنيان , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مقايسه تاثير درس پژوهي بر تفكر انتقادي دانش آموزان و معلمان

بي بي حديثه اسلامي مهدي ابادي , [ سيدرضا بلاغت, عليرضا حيدرزادگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه بين سبك رهبري مديران (مبتني بر نظريه ليكرت) با شخصيت دبيران

زينب كريمي زاده رنجبر , [ عليرضا حيدرزادگان, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي نقش ارزشيابي توصيفي در يادگيري دانش آموزان

بهرام مباركي , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارتباط مهارت هاي شغلي و يادگيري سازماني با كيفيت زندگي كاري مديران مدارس ابتدايي شهرستان بيرجند

محمدرضا قادري گسك , [ حسين جناآبادي, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه فشار رواني ناشي از كار، راهبردهاي مقابله اي و افسردگي شغلي در مديران مقطع ابتدايي

سيما صدقي , [ ولي مهدي نژاد, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقايسه اثر موسيقي پاپ، رپ، سنتي و مذهبي بر سلامت روان و ميل به مطالعه دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

معصومه پنهاني بهلولي , [ سيدرضا بلاغت, افسانه مرزيه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه اطمينان سازماني و رفتارهاي سياسي كاركنان با اثربخش سازماني

محسن اربابي , [ سيدرضا بلاغت, عليرضا حيدرزادگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه كمال گرايي با يادگيري سازماني -رفتار شهروند سازماني

عباس قاسم زاده , [ ابوالقاسم فرهنگ, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ميزان سرمايه رواني كاركنان و رابطه آن با رفتار شهروندي سازماني .(مطالعه موردي شركت توزيع برق استان سيستان و بلوچستان

رضا نورا بنجار , [ جواد هراتي خليل آباد, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تاثير كيفيت رابطه با مشتري بر كيفيت ادراك شده و وفاداري مشتريان ( مطالعه مشتريان كافه ساختمان در شهر زاهدان )

سعيد سلطاني , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در مديريت ارتباط با مشتري

انيس سلطاني , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي

آزاده نوري , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه فراموشي سازماني مديران آموزشي مقطع متوسطه شهرستان زاهدان

ساره سلمان زاده , [ حسين جناآبادي, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تعيين ميزان صميميت سازماني و رابطه آن با ميزان توليد دانش و ماندگاري سازماني

مليحه محمدزاده , [ سيدرضا بلاغت, ناصر ناستي زائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه روش هاي يادگيري تكانشي و تاملي با فراموشي سازماني و خويشتن داري مديران

ناهيد بزي , [ يحيي كاظمي, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقايسه سبك تفكر رفتار سازماني و عملكرد مديران انتخابي و انتصابي

فرشيد مهدي يار , [ عليرضا حيدرزادگان, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه مولفه هاي هوش هيجاني با استعداد اعتياد و پرخاشگري دانش آموزان پسر دوره متوسطه

حامد مصطفايي , [ حسين جناآبادي, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه سرمايه اجتماعي خانواده با عملكرد تحصيلي و خلاقيت دانش آموزان متوسطه

معصومه نرماشيري , [ سيدرضا بلاغت, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه شادكامي و مكانيسم هاي دفاعي بر تعهد سازماني آموزگاران شهرستان بيرجند

مصطفي محمدي اسفهرود , [ حسين جناآبادي, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه باورهاي معرفت شناختي دبيران مقطع متوسطبا سبك مديريت كلاس

مهديه شكرزهي , [ ولي مهدي نژاد, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

رابطه صفات شخصيتي بابخشودگي كمال گرايي وشادي معلمان ابتدايي

راحله محمدپور , [ سيدرضا بلاغت, علي عرب ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

رابطه بين سبكهاي تفكر وسبكهاي انضباطي معلمان باشادي دانش آموزان

سحر محسني , [ يحيي كاظمي, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي ميزان آگاهي مديران از شرح وظايف و ارتباط آنها با عملكرد آنها

سميه سپاهي , [ سيدرضا بلاغت, ولي مهدي نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه بين هوش سازماني و نقش هاي مديريتي مديران مدارس

نجمه دروگربهادراباد , [ سيدرضا بلاغت, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي علل

فرحناز باديني , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

سنجش عدالت

سارا مير , [ سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير مولفه ها و شاخصهاي مرتبط با يادگيري الكترونيكي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مجازي

شيدا مازندراني , [ نورمحمد يعقوبي, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ارزشيابي دوره هاي آموزشي پودماني اجراشده دانشگاه علمي كاربردي براساس نياز سنجي آموزشي

شراره محمدي , [ عليرضا حيدرزادگان, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ادراك مديران و دبيران در مورد فرايند و شيوه هاي نظارت

امنه بلاغي اينالو , [ ولي مهدي نژاد, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

از تاریخ 1395/07/01 تا تاریخ 1397/11/12

معاون آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

از تاریخ 1394/08/10 تا تاریخ 1395/04/01

از تاریخ 1392/12/01 تا تاریخ 1394/06/20


1 - ابوسعيد داورپناه, سيدرضا بلاغت, آسيه رحيمي دادكان
بررسي رابطه اعتياد و نگرش به نرم افزارهاي پيام رسان موبايلي با نحوه روابط دانش آموزان هم سال در فرآيند ياددهي - يادگيري برنامه درسي: مطالعه موردي دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش
(1399) علوم روانشناختي. 19 857-864
2 - اميرعلي خطيبي, سيدرضا بلاغت
نقدي بر مدل فرزندپروري بامريند و ارائه مدلي از سبك فرزند پروري بر اساس نهج البلاغه
(1399) پژوهش هاي نهج البلاغه. 19 173-192
3 - ابوسعيد داورپناه, مسعود خنجر خاني, سيدرضا بلاغت, اميد ابوالقاسمي
بررسي تطبيقي انديشه تربيتي هنري ژيرو و رابرت فلودن به منظور تدوين مدلي براي فلسفه تربيت معلم
(1399) Iranian Journal of Comparative Education. 4 1064-1077
4 - ازاده عطاري, سيدرضا بلاغت
تعيين ميزان توفيق طلبي و وجدان كاري كاركنان و پيشبيني آن از طريق پايبندي به رفتارهاي اخلاقي
(1398) پژوهش هاي مديريت عمومي. 12 251-270
5 - منصوره جمال زهي مقدم, سيدرضا بلاغت
Relationship between parent's religious orientation, verbal communication and sociability of primary school students (second course) in Zahedan city
(1398) Utopia y Praxis Latinoamericana. 24 396-406
6 - اصفه محسنيان, سيدرضا بلاغت, ذبيح اله الهي
رابطه منبع كنترل با تجربه غرقگي و توانمندسازي روان شناختي معلمان
(1397) مطالعات روانشناسي تربيتي. 15 217-243
7 - فرشته محمددادي, سيدرضا بلاغت
Relationship between Spiritual Intelligence with Work Conscience and Communicative Skills of Managers in Zahedan City
(1397) Astra Salvensis. 6 231-240
8 - محبوبه مطيعي, سيدرضا بلاغت
The Relationship between Workplace Stress with Burnout and Quality of Work Life among Managers and Staffs of the University of Medical Sciences (with an Emphasizing on the Mediating Role of Job Burnout and Workplace Stress)
(1397) International Journal of Health Studies. 4 25-32
9 - سيدرضا بلاغت, عليرضا حيدرزادگان, حديثه اسلامي
تأثير رويكرد درس پژوهي هعلن بر تفكر انتقادي دانش آموزان
(1396) مطالعات برنامه درسي. 44 1-26
10 - مرضيه باباگلي, سيدرضا بلاغت
رابط روح فلسفي و هوش معنوي با كيفيت تدريس معلمان مقطع متوسطه
(1395) مطالعات روانشناسي تربيتي. 13 1-20
11 - سارا مير, سيدرضا بلاغت
بررسي عدالت سازماني و همبستگي آن با رضايت شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
(1395) مديريت ارتقاي سلامت. 6 1-6
12 - سيدرضا بلاغت, هادي احمدي, نجمه گلزاري مقدم
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و هوش اخلاقي با تعهد زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1395) پژوهش در نظام هاي آموزشي. 10 -
13 - سيدرضا بلاغت, عابده نظري, فرزانه باديني
Review of the Causes of Students' Lack of Reception of Vocational Schools of Arts
(1394) Mediterranean Journal of Social Sciences. 7 176-186
14 - شراره محمدي, عليرضا حيدرزادگان, سيدرضا بلاغت
ارزشيابي دورههاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي بر اساس نيازسنجي بازار كار
(1394) پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي. 21 25-41
15 - سيدرضا بلاغت, عابده نظري, فرحناز باديني
Review of the Causes of Students Lack of Reception of Vocational Schools of Arts
(1394) Mediterranean Journal of Social Sciences. 7 176-186
16 - سيدرضا بلاغت, عابده نظري, منيره محرابي
مطالعه انشاي خوشه خورشيد در مدارس راهنمايي هرمزگان ايران
(1394) Research Journal of Applied Sciences. 11 419-422
17 - مهديه آژ عصاران, سيدرضا بلاغت
A COMPARISON OF SOCIAL ADJUSTMENT AND ACHIEVEMENT MOTIVATION AMONG THE GIRL STUDENTS OF WORKING MOTHERS AND HOUSEWIVES IN ZABOL
(1394) INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY PHARMACY AND ALLIED SCIENCES. 12 242-251
18 - سيدرضا بلاغت, ليلا عزيزپور
Investigation of the relationship between social intelligence and leadership style of high school managers at district 2 in Zahedan
(1393) EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. 3 140-149
19 - سيدرضا بلاغت, حسين جناآبادي
The Correlation between Family Social Capital and Creativity of High School Students
(1393) Applied Psychology. 3 35-45
20 - سيدرضا بلاغت
بررسي رابطه بين تعهد سازماني با خودكنترلي معلمان ابتدايي شهر زاهدان
(1392) AAPS JOURNAL. 30-38
21 - سيدرضا بلاغت
بررسي چالش ها و فرصت هاي ترويج دموكراسي در مدارس دوره ابتدايي استان فارس
(1392) دانشور رفتار. 109-128
22 - سيدرضا بلاغت, حسين ابراهيم زاده آسمين, سيد جمال موسوي نژاد, زري خزاعي, محمد محمودوند
رابطه شادكامي و رضايت از زناشويي در بين خانواده هاي شهرستان زهك
(1392) فصلنامه فرهنگي تربيتي زنان و خانواده. 7 83-102
23 - سيدرضا بلاغت, ميرعبدالحسين نقيب زاده, يحيي قائدي, عليرضا محمودنيا
بررسي چالش‌ها و فرصت‌هاي ترويج دموكراسي در مدارس دوره ابتدايي استان فارس
(1392) پژوهش هاي آموزش و يادگيري. -
24 - سيدرضا بلاغت, حسين ابراهيم زاده آسمين, سيدجمال موسوي نژاد, زري خزايي, محمود محمودوند
بررسي رابطه شادكامي و رضايت از زناشويي در بين خانواده هاي شهرستان زهك
(1392) فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده. 22 83-102
25 - زهرا فراهي زاده, سيدرضا بلاغت
Study of the Relationship between Islamic Ethicsbased Management and Organizational Justice and Commitment among Managers of Different Schools at Zahedan Pre-province
(1392) international research journal of applied and basic sciences. 4 1783-1790
26 - سيدرضا بلاغت
بررسي عوامل برون سازماني موثر بر وقوع جرايم در استان هرمزگان با تاكيد بر عوامل آموزشي - اجتماعي
(1391) AAPS PHARMSCI. 165-181
27 - سيدرضا بلاغت
بررسي اثربخشي محتوايي و آموزشي جرايد محلي استان هرمزگان
(1391) AAPS JOURNAL. 101-120
28 - سيدرضا بلاغت
The Study of Relationship between Teachers Personal Characteristics and Their Forgiveness
(1391) aapg bulletin. 22 1159-1173
29 - سيدرضا بلاغت, علي محبي
بررسي عوامل برون سازماني مؤثر بر وقوع جرايم در استان هرمزگان: (با تأكيد بر عوامل آموزشي- اجتماعي)
(1391) انتظام اجتماعي. -
30 - سيدرضا بلاغت
بررسي چالش¬هاي توسعه علوم انساني و ميان¬رشته¬هايِ آن در ايران: (مطالعه موردي رشته علوم تربيتي 3 با ميان¬رشته¬هايِ آموزش و پرورش پيش¬دبستاني، دبستاني، و تطبيقي
(1390) مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني. -
31 - سيدرضا بلاغت
بررسي چالش هاي توسع علوم انساني و ميا ن رشته هاي آن در ايران (مطالع موردي رشته علوم تربيتي 3 با ميان رشته هاي آموزش وپرورش پيش دبستاني، دبستاني و تطبيقي)
(1390) مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني. 3 117-129


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 كارورزي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 223
2 كارورزي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 223

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه