كارشناسی ارشد , تحقیقات آموزشی , دانشگاه شهید چمران اهواز , 1387 ← 1389
دكترا , آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی , دانشگاه ارومیه , 1391 ← 1395


1397

فاكتورهاي نوآوري سازماني در فرايند تفكر استراتژيك با ميانجي گري مديريت دانش در شهرك هاي صنعتي استان مازندران

نهمين كنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوي

روح اله باقري مجد, فرشته امامي, عادل باقري مجد - 1397/11/21


تاثير فرهنگ ناب بر فساد علمي با نقش ميانجي سياست سازماني از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان

فهيمه محمودي , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

رابطه جهت گيري هاي فردي بر رفتار كارآفرينانه با نقش ميانجي قصد كارآفريني دانشجويان مهندسي دانشگاه سيستان و بلوچستان

زكيه گنجعلي , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

فاكتورهاي توسعه حرفه اي در فرايند توسعه پايدار از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان

محمدرضا سرگزي , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

فاكتور هاي ادراك پايداري مالي آموزش عالي از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان

محمدرضا سياه سرجهانتيغي , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تحليل محتواي كتب تفكر و سبك زندگي پايه هفتم و هشتم براساس مولفه هاي آسيب اجتماعي

شقايق رامرودي , [ مسعود خنجر خاني, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تاثير سبك هاي رهبري تحولي و تبادلي بر فرسودگي شغلي با ميانجي گري سازگاري شغلي و درگيري شغلي معلمان شهرستان خاش

مصطفي پيري , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير رهبري خدمتگزار و رهبري تحولي بر رفتار شهروندي سازماني با ميانجي گري سكوت سازماني در كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان

حميد جان ابادي , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير فناوري اطلاعات برفساد اداري با ميانجي گري اخلاق حرفه اي و مسئوليت اجتماعي در كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان

راضيه دهواري , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

توريسم و فناوري اطلاعات در فرايند بين المللي شدن آموزش عالي از نظر اعضاء هيات علمي دانشگاه سيستان بلوچستان

طيبه براهوئي , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير برند سازي بر بين المللي شدن آموزش عالي از نظر هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان

الهام هاشم نيا , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير رهبري تحول آفرين بر نوآوري آموزش عالي با ميانجي گري توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي "

سعيد خالقدادي , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير جامعه پذيري سازماني برفرسودگي شغلي با ميانجيگري مسئوليت اجتماعي و تعهد سازماني در معلمان ابتدايي شهرستان زاهدان

عليرضا خمري , [ روح اله باقري مجد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

رابطه رهبري اصيل با ميزان دلبستگي شغلي و هويت يابي سازماني معلمان

مريم سيستاني , [ ناصر ناستي زائي, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه هوشهاي فرهنگي و سياسي با مهارتهاي ارتباطي مديران مدارس

عبدالرحمن رييسي , [ ناصر ناستي زائي, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه بين سرمايه فرهنگي مديران مدارس با خودكارآمدي و عزت نفس سازماني آنها

ولي محمد رييسي , [ ناصر ناستي زائي, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه بين مهارتهاي ارتباطي معلم با انگيزش خود تعيين گري و تمايل به ترك تحصيل دانش آموزان

عصمت هراتي , [ سيدرضا بلاغت, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه فن آوري اطلاعات و ارتباطات با خودكارآمدي رايانه اي و عملكرد شغلي معلمان

عبدالواحد بهي , [ ولي مهدي نژاد, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رابطه تناسب شغلي و درگيري شغلي با تمايل به ترك خدمت مديران مدارس

عبدالرحيم زرزهي , [ ولي مهدي نژاد, روح اله باقري مجد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96


1397

آموزش عالي و تحركات بين المللي دانشجويان در اقتصاد جهاني دانش

روح اله باقري مجد - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1397 ايران


معاون آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

از تاریخ 1397/11/14 - ادامه دارد


1 - روح اله باقري مجد, ميرمحمد سيد عباس زاده, محمد حسني, يدالله مهرعليزاده, ابراهيم صالحي عمران
بازار و منافع گسترده آموزش عالي در ابعاد فردي و اجتماعي در نظام آموزشي ايران
(1399) توسعه اجتماعي. 14 91-116
2 - فهيمه محمودي, روح اله باقري مجد
تاثير فرهنگ ناب بر كاهش فساد علمي با ميانجي گري سياست سازماني مثبت در آموزش عالي
(1399) INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT. 80 1-8
3 - زكيه گنجعلي, روح اله باقري مجد
تاثير جهت گيري كارآفرينانه بر رفتار كارآفريني با ميانجي گري قصد كارآفريني در دانشجويان مهندسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1399) توسعه كارآفريني. 13 521-540
4 - روح اله باقري مجد, مهديه زيدابادي
تاثير كاربردهاي پداگوژيكي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر خودتنظيمگري دانشجويان تحصيلات تكميلي با نقش ميانجي خودكارآمدي
(1398) مطالعات روانشناسي تربيتي. 16 1-22
5 - روح اله باقري مجد, ميرمحمد سيدعباس زاده, محمد حسني
فاكتورهاي پايداري و ظرفيت هاي ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالي
(1396) نوآوري و ارزش آفريني. 6 21-40


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني واصول مديريت آموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس تكنولوري
2 ارزشيابي آموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: حكمت 101
3 سمينار علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 223
4 ارزشيابي برنامه هاي آموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس سمعي بصري1
5 اصول و روش هاي ارزشيابي در برنامه درسي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 603
6 مباني واصول مديريت آموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس تكنولوري
7 ارزشيابي آموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: حكمت 101
8 سمينار علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 223
9 ارزشيابي برنامه هاي آموزشي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس سمعي بصري1
10 اصول و روش هاي ارزشيابي در برنامه درسي علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 603

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 10:00 حضور حضور در دفتر
2 شنبه 07:30 10:00 حضور حضور در دفتر
3 شنبه 10:00 12:00 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي
4 شنبه 10:00 12:00 حضور جلسه شوراي دانشكده
5 شنبه 12:00 14:30 حضور حضور در دفتر
6 شنبه 12:00 14:30 حضور حضور در دفتر
7 يك شنبه 07:30 09:00 حضور حضور در دفتر
8 يك شنبه 09:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد راهنمايي دانشجويان ارشد
9 يك شنبه 09:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 يك شنبه 12:00 14:30 حضور
11 يك شنبه 12:00 14:30 حضور حضور در دفتر
12 دو شنبه 07:30 14:30 حضور حضور در دفتر
13 دو شنبه 09:30 14:30 حضور حضور در دفتر
14 سه شنبه 09:30 13:00 حضور جلسه شوراي دانشگاه
15 سه شنبه 09:30 12:00 حضور جلسه شوراي
16 سه شنبه 12:00 14:30 حضور حضور در دفتر
17 سه شنبه 13:00 14:30 حضور حضور در دفتر
18 چهار شنبه 09:30 14:30 حضور حضور در دفتر
19 چهار شنبه 09:30 14:30 حضور حضور در دفتر