كارشناسی ارشد , مهندسی عمران سازه های هیدرولیكی , دانشگاه تهران , 1367 ← 1370
دكترا , مهندسی عمران سازه های هیدرولیكی , انگلستان , 1381 ← 1388


1399

ارزيابي عملكرد شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني نرخ شكست لولههاي سيستمهاي توزيع آب )مطالعه موردي :منطقعه 3 مشهد(

سومين كنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب ايران

مژگان شهركي, غلامرضا عزيزيان, مهدي اژدري مقدم, جعفر جعفري اصل - 1399/09/04
1398

مطالعه عددي پارامترهاي هيدروليكي جريان غليظ به كمك نرم افزارOpenFoam

هجدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

الهه حمزه نژادبانگودي, غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده, اعظم عبدالهي - 1398/11/16

مدلسازي عددي جريان غليظ ورودي به كانال با نرم افزار اوپن فوم

هجدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

جواد محمدي, بهاره پيرزاده, غلامرضا عزيزيان, اعظم عبدالهي - 1398/11/16

تعيين پارامترهاي مدل غيرخطي ماسكينگام با استفاده از الگوريتم بهينهسازي مبتني بر آموزش و يادگيري

يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

تهمينه ژيان, جعفر جعفري اصل, غلامرضا عزيزيان - 1398/02/11

ارزيابي مدل عددي FLOW-3D در پيش بيني حداكثر عمق آب شستگي در محل پايه پل

يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

غلامرضا عزيزيان, سيروس حريف, محسن دهقاني درميان, فرانك خدابنده - 1398/02/10

بهينهسازي ابعاد سرريزهاي لبهتيز تركيبي با استفاده از الگوريتم بهينهسازي مبتني بر جغرافياي زيستي

يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

اسما براهويي نژاد, كريم غفراني, غلامرضا عزيزيان, جعفر جعفري اصل - 1398/02/10

طراحي بهينه سرريزهاي پلكاني جهت حداقلسازي هزينهها با استفاده از الگوريتم بهينهسازي مبتني بر آموزش و يادگيري )مطالعه موردي: سد تهري هندوستان(

يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

جعفر جعفري اصل, تهمينه ژيان, غلامرضا عزيزيان - 1398/02/10
1397

بهينه سازي ابعاد مقطع سدهاي بتني وزني با استفاده از الگوريتم بهينه سازي مبتني بر آموزش و يادگيري ()TLBO)

هفدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

تهمينه ژيان, جعفر جعفري اصل, غلامرضا عزيزيان - 1397/06/13

Th effect of suspended load on the scour depth in the downstream of a ski jump

يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

غلامرضا عزيزيان, مليحه قويدل, اعظم عبدالهي, نرجس شاه بيگي - 1397/02/18

طراحي بهينه سيستمهاي توزيع آب مبتني بر قابليت اطمينان لرزهاي با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه

يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

جعفر جعفري اصل, غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد - 1397/02/18
1396

بررسي و مقايسه اثرات نوسان در انتقال رسوب جريان سطح آزاد توسط دو نرم افزار fluent وcomsol

چهاردهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير

غلامرضا عزيزيان, مهدي اژدري مقدم, فرزاد فدايي, اسما براهويي نژاد - 1396/08/03

ارزيابي معادلات انتقال رسوب به منظور برآورد بهترين معادله در رودخانه سرباز

چهاردهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير

غلامرضا عزيزيان, احسان شهنواز - 1396/08/03

ارزيابي مدل عددي FLOW-3D در پيش بيني الگوي آبشستگي در تقاطع كانالها

شانزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

غلامرضا عزيزيان, محمد گيوه چي, سيروس حريف - 1396/06/15

بررسي عمق آبشستگي پايين دست جت مايل

شانزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

غلامرضا عزيزيان, فردين كردستاني, اعظم عبدالهي - 1396/06/15

مدل سازي و تعيين ضرايب ديسپرسيويته آبخوان خضري و دشت بياض

سومين كنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري

محمد ديمه كار, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان - 1396/02/21
1395

ارايه طرح بهينه شبكه جمع آوري فاضلاب به كمك مدل SewerGEMS

همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

پيمان فيروزي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان - 1395/12/14

برآورد ميزان انتقال رسوب رودخانه باهوكلات با استفاده از نرم افزار HEC RAS4.1

چهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري

كسري عاقبت بخير, مهدي اژدري مقدم, غلامرضا عزيزيان - 1395/10/07

شبيهسازي عددي الگوي جريان اطراف سرريزدريچه با استفاده از نرمافزار فلوئنت

چهارمين كنگره بين المللي مهتدسي عمران

محمدعلي فهري, غلامرضا عزيزيان - 1395/10/07

بررسي و تحليل تراوش در بدنه سدهاي خاكي با استفاده از مدلهاي عددي )مطالعه موردي: سد گلوگاه(

چهارمين كنگره بين المللي مهتدسي عمران

فرزاد احمدي, مهدي اژدري مقدم, غلامرضا عزيزيان - 1395/10/07

برآورد ضريب زبري مانينگ و رونديابي سيلاب دركانالهاي طبيعي توسط مدل MIKE 11

پانزدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, محمد كردسنگاني پور - 1395/09/24

بررسي عمق آبشستگي اطراف پايه پل و تاثير طوق بر ميزان آبشستگي

پانزدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, محمد كردسنگاني پور - 1395/09/24
1394

شناسايي مكان هاي مناسب جهت احداث سدهاي زيرزميني با استفاده از منطق فازي، مطالعه موردي: دشت حصاروئيه

كنفرانس سالانه تحققات در مهندس عمران، معماري و شهرسازي و محيط زست پايدار

غلامرضا عزيزيان, مجتبي نارويي - 1394/09/24

بررسي روابط انتقال رسوب در رژيم كانالها با جريان سيلابي

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, رضا مير - 1394/08/20

بررسي كيفيت آب در شبكه بعد از حوادث ناشي از فشار منفي در سيستمهاي توزيع

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, مهدي افتخاريان جهرمي - 1394/08/20

بررسي شاخص هاي خشكسالي هواشناسي در ايستگاه هاي سينوپتيك سيستان و بلوچستان (نصرت آباد)

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

غلامرضا عزيزيان, امير ملازاده صادقيون, پژمان درخشان علمدارلو - 1394/08/20

بررسي هيدروليكي رسوبات در مخزن سد (مطالعه موردي:سد سلمان فارسي)

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

غلامرضا عزيزيان, پژمان درخشان علمدارلو, امير ملازاده صادقيون - 1394/08/20

بررسي پديده آبشستگي در اطراف يك تكيه گاه نيم دايره اي با استفاده از مدل عددي SSIIM 2.0

چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران

مسلم زربازوسياهكلي, غلامحسين اكبري, غلامرضا عزيزيان - 1394/08/20
1393

ارزيابي آزمايشگاهي تاثير مواد سبك ساز بتن بر ميزان مقاومت فشاري

سومين كنفرانس بين المللي و نمايشگاه جانبي صنعت سيمان، انرژي و محيط زيست

غلامرضا عزيزيان - 1393/09/01
1390

مقايسه عملكرد روش هاي شبكه عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج تطبيقي فازي-عصبي در تخمين حداكثر عمق آب شستگي پايه پل

ششمين كن گره ملي مهن دسي عم ران

محمد گيوه چي, اميراحمد دهقاني, غلامرضا عزيزيان, محمدمهدي هوشمند - 1390/02/06


مطالعه عددي اثر حضور مانع و موقعيت آن در يك كانال خميده در جريان غليظ

جواد محمدي , [ بهاره پيرزاده, غلامرضا عزيزيان, اعظم عبدالهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بهينه‌سازي چند¬هدفه شكل بدنه و حجم سدهاي خاكي به منظور كاهش هزينه‌هاي طراحي

امين سندگل , [ غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده, جعفر جعفري اصل ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

مدلسازي جريان آب زيرزميني به كمك روش عددي المان محدود در نرم افزار FeFlow

صابر صياديان خواه , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي محتشمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

ارزيابي عملكرد تلفيقي روشهاي پيش پردازش و هوش مصنوعي در تخمين دماي نقطه شبنم

محمد تيموري , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, عليرضا قائمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پيش‌بيني نرخ شكست لوله‌هاي سيستم‌هاي توزيع آب با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و الگوريتم‌هاي فراكاوشي

مژگان شهركي , [ غلامرضا عزيزيان, مهدي اژدري مقدم, جعفر جعفري اصل ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مطالعه عددي اثر حضور مانع و موقعيت آن در يك كانال خميده در جريان غليظ

جواد محمدي , [ بهاره پيرزاده, غلامرضا عزيزيان, اعظم عبدالهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مطالعه عددي خصوصيات هيدروديناميكي جريان غليظ در قوس يك كانال باز

الهه حمزه نژادبانگودي , [ غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده, اعظم عبدالهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

ارائه مدل شبيه ساز- بهينه ساز براي مديريت توزيع زماني و مكاني آلودگي در رودخانه با درنظرگرفتن تقاضاي مصرف كننده

مهدي خراشادي زاده , [ غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, ابولفضل اكبرپور, امير شباني ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

كاربرد همگون سازي داده ها در مدل عددي جريان آب زيرزميني بر پايه روش بدون شبكه محلي پتروو-گالركين

علي محتشمي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ابولفضل اكبرپور ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مديريت هوشمند فشار در سيستم‌هاي توزيع آب با هدف برآورد نيازآتش‌نشاني ( مطالعه موردي: سيستم توزيع آب شهر زاهدان)

وحيد پيري زاوله , [ غلامرضا عزيزيان, جعفر جعفري اصل ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مديريت هوشمند فشار در سيستم‌هاي توزيع آب با هدف برآورد نيازآتش‌نشاني ( مطالعه موردي: سيستم توزيع آب شهر زاهدان)

وحيد پيري زاوله , [ غلامرضا عزيزيان, جعفر جعفري اصل ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

كاليبراسيون هيدروليكي و برآورد نشت در سيستم‌هاي توزيع آب با استفاده از روشهاي فرا كاوشي ( مطالعه موردي: سيستم توزيع آب شهر زاهدان)

مختار بكرنژاد , [ غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, جعفر جعفري اصل ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مدلسازي جريان آب زيرزميني به كمك روش عددي المان محدود در نرم افزار FeFlow

صابر صياديان خواه , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي محتشمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تحليل عدم قطعيت در مدل بدون شبكه آب زيرزميني توسط روش مونت كارلو

عيسي كردي تمنداني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي محتشمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تحليل عدم قطعيت در مدل بدون شبكه آب زيرزميني توسط روش مونت كارلو

عيسي كردي تمنداني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي محتشمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

طرح روسازي سبز با استفاده از پلاستيك هاي بازيافت شده

وحيد وحيديان , [ محمدحسن ميرابي مقدم, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مديريت بهينه فشار با هدف حداقل سازي نشت در سيستم‌هاي توزيع آب با استفاده از جانمايي و تنظيمات شيرهاي فشار شكن ( مطالعه موردي: سيستم توزيع آب شهر زاهدان)

كريم غفراني , [ غلامرضا عزيزيان, جعفر جعفري اصل ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تحليل ابزار هاي مديريت كيفي آب در مقابل ورود آلاينده هاي قابل كنترل و غير قابل كنترل در سيستم رودخانه مخزن با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها

محسن دهقاني درميان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

طرح روسازي سبز با استفاده از پلاستيك هاي بازيافت شده

وحيد وحيديان , [ محمدحسن ميرابي مقدم, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي طول و تعداد لايه هاي المان هاي شش پايه بتني بر عمق آبشستگي پايين دست سرريز هاي پرش اسكي

كامران خليفه اي , [ غلامرضا عزيزيان, محمود شفاعي بجستان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل ابزار هاي مديريت كيفي آب در مقابل ورود آلاينده هاي قابل كنترل و غير قابل كنترل در سيستم رودخانه مخزن با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها

محسن دهقاني درميان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي طول و تعداد لايه هاي المان هاي شش پايه بتني بر عمق آبشستگي پايين دست سرريز هاي پرش اسكي

كامران خليفه اي , [ غلامرضا عزيزيان, محمود شفاعي بجستان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي طول و تعداد لايه هاي المان هاي شش پايه بتني بر عمق آبشستگي پايين دست سرريز هاي پرش اسكي

كامران خليفه اي , [ غلامرضا عزيزيان, محمود شفاعي بجستان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل ابزار هاي مديريت كيفي آب در مقابل ورود آلاينده هاي قابل كنترل و غير قابل كنترل در سيستم رودخانه مخزن با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها

محسن دهقاني درميان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل ابزار هاي مديريت كيفي آب در مقابل ورود آلاينده هاي قابل كنترل و غير قابل كنترل در سيستم رودخانه مخزن با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها

محسن دهقاني درميان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي طول و تعداد لايه هاي المان هاي شش پايه بتني بر عمق آبشستگي پايين دست سرريز هاي پرش اسكي

كامران خليفه اي , [ غلامرضا عزيزيان, محمود شفاعي بجستان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مديريت آب شرب با در نظر گرفتن مقدار نشت لوله هاي شبكه آب شهري با استفاده از مدل water gems

علي بدخشيان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي قابليت اطمينان تغذيه گرايي در مخزن سد با در نظر گرفتن جريانات ورودي و تغييرات فصلي

بهروز شكيبايي كريم اباد , [ غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي افت سطح آب زير زميني و رطوبت مورد نياز جهت جلوگيري از فرآيند فرسايش خاك سطحي و تاثير آن در قابليت توليد گرد و غبار

اميرحسين جوان محصل , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي عددي تاثير صفحات مستغرق و آب شكن بر كنترل رسوب در تلاقي كانال ها

سيروس حريف , [ محمد گيوه چي, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پيش بيني هيدروليكي اثرات اقليم بر منابع آب در چشم اندازه كوتاه مدت مورد روخانه سيستان

صديق كيائي فر , [ غلامرضا عزيزيان, رضا مير ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارائه يك مدل چند هدفه رضايتمندي فازي براي تخصيص منابع زير زميني حوزه زاوه

محسن تنگ دست , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, سيامك فرخ زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تعيين ميزان ضريب پخش طولي آلودگي با استفاده از مدلسازي جريان هاي يك بعدي و ارتباط آن با مشخصات هيدروليكي جريان

روح الله برزنوني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, محسن دهقاني درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پيش بيني تغيير اقليم و بررسي تاثير آن بر منابع آب زير زميني در آبخوان سراوان

فاضل ملازهي دشتوك , [ غلامرضا عزيزيان, رضا مير ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي عمق آبشستگي اطراف پايه هاي پل پوشانده شده با طوق و كابل در قوس رودخانه توسط مدل رياضي fluent

محمد كردسنگاني پور , [ غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

امكان سنجي استفاده از پساب خروجي آب شيرين كن هاي اسمز معكوس در كشت گياهان شور پسند

ميثم شهركي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بهينه سازي چند هدفه برداشت آب از مخزن سد و از آب زيرزميني با استفاده از روش الگوريتم رقابت استعماري

ميثم شاقوزايي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي فرسايش و رسوبگذاري در رودخانه باهو كلات با استفاده از مدل هاي GSTARS 4.1,HEC-RAS4.1

كسري عاقبت بخير , [ مهدي اژدري مقدم, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي و تحليل تراوش در بدنه سدهاي خاكي با استفاده از مدل هاي عددي (مطالعه موردي سد گلوگاه)

فرزاد احمدي , [ مهدي اژدري مقدم, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مدلسازي و بررسي تاثيرات احداث كارخانه فولاد بر آلودگي آب زيرزميني زير حوضه بالادست

محمد ديمه كار , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ياسين زماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بكارگيري روش هاي رونديابي سيلاب در رودخانه هاي مناطق خشك

محمود رباني نژاد , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهينه سازي شبكه جمع آوري فاضلاب دانشگاه سيستان و بلوچستان به كمك مدل sewerGems و نرم افزار ArcGis

پيمان فيروزي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي مكان هاي مناسب جهت احداث سدهاي زيرزميني با استفاده از منطق فازي(مطالعه موردي دشت حصاروئيه)

مجتبي نارويي , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مدل سازي چند بعدي نشست آلاينده هيدروكربني در خاك هاي با دانه بندي متفاوت و محيط متخلخل غير اشباع با نرم افزار HYDRUS

شيدا اسد زاده , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي نخعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مديريت منابع آب حوضه بلوچستان جنوبي با هدف در نظر گرفتن نياز آبي زيست محيطي براي افزايش جاذبه گردشگري و ارزيابي سناريوهاي مختلف (مورد پژوهشي منطقه پيشين)

سيدسپهر موسوي , [ بهاره پيرزاده, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه و ارزيابي شبكه جمع آوري آب هاي سطحي (مطالعه موردي شهر زاهدان)

مهدي آريان فرد , [ غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

شبيه سازي نفوذ آلودگي به سيستم هاي توزيع آب از طريق مكش شبكه در شرايط كاهش فشار

مهدي افتخاريان جهرمي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پيش بيني ميزان دبي تراوش در سد خاكي غير همگن(منطقه بندي شده ) با استفاده از روش هاي عددي

عليرضا صالحي , [ مهدي اژدري مقدم, غلامحسين اكبري, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تحليل پايداري سد خاكي در حالت تراوش پايدار و افت سريع مخزن (مطالعه موردي سد شاه قاسم)

سيدصادق چراغ زاده ده برافتاب , [ غلامرضا عزيزيان, علي نخعي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي اثر شتاب و مدت زمان زلزله در پاسخ ديناميكي سدهاي خاكي غير همگن

سيدجلال الدين ارسن , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تتان

عليرضا جان محمدي , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تخمين نرخ فرسايش در مثاندرهاي رود خانه كارون در بازه جنوب اهواز تا دارخوين با استفاده از نتايج مدل HECRAS و معادلات تجربيپ

علي رحم رحيم پور , [ محمود شفاعي بجستان, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

يب

عليرضا جان محمدي , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مل سازي غير خطي تبخير به روش بردار گراديان بر اساس داده هاي هوا شناسي براي شهر خاش

ايوب كرد انجركي , [ غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه وبررسي تغييرات بستر ومورفولوژي رودخانه سيستان با استفاده از مدل كامپيوتر

غلامحسين نوري , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي وپهنه بندي خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيك حوضه آبريز دهباز

نگار فرهي , [ غلامرضا عزيزيان, غلامحسين اكبري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رفتار ديناميكي غير خطي سد وزني در فواصل مختلف از گسل با در نظر گرفتن اندر كنش آب ورسوبات وسازه به وسيله روش المان محدود

فرزاد بندئي , [ غلامرضا عزيزيان, محمدحسين گل براري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تعيين حريم رودخانه باروش هاي عددي وتجربي حوزه آبريز درود زن وبختگان

عارف اشكاني , [ غلامحسين اكبري, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي براي خسارت سيلاب براي رودخانه فرخزاد

مريم ميرپاريزي , [ غلامحسين اكبري, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

توسعه مدل شبيه سازي سيلاب در رود خانه ها با روند يابي معكوس

ميثم بادفر , [ غلامحسين اكبري, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مدلسازي تغييرات غلظت bod در رودخانه ها با آلودگي نقطه اي به كمك نرم افزارqual2k

مهنوش بهاروند , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تخمين مشخصات هيدرولوژيكي و انجام روند يابي متمركز در حوضه آبريز رودخانه باهوكلات

اسكندر مير بلوچ , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

توسعه منحني هاي شكنندگي در ارزيابي آسيب پذيري مخازن هوايي بتن مسلح

هدي درخشنده , [ غلامرضا عزيزيان, عباس قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عملكرد لرزهاي بدنه سدهاي بتني قوسي تحت زلزله هاي حوزه دور و نزديك ، مطالعه موردي سد كارون iv

مسعود قزويني پور اكبري , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مديريت منابع آب براساس ملاحظات آب مجازي (مطالعه حوزه آبريز استان اصفهان

مرتضي لايق رفعت , [ غلامرضا عزيزيان, غلامحسين اكبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير زاويه قرار گيري پايه هاي پل در مقطع رودخانه بر عملكرد هيدروليكي پل هاي موازي

فهيمه سادات ميري , [ غلامرضا عزيزيان, حسين رسول زاده, محمدرضا كاويان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

امكان سنجي استفاده از لاستيكهاي ماشين آلات سنگين معدني و صنعتي براي ايجاد سيستم سازه اي مناسب در سازه هاي كنترل سيلاب و سد سازي

سعيد رياحي ريسه , [ غلامرضا عزيزيان, علي ربيعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

عنوان طرح بهينه شكل سدهاي دو قوسي بتني بر اساس قابليت اعتماد

عماد جعفرپورمقدم , [ ابولفضل اكبرپور, غلامرضا عزيزيان, محسن خطيبي نيا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رفتار غيرخطي وتعيين ضريب رفتار قابهاي فولادي با بادبند دروازه اي برون محور

معصومه غفران مكشوف , [ محمودرضا حسيني طباطبايي, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مقايسه رفتار ديناميكي مخازن مدفن با استفاده از روابط پيشنهادي آيين نامه و نرم افزار

بهروز آذرسا , [ غلامرضا عزيزيان, عباس قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رفتار سدهاي خاكي و سنگريز در حين ساخت و اولين بار آبگيري با استفاده از نتايج ابزار دقيق ومدلسازي عددي (مطالعه موردي: سد سنگ سياه)

مختار حيدري , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

آناليز تقريبي سيستم تركيبي قاب محيطي، هسته مركزي، دو مهار بازويي و كمربند خرپايي در ساختمان هاي بلند

سيدمصطفي داودي , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي پارامترهاي جريان برروي سرريز اوجي سدزير دان با بكارگيري مدل هاي CED

عليرضا جان محمدي , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي توزيع تنش برشي بستركانالهايدرآبشكن هاي تلفيقي

محمود نادريان , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مقايسه اثر درصد مقاوم سازي باFRP در مقاومت فشاري وخمشي بتن

احسان عيسايي , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مقايسه اثر جهت بستن FRP در رفتار خمشي و فشاري بتن

عليرضا كربلائي , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدل سازي جريان كانالهاي پايدار آبرفتي با مقطع پر

ايمان اميريان مجرد , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عدد3 بعدي آبشستگي اطراف پايه هاي كناري مستطيلي ومقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي

سياوش سپاهيان , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي ومفايسه مدلهاي مختلف رياضي رسوب وانتخاب يك مدل بهينه براي رودخانه سيستان

حسن سرگزي , [ محمدحسن ميرابي مقدم, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه وبررسي تغييرات بستر ومورفولوژي رودخانه سيستان با استفاده از مدل كامپيوتر

غلامحسين نوري , [ محمدحسن ميرابي مقدم, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي مدل كامپيوتري عمق فرسايش پايه پل ها با استفاده از داده هاي تجربي جريان دائمي و غير دائمي

حميدرضا كربلايي , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير سد خاكي لاورفين بر كميت منابع آبهاي زير زميني با استفاده از مدل (Modflow)

حميد صادقي گوغري , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير سختي پي سد بتني قوسي بر پاسخ ديناميكي سد بوسيله نرم افزار Abaqus

فريد ميارنعيمي , [ غلامرضا عزيزيان, بابك دي زنگيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي قابليت اطمينان وآناليز حساسيت روگذري وپايداري موج شكن (مطالعه موردي موج شكن روديك چابهار)

سيدتاج الدين بحريني , [ غلامرضا عزيزيان, ناصر شابختي, محسن راشكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پيش بيني آبشستگي موضعي پيرامون تكيه گاه پل با استفاده از نرم افزار BRI-STARS

احمد رضايي , [ غلامرضا عزيزيان, حسين خزيمه نژاد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه مدل كامپيوتري عمق فر سايش پايه پلها با استفاده از نتايج تجربي

صديقه حسين آبادي , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

طراحي فلوم آزمايشگاهي و شبكه آبرساني آزمايشگاهي

حسين ذبيحي , [ محمد گيوه چي, عبدالحميد بحرپيما, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي جريان هاي گذرا در شبكه آبرساني شهري

هاشم فصيحي فرد , [ محمد گيوه چي, محمود فغفور مغربي, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل حرارتي سد هاي بتن غلتكي به روش سي اف دي

علي اكبر احمدي خطير , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تخمين ميزان رسوب در مخزن سد توسط مدل هاي رياضي و مقايسه آن با داده هاي رسوب سنجي

حجت باقرنژاد , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تحليل جريان در كانال هاي آبرفتي پايدار با مقطع مركب

رضا مير , [ غلامرضا عزيزيان, غلامحسين اكبري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مطالعه رفتار كانالهاي پايدار مركب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

رضا بزرگمهر , [ غلامرضا عزيزيان, غلامحسين اكبري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مطالعه اثر سيلاب با دوره بازگشتهاي مختلف بر روند سيل گيري حريم رودخانه

مصطفي اعتمادي عيدگاهي , [ غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تخمين عمق آبشستگي اطراف پايه هاي پل با استفاده از شبكه هاي عصبي و نرم افزار

احسان افضلي ساردويي , [ غلامرضا عزيزيان, محمد گيوه چي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

برآورد بار رسوب معلق با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

عبدالمجيد محمدي , [ غلامحسين اكبري, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90


معاون پژوهشي دانشكده مهندسي

از تاریخ 1395/07/01 تا تاریخ 1399/06/01

معاون آموزشي دانشكده مهندسي

از تاریخ 1393/06/01 تا تاریخ 1395/05/01


1 - جعفر جعفري اصل, غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن راشكي, Antonio G. Andrade-Campos
An enhanced binary dragonfly algorithm based on a V-shaped transfer function for optimization of pump scheduling program in water supply systems (case study of Iran)
(1400) ENGINEERING FAILURE ANALYSIS. 123 105323-1-105323-16 مشاهده مقاله
2 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ابوالفضل اكبرپور
استفاده از فيلترذرهاي براي تخمين دقيق شرايط مرزي بار آبي ثابت در آبخوان آزاد
(1400) مهندسي عمران اميركبير. 53 6-1-6-20
3 - كامران خليفه اي, غلامرضا عزيزيان, Mahmood Shafai-Bajestan
Hydrodynamic Performance of A-Jacks Concrete Armor Units in Riverbeds around Downstream in Flip Buckets
(1400) SHOCK AND VIBRATION. 2021 1-10 مشاهده مقاله
4 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, Abolfazl Akbarpour
Estimation of Parameters in Groundwater Modeling by Particle Filter linked to the meshless local Petrov-Galerkin Numerical Method
(1400) journal of hydraulic structures. 7 16-37
5 - امير ملازاده صادقيون, غلامرضا عزيزيان, m. birami
استهلاك انرژي جريان در پرتاب كننده هاي جامي همگرا درحضور ديواره جداكننده
(1400) مهندسي عمران اميركبير. 53 26-1-26-13
6 - مسعود خراشاديزاده, غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, A. Akbarpour, A. Shabani
A timetable and spatial planning for pollutant entrance to the river
(1399) International Journal of Environmental Sciences and Technology. 17 4171-4188 مشاهده مقاله
7 - محسن دهقاني درميان, فرانك خدابنده, غلامرضا عزيزيان, John Paul Giesy, سيد آرمان هاشمي منفرد
Analysis of assimilation capacity for conservation of water quality: controllable discharges of pollutants
(1399) Arabian Journal of Geosciences. 13 1-13
8 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ابوالفضل اكبرپور
محاسبه بيلان آب زيرزميني به كمك روش عددي MLPG (مطالعه موردي: آبخوان آزاد بيرجند)
(1399) آبياري و زهكشي. 14 1460-1474
9 - Farid MiarNaeimi, غلامرضا عزيزيان, محسن راشكي
Horse herd optimization algorithm: A nature-inspired algorithm for high-dimensional optimization problems
(1399) KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS. 213 1-18 مشاهده مقاله
10 - كامران خليفه اي, غلامرضا عزيزيان, Mahmood Shafai-Bajestan, Kwok-wing Chau
Stability of A-Jack concrete block armors protecting the riverbeds
(1399) ain shams engineering journal. 12 381-391 مشاهده مقاله
11 - كامران خليفه اي, غلامرضا عزيزيان, M. Shafai-Bajestan, K. W. Chau
Experimental Modeling and Evaluation Sediment Scouring in Riverbeds around Downstream in Flip Buckets
(1399) International Journal of Engineering, Transactions A: Basics. 33 1904-1916
12 - سيروس حريف, غلامرضا عزيزيان, محمد گيوه چي, محسن دهقاني درميان
بررسي كارايي جريان رقيق ساز، زمان ماند و خروج آب آلوده در مديريت كيفي شبك? توزيع آب پس از وقوع آلودگي (مطالع? موردي: شبك? آب شرب شهر زاهدان)
(1399) اكو هيدرولوژي. 7 1033-1045
13 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ابوالفضل اكبرپور
تعيين حريم كمي چاه ها به كمك مدل عددي بدون شبكه محلي پتروو-گالركين در آبخوان محصور و آزاد در شرايط غير ماندگار(مطالعه موردي: دشت بيرجند)
(1398) اكو هيدرولوژي. 6 239-255
14 - اسما براهويي نژاد, عليرضا قائمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, محسن دهقاني درميان
تخمين ضريب پخش عرضي در انتقال آلودگي در رودخانه هاي عريض با استفاده از محاسبات تكاملي
(1398) اكو هيدرولوژي. 6 901-912
15 - محسن دهقاني درميان, غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد
تحليل و محاسبه ابزارهاي موردنياز براي حفاظت كيفي آب بمنظور كمينه كردن مخاطرات وارده به محيط زيست
(1398) مخاطرات محيط طبيعي. 8 123-144
16 - فريد ميارنعيمي, غلامرضا عزيزيان, محسن راشكي
Reliability sensitivity analysis method based on subset simulation hybrid techniques
(1398) APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. 75 607-626 مشاهده مقاله
17 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, Abolfazl Akbarpour
Determination of the optimal location of wells in aquifers with an accurate simulation-optimization model based on the meshless local Petrov-Galerkin
(1398) Arabian Journal of Geosciences. 13 26-1-26-15 مشاهده مقاله
18 - سيامك فرخ زاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, علي سردارشهركي, Maurits W. Ertsen, Edo Abrah
Sustainable Water Resources Management in an Arid Area Using a Coupled Optimization-Simulation Modeling
(1398) Water. 12 885-1-885-26
19 - علي محتشمي, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, ابوالفضل اكبرپور
Prediction of Groundwater Fluctuations Using Meshless Local PetrovGalerkin Numerical Method in a Field Aquifer (Birjand Aquifer)
(1398) Numerical Methods in Civil Engineering. 3 33-41
20 - غلامرضا عزيزيان, فريد ميارنعيمي, محسن راشكي, ناصر شابختي
Flying Squirrel Optimizer (FSO): A Novel SI-Based Optimization Algorithm for Engineering Problems
(1398) iranian journal of optimization. 11 177-205
21 - محمد راشكي قلعه نو, مهدي اژدري مقدم, غلامرضا عزيزيان, كامران خليفه اي
شبيه سازي عددي استهلاك انرژي در تندآب با موانع استوانهاي مستغرق با مدل Flow 3D
(1397) علوم و مهندسي آبياري. 41 17-28
22 - سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, پژمان درخشان علمدارلو, جليل رييس پور
بررسي كفايت سيستم زهكشي موجود در مناطق شهري جهت عبور سيلاب و امكان اصلاح آن به كمك swmm5(مطالعه مورديشهرستان داراب)
(1397) مخاطرات محيط طبيعي. 7 219-236
23 - محمد گيوه چي, غلامرضا عزيزيان, سيروس حريف
شبيهسازي نرمافزاري تأثير صفحات مستغرق بر چاله آبشستگي در محل تقاطع كانالها
(1397) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 25 291-297
24 - محسن دهقاني درميان, سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, Shane A. Snyder, John P. Giesy
Assessment of tools for protection of quality of water: Uncontrollable discharges of pollutants
(1397) ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY. 161 190-197 مشاهده مقاله
25 - فريد ميارنعيمي, غلامرضا عزيزيان, محسن راشكي
Multi-level cross entropy optimizer (MCEO): an evolutionary optimization algorithm for engineering problems
(1397) ENGINEERING WITH COMPUTERS. 34 719-739 مشاهده مقاله
26 - غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, اميرحسين جوان محصل, محسن دهقاني درميان
بررسي تأثير افت سطح آب زيرزميني روي فرايند فرسايش خاك و تشكيل پديده گردوغبار
(1397) اكو هيدرولوژي. 5 1017-1035
27 - مهدي خراشادي زاده, غلامرضا عزيزيان, سيد آرمان هاشمي منفرد, ابوالفضل اكبرپور
تحليل حساسيت پارامترهاي مدل دوبعدي انتقال آلودگي در آبهاي كمعمق به روش RSA
(1397) تحقيقات آب و خاك ايران. 49 1119-1129
28 - كامران خليفه اي, غلامرضا عزيزيان, Carlo Gualtieri
Analyzing the Performance of Wave-Energy Generator Systems (SSG) for the Southern Coasts of Iran, in the Persian Gulf and Oman Sea
(1397) Energies. 11 3209 - 1-3209 - 25 مشاهده مقاله
29 - مهدي شهركي, محمدرضا سهرابي, غلامرضا عزيزيان, Kambiz Narmashiri
Experimental and numerical investigation of strengthened deficient steel SHS columns under axial compressive loads
(1397) STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS. 67 207-217
30 - محمد رشيدي, مختار حيدري, غلامرضا عزيزيان
Numerical Analysis and Monitoring of an Embankment Dam During Construction and First Impounding (Case Study: Siah Sang Dam)
(1396) Scientia Iranica. 25 505-516 مشاهده مقاله
31 - سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان, shane snyder, غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده, مهدي اژدري
Water Quality Planning inRivers Assimilative Capacity andDilution Flow
(1396) BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. 99 531-541
32 - محسن رضايي, مهدي اژدري مقدم, غلامرضا عزيزيان, محسن بستاني
تحليل همديد منشا بارش هاي بيش از 20 ميليمتر جهت اعلام هشدار وقوع سيل در استان سيستان و بلوچستان
(1396) مخاطرات محيط طبيعي. 6 47-62
33 - غلامرضا عزيزيان, مهدي اژدري مقدم, امين حسن علي پور شهر آبادي, محمدطاهر كاكويي شوركايي
بررسي آزمايشگاهي محل شروع هواگيري جريان روي سرريزهاي پلكاني
(1396) پژوهش آب ايران. 11 91-98
34 - Reza Barati, ميثم بادفر, غلامرضا عزيزيان, Gholam Hossein Akbari
بجث برروي تخمين پارامترهاي مدل غيرخطي ماسكينگهام با استفاده از الگوريتم بهينه سازي
(1396) JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE. 144 7017021-1-7017021-3
35 - فريد ميارنعيمي, غلامرضا عزيزيان, غلامحسين اكبري
ارزيابي عملكرد روشهاي فرم و مونتكارلو در محاسبه احتمال خرابي لغزشي سد بتني وزني تحت بارهاي استاتيكي
(1395) مهندسي عمران مدرس. 16 227-240
36 - غلامرضا عزيزيان, رضا مير
مطالعه عددي پايداري كانال هاي آبرفتي مركب با استفاده از نتايج تجربي
(1394) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 22 71-89
37 - غلامرضا عزيزيان, غلامحسين اكبري, رضا مير, رضا بزرگمهر
GSTARS شبيه سازي پايداري كانال هاي آبرفتي با استفاده از مدل رياضي 4.0
(1394) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 22 79-94
38 - فرزاد بندئي, غلامرضا عزيزيان, محمدحسين گل براري
Displacement of Gravity Dam in Far and Near Fault Earthquake Including Dam-Water-Sediment-Foundation Interaction
(1394) CURRENT WORLD ENVIRONMENT. 10 955-966 مشاهده مقاله
39 - غلامرضا عزيزيان, رضا مير, رضا بزرگمهر
تحليل كانال هاي آبرفتي پايدار با استفاده از روش هاي تجربي و تحليلي
(1393) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 21 269-279
40 - نيما توكلي شيرازي, غلامرضا عزيزيان, غلامحسين اكبري
CFD analysis of the ball valve performance in presence of cavitation
(1391) LIFE SCIENCE JOURNAL-ACTA ZHENGZHOU UNIVERSITY OVERSEAS EDITION . 9 1460-1467


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 نقشه برداري وعمليات 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 105، درس(ع): يك شنبه 13:00-15:00
2 نقشه برداري وعمليات 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 ز، درس(ع): شنبه 13:00-15:00
3 هيدروليك و آزمايشگاه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 101، درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30
4 هيدروليك محاسباتي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 109
5 مهندسي رودخانه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 102، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
6 نقشه برداري وعمليات 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 105، درس(ع): يك شنبه 13:00-15:00
7 نقشه برداري وعمليات 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 ز، درس(ع): شنبه 13:00-15:00
8 هيدروليك و آزمايشگاه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 101، درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30
9 هيدروليك محاسباتي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 109
10 مهندسي رودخانه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 102، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 10:00 11:30 مشاوره
2 شنبه 11:30 13:00 مشاوره
3 شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
4 شنبه 12:30 14:00 حضور
5 شنبه 17:00 20:00 عدم دسترسي مطالعه
6 شنبه 18:00 20:00 عدم دسترسي مطالعه
7 يك شنبه 07:30 09:30 حضور تحقيق
8 يك شنبه 11:30 13:00 مشاوره پژوهش
9 يك شنبه 11:30 13:00 مشاوره
10 يك شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري باهماهنگي قبلي
11 يك شنبه 17:00 20:00 عدم دسترسي مطالعه
12 دو شنبه 07:30 10:00 حضور تحقيق
13 دو شنبه 08:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
14 دو شنبه 10:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
15 دو شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
16 دو شنبه 16:00 18:00 عدم دسترسي مطالعه
17 دو شنبه 17:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد با هماهنگي
18 سه شنبه 08:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 سه شنبه 10:00 12:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
20 سه شنبه 12:00 14:00 مشاوره دانشجويان المپيادي
21 سه شنبه 12:30 15:00 حضور جلسه گروه
22 سه شنبه 16:00 18:00 عدم دسترسي مطالعه
23 سه شنبه 17:00 20:00 عدم دسترسي تحقيق
24 چهار شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
25 چهار شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
26 چهار شنبه 12:30 14:00 مشاوره
27 چهار شنبه 12:30 14:00 مشاوره دانشجويان المپيادي
28 چهار شنبه 17:00 20:00 عدم دسترسي پژوهش
29 چهار شنبه 17:30 19:30 عدم دسترسي تحقيق و داوري
30 پنج شنبه 10:00 12:00 راهنمايي دانشجويان دكتري با هماهنگي قبلي
31 پنج شنبه 10:30 12:00 مشاوره
32 پنج شنبه 16:00 18:00 عدم دسترسي پي گيري امور پژوهشي كميته تحقيقات انجمن هاي علمي و