كارشناسی , زبان و ادبیات انگلیسی , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1373 ← 1378
كارشناسی ارشد , زبان و ادبیات انگلیسی , دانشگاه شیراز , 1379 ← 1381
دكترا , زبان و ادبیات انگلیسی , دانشگاه شهید بهشتی , 1390 ← 1395


دروس ارائه شده1397

نقش ادبيات مهاجرت در توسعه امور زنان در رمان هاي خالد حسيني

همايش بين المللي دومين دور گفتگوهاي فرهنگي ايران و افغانستان

احمد شيرخاني - 1397/12/01


1388

ادوارد سعيد

احمد شيرخاني - انتشارات هزار - 1388
1397

ترجمه و ديديگاههاي پسااستعماري

احمد شيرخاني - نشر قطره - 1397 ايران
1384

در لحظه

احمد شيرخاني - - 1384 ايران


مدير گروه زبان

از تاریخ 1396/11/14 تا تاریخ 1397/04/01

از تاریخ 1397/06/24 تا تاریخ 1398/11/01

معاون آموزشي دانشكده ادبيات

از تاریخ 1398/11/15 - ادامه دارد


1 - احمد شيرخاني
بررسي تطبيقي اگزوتيسم جادويي در «هزار و يك شب» و «صلابه ويرانگر» اثر رابرت سوظي از منظر شرق شناسي ادوارد سعيد
(1400) پژوهشنامه ادب غنايي. 19 115-134
2 - احمد شيرخاني
بررسي رمان گذري يه هند اثر فورستر از منظز فمنيسم پسا استعمار
(1398) مطالعات شبه قاره. 11 95-114
3 - محمدتقي زندوكيلي, احمد شيرخاني
بررسي نقل قول هاي قرآني در اشعار اقبال: بر اساس ديدگاه بينامتيت
(1396) Iranian Journal of Applied Language Studies. 9 181-201
4 - احمد شيرخاني, اميرعلي نجوميان
ترجمه جهاني محلي
(1394) مطالعات ترجمه. 13 47-60


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 درامدي برادبيات 2 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 224
2 شعرانگليسي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 126
3 مكتبهاي ادبي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
4 ترجمه متون ادبي 2 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 222
5 اساطير يونان و روم ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 127
6 نمايشامه كلاسيك و رنسانس ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
7 رويكردهاي نقد ادبي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
8 پروژه كارورزي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 127
9 تاريخ نقد ادبي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 225
10 نمايشنامه قرون 17 و 20 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 223
11 نقد ادبي 2 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
12 نقد و بررسي ادبيات فارسي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 128
13 درامدي برادبيات 2 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 224
14 شعرانگليسي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 126
15 مكتبهاي ادبي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
16 ترجمه متون ادبي 2 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 222
17 اساطير يونان و روم ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 127
18 نمايشامه كلاسيك و رنسانس ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
19 رويكردهاي نقد ادبي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
20 پروژه كارورزي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 127
21 تاريخ نقد ادبي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 225
22 نمايشنامه قرون 17 و 20 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 223
23 نقد ادبي 2 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
24 نقد و بررسي ادبيات فارسي ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 128

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
3 شنبه 09:30 14:30 حضور
4 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
5 شنبه 11:30 14:30 حضور
6 يك شنبه 09:30 11:30 حضور
7 يك شنبه 09:30 14:30 حضور
8 يك شنبه 11:30 13:30 حضور
9 يك شنبه 13:30 15:30 مشاوره
10 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره
11 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
12 دو شنبه 09:30 14:30 حضور
13 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره
14 دو شنبه 11:30 13:30 حضور
15 سه شنبه 09:30 11:30 حضور
16 سه شنبه 09:30 14:30 حضور
17 سه شنبه 11:30 13:30 حضور
18 سه شنبه 13:30 15:30 مشاوره
19 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور
20 چهار شنبه 09:30 14:30 حضور
21 چهار شنبه 11:30 13:30 حضور
22 چهار شنبه 13:30 15:30 مشاوره