كارشناسی , فیزیك هسته ای , دانشگاه پیام نور مركز فریمان , 1379 ← 1383
كارشناسی ارشد , فیزیك كاربردی (حالت جامد) , دانشگاه فردوسی مشهد , 1386 ← 1389
دكترا , فیزیك گرایش ماده چگال , دانشگاه علوم پایه دامغان , 1389 ← 1393


بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مكانيكي تك لايه C2N4 با استفاده از محاسبات اصول اوليه

خالمراد هاشمي , [ مجتبي اشهدي, داود واحدي فخرآباد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي اثر ساليتون ها بر خواص ترابرد اسپيني از ميان ساختار فرومغناطيس/ DNA/ فرو مغناطيس

احسان محمدي , [ مجتبي اشهدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

خواص ترابرد اسپين از ميان ساختار فرومغناطيس/ تك مولكول / فرومغناطيس . تاثير ساختار رابط مولكول به الكترودها

زهرا حسين ابادي , [ مجتبي اشهدي, فاطمه حيدري نسب, مجيد آذرنگ, ناصر هاتفي كرگان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي خواص ترابرد الكتروني نانولوله هاي كربني تك ديواره با مطالعه اصول اوليه و توصيف بستگي قوي

محدثه خدنگي باراني , [ مجتبي اشهدي, مجيد رشيدي هويه, مجيد آذرنگ, محسن سعادت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي خواص ترابرد الكتروني تك لايه گاما – گرافاين با مطالعه اصول اوليه و توصيف بستگي قوي

عاليه اسكندرپورايرندگان , [ مجتبي اشهدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي خواص ترابرد الكتروني دولايه گرافين/شش ضلعي بورن - نيتريد با مطالعه اصول اوليه و توصيف بستگي قوي

زينب ساري , [ محمدسعيد هادوي, مجتبي اشهدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95


1 - مريم مجرب, مجتبي اشهدي
روش بستگي قوي براي خولص الكتروني و نوري نانو لوله هاي كربن و بورن نيتريد
(1399) Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials. 261 1-6
2 - فرنگيس هادي پور, دانيال سعادتمند, مجتبي اشهدي, ا مرادي, ايمان عوض زاده, عليداد عسگري, سرگي دميتريف
برهمكنش فونون با بريدر در زنجيره يك بعدي
(1398) PHYSICS LETTERS A. 384 126100-1-126100-6
3 - مجتبي اشهدي
نقش ساليتونها روي مقاومت مغناطيسي تونلي از مولكول دو رشته ي دي ان اي
(1397) PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES. 101 232-238
4 - مجتبي اشهدي
خواص ترابرد الكتروني و مطالعه اصول اوليه از نانو لايه هاي گاما- گرافاين و گاما بورن-نيتريد گرافاين
(1397) SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES. 116 1162-1171
5 - مجتبي اشهدي, محمدسعيد هادوي, زينب ساري
خواص ترابرد الكتروني و مطالعه اصول اوليه از دولايه هاي گرافين/شش ضلعي بورن-نيتريد و شش ضلعي بورن نيتريد
(1395) PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES. 87 312-316
6 - داوود وحيدي فخرآباد, ناصر شاه طهماسبي, مجتبي اشهدي
Optical excitations and quasiparticle energies in the AlN monolayer honeycomb structure
(1393) SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES. 79 38-44
7 - داود واحدي فخر آباد, ناصر شاه طهماسبي, مجتبي اشهدي
Optical excitations and quasiparticle energiesin the AlN monolayer honeycomb structure
(1393) SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES. 79 38-44
8 - سيد احمد کتابي, مجتبي اشهدي
اثر برهمكنش غير الاستيك الكترون - فونون روي قدرت نويز از ميان پيوندگاه مولكولي
(1392) PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES. 53 150-154
9 - داود واحدي فخر آباد, ناصر شاه طهماسبي, مجتبي اشهدي
انرژي هاي شبه ذره و برانگيختگي هاي اپتيكي در تك لايه GaAs
(1392) PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES. 59 107-109
10 - مجتبي اشهدي, سيد احمد کتابي
انرژي هاي شبه ذره و اثرات اكسيتوني در دو لايه شش ضلعي بورن نيتريد
(1392) SOLID STATE COMMUNICATIONS. 187 1-4
11 - مجتبي اشهدي, سيد احمد کتابي
خواص ترابرد الكتروني از ميان ZGNR /BNAM/ ZGNR
(1391) PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES. 46 250-253
12 - داود واحدي, مجتبي اشهدي
خواص ترابرد الكتروني از يك نانو لوله آرميچر بورن نيتريد
(1391) PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES. 44 2105-2109
13 - مجتبي اشهدي, سيد احمد کتابي
اثر غير الاستيك برهمكنش الكترون- فونون روي مقاوت مغناطيسي تونلي از ميان پيوندگاه فرومغناطيس-مولكول آلي-فرومغناطيس
(1390) SOLID STATE COMMUNICATIONS. 151 1236-1239
14 - مجتبي اشهدي, سيد احمد کتابي
اثر ميدان الكتريكي روي مقاومت مغناطيسي تونلي در پيوندگاه FM-مولول آلي-FM
(1390) PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES. 44 605-608
15 - داود واحدي فخر آباد, ناصر شاه طهماسبي, مصطفي عسکري, مجتبي اشهدي, سيد احمد کتابي
مقاوت مغناطيسي تونلي از سيستم الكترود -پلي استيلن- الكترود روش تابع گرين
(1389) PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES. 43 620-624
16 - مجتبي اشهدي, سيد احمد کتابي, ناصر شاه طهماسبي, داود واحدي فخر آباد, مصطفي عسکري
نقش ناخالصي ها روي خواص ترابرد الكتروني از ميان سيستم فلز-ترانس PA - فلز روش تابع گرين
(1389) PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES. 43 924-928
17 - مجتبي اشهدي, سيد احمد کتابي
مقاومت مغناطيس از FM-مولكول آلي-FM روش تابع گرين
(1389) PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES. 43 1208-1212


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 307، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 302
2 فيزيك حالت جامد1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 30، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 30
3 بلورشناسي علوم پایه فیزیك کارشناسی
4 نظريه تابعي چگالي و كاربردهاي آن علوم پایه فیزیك کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)
5 فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 307، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 302
6 فيزيك حالت جامد1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 30، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 30
7 بلورشناسي علوم پایه فیزیك کارشناسی
8 نظريه تابعي چگالي و كاربردهاي آن علوم پایه فیزیك کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)
9 فيزيك حالت جامد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 107
10 فيزيك حالت جامد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 107

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 يك شنبه 08:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 يك شنبه 12:00 13:00 مشاوره
3 يك شنبه 12:00 15:00 مشاوره
4 يك شنبه 17:00 18:00 مشاوره
5 يك شنبه 18:00 20:00 مشاوره
6 دو شنبه 08:30 10:30 مشاوره
7 دو شنبه 10:00 13:00 مشاوره
8 دو شنبه 10:30 13:00 حضور جلسه گروه
9 دو شنبه 13:00 15:00 حضور
10 دو شنبه 15:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد اتاق سرور محاسباتي
11 دو شنبه 16:30 18:00 مشاوره
12 سه شنبه 07:30 09:30 حضور جلسه گروه
13 سه شنبه 08:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
14 سه شنبه 10:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد اتاق سرور محاسباتي
15 سه شنبه 15:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 سه شنبه 15:15 17:45 مشاوره اتاق سرور محاسباتي
17 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره
18 چهار شنبه 08:00 09:30 مشاوره
19 چهار شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
20 چهار شنبه 11:30 13:00 مشاوره
21 چهار شنبه 13:00 14:00 مشاوره
22 چهار شنبه 14:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
23 چهار شنبه 15:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد اتاق سرور محاسباتي
24 پنج شنبه 07:30 12:00 حضور اتاق سرور محاسباتي
25 پنج شنبه 08:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد اتاق سرور محاسباتي
26 پنج شنبه 13:00 20:00 حضور اتاق سرور محاسباتي
27 پنج شنبه 13:00 14:00 مشاوره
28 پنج شنبه 15:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد اتاق سرور محاسباتي