كارشناسی , زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی , دانشگاه تهران , 1365 ← 1369
كارشناسی ارشد , زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی , دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی گرگان , 1369 ← 1372
دكترا , زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی , دانشگاه بزانسون - فرانسه , 1378 ← 1382


1393

تثير پيش تيمارجبرليك اسيد بر جوانه زني بذر پنجه مرغي در شراط تنش با تركيبات آللوپاتيك آترپيلكس لنتي فورميس

اولين همايش الكترونيك يافته ها نوين در محيط زيست و اكوسيستم ها كشاورزي

صادق فخيره, عليرضا شهرياري - 1393/07/28


1394

شناسايي كانونهاي بحراني فرسايش بادي در استان سيستان و بلوچستان

عليرضا شهرياري, محسن فراهي - - 1394


مدير گروه مهندسي فضاي سبز

از تاریخ 1396/12/13 - ادامه دارد


1 - مرتضي صابري, حميد نيكنهاد, غلامعلي حشمتي, حسين باراني, عليرضا شهرياري
برسي اثر سطوح مختلف نمك و خشكي بر جوانه زني گونه ابوجهل
(1396) Ecopersia. 5 1903-1917
2 - شهناز رفعت پور, عليرضا شهرياري
بررسي اثر پيش تيمار بذر بر بهبود جوانه زني و رشد گياهچه قيچ ( Zygophyllum atriplicoides ) تحت تنش دما
(1396) مهندسي اكوسيستم بيابان. 6 1-10
3 - مرتضي صابري, حميد نيک نهاد, غلامعلي حشمتي, حسين باراني, عليرضا شهرياري
بررسي صفات مورفولوژيك و تاثير تيمارهاي مختلف بر بهبود جوانهزني بذور هندوانه )در دو توده سيستان و بلوچستان Citrullus colocynthis( ابوجهل
(1396) مرتع. 11 353-364
4 - Biaobing Huang, Guihe Qin, Rui Zhao1, Qiong Wu1, عليرضا شهرياري
پيش بيني درجه حرارت هوا با استفاده از شبكه هاي بازگشتي با حالت انعكاس بيزي همراه با يك فاكتور افزايشي تطبيقي
(1395) NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS. 27 1-8
5 - محمدحسن بهمدي, عليرضا شهرياري
تاثير روش هاي مختلف ذخيره نزولات بر احيا پوشش گياهي(مطالعه موردي حوزه آبخيز رومه و دهنو شهرستان نهبندان)
(1395) تحقيقات مرتع و بيابان ايران. 23 51-57
6 - محسن حسينخاني, اکبر فخيره, عليرضا شهرياري, احمد پهلوانروي, سهيلا نوري
بررسي ميزان تاثير معيارهاي خاك و مديريت اراضي در بيابانزايي
(1394) نشريه مرتع و آبخيزداري. 68 459-467
7 - عليرضا شهرياري, مجتبي محمدي
بررسي روند سري هاي زماني پديده گرد و غبار در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روش هاي آماري ناپارامتري
(1394) مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 22 1-8
8 - راحله افتخاري, عليرضا شهرياري, محمدرضا اختصاصي
ارزيابي و تهيه نقشه ي وضعيت بالفعل و بالقوه بيابانزايي با تاكيد بر معيار فرسايش بادي با استفاده از مدل MICD در جنوب غربي شهرستان هيرمند
(1394) جغرافيا و توسعه. 139-150
9 - مصطفي عمادي, عليرضا شهرياري, فردين صادق زاده, بهي جليلي, علي ديندارلو
برسي پراكندگي ژيواستاتيكي رطوبت خاك و رژيم حرارتي در منطقه مازندران در شمال ايران
(1394) AATCC Journal of Research. 61 1-22
10 - غلامرضا راهداري, حسن خسروي, اکبر فخيره, عليرضا شهرياري, محمدرضا راهداري
پايش روند بيابانزايي با تجزيه و تحليل اطلاعات كمي و كيفي معيارهاي آب و اقليم )بيابانهاي ساحلي جنوب شرق ايران(
(1393) مهندسي اكوسيستم بيابان. 3 17-30
11 - سيدعلي مموسوي, عليرضا شهرياري, اکبر فخيره, ابولفضل رنجبر, وحيد راهداري
ارزيابي وپايش پوشش گياهي با استفاده از سنجش از دور در تالاب هامون
(1393) INTERNATIONAL JOURNAL OF BIODIVERSITY SCIENCE ECOSYSTEM SERVICES and MANAGEMENT. 5 146-156
12 - سميراسادات فاطمي, عليرضا شهرياري, اکبر فخيره, مرتضي خداقلي, محمد ميرطاهري
بررسي مهمترين عوامل اقليمي در تعيين رويشگاههاي گونه قيچ صحرايي
(1392) پژوهش و سازندگي. 126-137
13 - محمدرضا دهمرده, عليرضا شهرياري, مرتضي صابري, رسول خطيبي
بررسي چگونگي بهره برداري از منابع طبيعي و اثر ان بر بيابانزايي(مطالعه موردي منطقه هامون سيستان )
(1392) تحقيقات مرتع و بيابان ايران. 20 679-685
14 - علي طويلي, مرتضي صابري, عليرضا شهرياري, محمد حيدري
بررسي. اثر پيش تيمار ساليسيليك اسيد بر ويزگيهاي جوانه زني بذر و رشد اوليه ي دانه رست bromustomentellusboissدر شرايط تنش كادميوم
(1392) پژوهش هاي گياهي. 26 1-9
15 - فرهاد ذولفقاري, عليرضا شهرياري, اکبر فخيره
ارزيابي تاثير پوشش گياهي بر روند تخريب سرزمين بر اساس مدل IMDPA و به كمك GIS (مطالعه موردي دشت سيستان)
(1392) سنجش از دور و gis ايران. 4 69-77
16 - شهناز رفعت پور, عليرضا شهرياري
تاثيرات پرايمينگ و كلريد سديم بر جوانه زني و رشد گياهچه قيچ(ZYGOPHYLLUM ATRIPLICOIDES)
(1392) تحقيقات مرتع و بيابان ايران. 2 15-24
17 - عليرضا شهرياري
ارزيابي شدت بيابان زايي با استفاده از مدل ICDدر جنوب غربي شهرستان هيرمند
(1392) تحقيقات مرتع و بيابان ايران. 20 669-678
18 - مرتضي صابري , علي طويلي, عليرضا شهرياري
تاثيرات محرك هاي شيميايي جهت كاهش اثر اللوپاتيك اويشن كوهيthymus kotschyanusبر خصوصيات جوانه زني بذر چمن گندمي بلند agropyronelongatum
(1391) پژوهش و سازندگي. 46-54
19 - مرتضي صابري, ابوالفضل داوري, حسين پوزش, عليرضا شهرياري
تاثير سطوح مختلف حرارت و شوري بر روي جوانه زني بر برخي خصوصيات دو گونه مرتعي در شرايط آزمايشگاه
(1391) anadolu journal of agricultural sciences. 14 1553-1559
20 - سميرا سادات فاطمي, عليرضا شهرياري, اکبر فخيره, مرتضي خداقلي
بررس يزيست اقليم گياه يگون قيچ صحرا ( در استان اصفهان Zygophyllum atriplicoides Fisch CA Mey)
(1391) مرتع. 6 258-271
21 - فرهاد ذولفقاري, عليرضا شهرياري, اكبر فخيره, عليرضا راشكي, سهيلا نوري, حسن خسروي
ارزيابي شدت بيابان زايي دشت سيستان با استفاده از مدل IMDPA
(1390) پژوهش و سازندگي. 2 97-107
22 - مرتضي صابري, محمد جعفري , عليرضا شهرياري, علي طويلي
مقايسه ميزان عناصر c/n,n,p,k,cدر لاشبرگ سه گونه مرتعي و خاك به منظور تعيين ميزان تاثير انها بر روي شاخص هاي كيفيت خاك(مطالعه موردي:طالقان)
(1390) پژوهش و سازندگي. 50-54
23 - مرتضي صابري, عليرضا شهرياري, محمد جعفري, فرج اله ترنيان, هانيه صفري
بررسي تاثير اللوپاتيك اويشن كوهيthymus kotschyanusبر جوانه زني و بذر رشد اوليه ي گياهچه هاي علف پشمكي (bromusinermis)وچمن گندمي بلندagropyronelongatum
(1390) پژوهش و سازندگي. 19-25
24 - مرتضي صابري, عليرضا شهرياري, فرج الله ترنيان, سهيلا نوري
مقايسهاثر تيمارهاي مختلف براي شكستن خواب بذر گونه هندوانه ابوجهل
(1390) CUBAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE. 3 62-67
25 - مرتضي صابري, عليرضا شهرياري, جيم سيلوا, فرج لله ترنيان, علي طويلي
تاثير سالسيليك اسيد بر جوانه زني گونهbromusbtomentellus در شرايط اكنترل شده
(1390) International Journal of Plant Biology. 6 44-48
26 - اکبر فخيره, مجيد اجرلو, عليرضا شهرياري, شهرام منصوري, سهيلا نوري, احمد پهلوانروي
خصوصيات ات اكولوژي گونه Desmostachya bipinnata در منطقه فرا خشك
(1390) TURKISH JOURNAL OF BOTANY. 36 690-696
27 - هدايت الله پروري, سيدمحمود حسيني, احمد پهلوانروي, عليرضا مقدم نيا, عليرضا شهرياري, محمدرضا اختصاصي
به منظور ESAs وICD بررس مقايسه ا مدل ها تهيه نقشه بيابان زايي در منطقه نياتك سيستان
(1390) نشريه مرتع و آبخيزداري. 1 42-54
28 - عليرضا شهرياري, سهيلا نوري, فاطمه اصالح, غلامرضا نوري, مجيد زابلي
بررسي اثرات متقابل پسابسوپر جاذب وبافت خاك بر رشد گونه قره داغ(Nitrariaschoberi)
(1389) مرتع. 4 564-573
29 - عليرضا شهرياري, سيدمحمود حسيني, محمدرضا اختصاصي, اکبر فخيره
ارزيابي تخريب سرزمين در منطقه سيستان با تاكيد بر فرسايش بادي
(1389) جغرافيا و توسعه. 4 21-36
30 - عليرضا شهرياري, سهيلا نوري, جهانگير كوهپايي, فاطمه اصالح
اثر آبياري با پساب فاضلاب تصفيه شده بر رشد گياه قره داغ تحت شرايط گلخانه
(1389) علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي. 1 13-21
31 - علي طويلي, مرتضي صابري, عليرضا شهرياري
بررسي اثر تيماريهاي مختلف بربهبود ويزگي هاي جوانه زني و رشد اوليه گونه Zygophyllum eichwaldii c .a m.وzygophyllum eurype rumboiss
(1389) پژوهش و سازندگي. 64-69
32 - اكبر فخيره, عليرضا شهرياري, شهرام منصوري, سهيلا نوري, احمد پهلوانروي
Desmost achiya bipinnata بررسي آت اكولوژي گونه در دشت سيستان
(1389) مرتع. 60-71
33 - سيدمحمود حسيني, محمدرضا اختتصاصي, عليرضا شهرياري, حامد شفيعي
بررسي وضيعت بالفعل و بالقوه فرسايش بادي با استفاده از روش micd در منطقه سيستان
(1389) نشريه مرتع و آبخيزداري. 63 165-181
34 - حسين قاسمي, عليرضا شهرياري, اکبر فخيره, محمد جعفري, غلامرضا هادربادي
تاثير الگوي كاشت و تراكم بادشكن زنده بر ميزان سرعت باد در دشت حسين آباد سربيشه
(1389) نشريه مرتع و آبخيزداري. 4 16-26


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 خاك شناسي عمومي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 606، درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30
2 حاصلخيزي خاك و كودها جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 921، درس(ع): سه شنبه 17:00-19:00
3 درختان ودرختچه هاي زينتي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 606، درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 231
4 خاك شناسي عمومي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 606، درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30
5 حاصلخيزي خاك و كودها جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 921، درس(ع): سه شنبه 17:00-19:00
6 درختان ودرختچه هاي زينتي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 606، درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 231

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 09:30 13:30 حضور
3 شنبه 09:30 13:00 مشاوره
4 يك شنبه 09:30 13:00 حضور
5 يك شنبه 09:30 13:30 حضور
6 دو شنبه 09:30 13:30 حضور
7 دو شنبه 09:30 13:00 حضور
8 سه شنبه 08:30 09:30 حضور
9 سه شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه
10 سه شنبه 09:30 13:00 حضور
11 سه شنبه 11:30 13:30 حضور
12 چهار شنبه 08:30 09:30 مشاوره
13 چهار شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي شوراي گروه و دانشكده
14 چهار شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي جلسه شوراي آموزشي دانشكده
15 چهار شنبه 11:30 13:30 حضور
16 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور