كارشناسی , علوم اجتماعی , دانشگاه شیراز , 1362 ← 1366
كارشناسی ارشد , جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری , دانشگاه تهران , 1370 ← 1374
دكترا , جغرافیا- برنامه ریزی شهری , دانشگاه اصفهان , 1388 ← 1392


پروژه كارشناسي

اسما ميربلوچ زايي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پروژه كارشناسي

ريحانه نشاطي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پروژه كارشناسي

ايرج وطن خواه , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پروژه كارشناسي

رقيه دامني , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پروژه

رضا خداداديان پور , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پروژه

رقيه اميري قنات سامان , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پروژه

ياسر برزنگ , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پروژه

اميرحسين صياد , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پروژه

زهره مباركي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پروژه

عاطفه مرادي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

پروژه

فاطمه مسلمي مهني , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

پروژه

الهام موسي زاده كريم آبادي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي

مرضيه احساني , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي

مهران بهرامي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي

راحيل پيمان , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي

مهدي گرگيچ , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي

افشين ريگي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي

پرويز حسين بر , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي

وحيد بامري , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

ياسر جمالي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

خيرالنساء مرادزهي نور , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

فرامرز فرزين , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

سميرا بلوچ , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي

راحله حافظي ده كهان , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل

راشد دهاني , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل

سعيد روينده شريفي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

فرايند

ستاره غني كافي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93


كاربرد نظريه قرارگاه رفتاري در ارزيابي و تحليل الگوي تحرك و فعاليت نمونه كاوي منطقه 1و2 شهر زاهدان

فاطمه رئيسي جيرفتي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

ارزيابي زير ساخت هاي شبكه ي جمع آوري آب هاي سطحي و فاضلاب بر كيفيت زندگي شهروندان (مطالعه ي موردي شهر زابل )

حميده سكندري , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي تحليلي كيفيت زندگي شهروندان و مولفه هاي موثر برپراكنش فضايي آن (پژوهش موردي شهر جيرفت)

جليل مسلمي كيا , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

امكان سنجي ظرفيتهاي مجتمع فرهنگي

مهديه دادمهر , [ اميرحمزه شهبازي, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

جايگاه و عملكرد ظرفيت هاي گردشگري چند منظوره

محبوبه نخ زري مقدم , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ارزيابي ادراك شهروندان از امنيت و تاثير ساختار - فضائي شهر بر آن(پژوهش موردي شهر جيرفت)

محمد بشكار , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ظرفيت سنجي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي در محلات شهري (مطالعه موردي منطقه پنج شهر زاهدان)

فرخنده عبادي , [ اميرحمزه شهبازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95


1 - اميرحمزه شهبازي, زينب سرگزي, محبوبه نخ زري مقدم
گردشگري خريد و چالشهاي عملكردي بازارهاي فرامنطقه اي نمونه كاوي: چهارراه رسولي زاهدان
(1399) گردشگري و توسعه. 9 113-129
2 - اميرحمزه شهبازي, زينب سرگزي, هادي غني زاده قاسم ابادي
ارزيابي و تحليل مولفه هاي شهر شاد در شهرهاي داراي سابقه مصيبت عظيم پژوهش موردي: شهر بم
(1399) پژوهش و برنامه ريزي شهري. 11 53-64
3 - عليرضا شهبازي, حسنعلي جهانتيغ, اميرحمزه شهبازي, هادي نيكخواه نوري
واكاوي نقش توانهاي محيطي كشاورزي بدون آب در توسعه مناطق روستايي )با تأكيد بر كشت تعاوني جاليز در بستر درياچه هامون
(1399) تعاون و كشاورزي. 9 115-153
4 - اميرحمزه شهبازي
تبيين اثر قوميت بر دلبستگي مكاني در شهرهاي چند قومي؛ پژوهش موردي: مناطق يك و دو شهر زاهدان
(1398) برنامه ريزي فضايي(جغرافيا). 9 125-140
5 - اميرحمزه شهبازي
قوميت جنسيت و عملكرد فضاهاي شهري عمومي در شهرهاي چند قوميتي، مطالعه موزدي شهر زاهدان
(1398) جغرافيا و توسعه فضاي شهري. 6 109-123


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مدل ها و فنون تصميم گيري در آمايش شهري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 231
2 حكمروايي و مديريت يكپارچه شهري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری دکتری درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30
3 مدل ها و فنون تصميم گيري در آمايش شهري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 231
4 حكمروايي و مديريت يكپارچه شهري جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی شهری دکتری درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30
5 جغرافياي جمعيت جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی
6 جغرافياي جمعيت ايران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 231
7 جغرافياي اقتصادي ايران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 231
8 جغرافياي جمعيت جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی
9 جغرافياي جمعيت ايران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 231
10 جغرافياي اقتصادي ايران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 231

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان
2 يك شنبه 09:30 11:00 مشاوره مشاوره همه دانشجويان
3 دو شنبه 09:30 11:00 مشاوره مشاوره همه دانشجويان
4 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان
5 چهار شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي شوراي دانشكده