كارشناسی , علوم اجتماعی , دانشگاه شیراز , 1379 ← 1383
كارشناسی ارشد , علوم اجتماعی , دانشگاه شیراز , 1383 ← 1386
دكترا , علوم اجتماعی , یو اس ام مالزی , 1392 ← 1395


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني جمعيت شناسي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 222
2 زبان تخصصي 1 (مطالعه متون علوم اجتماعي) ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی
3 زبان تخصصي 2 (مطالعه متون علوم اجتماعي) ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
4 كاربردجمعيت شناسي ادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 222

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 10:30 مشاوره
2 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
3 دو شنبه 09:30 11:30 حضور
4 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور