كارشناسی , علوم اقتصادی - اقتصادنظری , دانشگاه علامه طباطبائی , 1368 ← 1372
كارشناسی ارشد , علوم اقتصادی , دانشگاه علامه طباطبائی , 1373 ← 1377


بررسي ارتباط ميان موانع ورود تعرفه اي و قدرت بازاري در صنايع كارخانه ايران

عاطفه كوشا , [ محمدنبي شهيكي تاش, احمدرضا سرگلزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تحليل اثر تحقيق و توسعه بر بهره وري عوامل توليد در صنايع ايران

صفيه كردسنگاني پور , [ محمدنبي شهيكي تاش, احمدرضا سرگلزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92


1 - احمدرضا سرگلزهي, محمدنبي شهيكي تاش, صفيه كردسنگاني پور
تاثير تحقيق و توسعه بر بهره وري كل عوامل توليد در صنايع كارخانه اي ايران
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 215-241