كارشناسی , مدیریت دولتی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان , 1379 ← 1383
كارشناسی ارشد , اقتصاد , دانشگاه پونا - هندوستان , 1385 ← 1387
دكترا , مدیریت بازرگانی , دانشگاه مولتی مدیا - مالزی , 1387 ← 1392


1399

تاثير هوش تجاري بر مديريت ارتباط با مشتري ( مورد مطالعه: گروه شركت هاي شاتل)

هفدهمين كنفرانس بين المللي مديريت

حامد آرامش, زهرا اميدوار, منصوره نورمحمدي - 1399/09/17

تأثير آموزش كارآفريني دانشگاهي بر تشخيص فرصت كارآفرينانه با ميانجي گري اشتياق كارآفرينانه در دانشجويان رشته كارآفريني و مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان

هفدهمين كنفرانس بين المللي مديريت

حامد آرامش, مسعود دهقاني, سمانه روستاخيز - 1399/09/17

تاثير سبكهاي رهبري سازماني بر نوآوري با ميانجي گري اشتياق كارآفرينانه در شهرك صنعتي زاهدان

هفدهمين كنفرانس بين المللي مديريت

حامد آرامش, مسعود دهقاني, ندا پهلوان - 1399/07/16

نقش مولفه هاي بازاريابي كارآفرينانه در ميزان عملكرد شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري استان سيستان وبلوچستان

نخستين همايش ملي تحقيقات كاربردي در اقتصاد پويا، مديريت و حسابداري نوين

راضيه جعفرزاده, زهرا وظيفه, حامد آرامش - 1399/07/02

تحليل توسعه صادرات و نقش سيستم گمرك الكترونيك در بهبود آن (مطالعه اي در گمرك مرزي ميلك)

دومين كنفرانس بين المللي نواوري در مديريت كسب و كار و اقتصاد

حامد آرامش, داود ميري - 1399/06/19

عوامل موثر بر كارآفريني اجتماعي زنان حاشيه شهر زاهدان در راستاي

دومين كنفرانس ملي تحقيقات بنيادين در مديريت و حسابداري

سميرا ساراني, حامد آرامش, مسعود دهقاني - 1399/06/12
1398

شناسايي پيشران هاي موثر بر يادگيري سيار در دانشگاه ها با تأكيد بر عوامل موثر بر آن

دومين همايش سراسري علم و فناوري هزاره سوم اقتصاد، مديريت و حسابداري ايران

حامد آرامش, ماريه شكرزهي, سهيلا كشاورز - 1398/09/30

چالش ها و فرصت هاي يادگيري سيار

دومين همايش سراسري علم و فناوري هزاره سوم اقتصاد، مديريت و حسابداري ايران

حامد آرامش, ماريه شكرزهي, سهيلا كشاورز - 1398/09/30

تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه كارافريني اجتماعي در توسعه روستايي شهرستان خاش

همايش ملي اقتصاد مديريت توسعه و كارافريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

صابره شهنوازي, حامد آرامش, حبيب ا... سالارزهي - 1398/02/12

مطالعه عوامل كليدي موفقيت و شكست شركت هاي مستقر در مراكز رشد

همايش ملي اقتصاد مديريت توسعه و كارافريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

حامد آرامش, سهيلا كشاورز - 1398/02/12

تاثير مولفه هاي سازماني بر توسعه كارآفريني تعاوني هاي شهرستان زاهدان

همايش ملي اقتصاد مديريت توسعه و كارافريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

عليرضا بيك, حامد آرامش - 1398/02/12

بررسي نقش مديريت دانش بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: كاركنان امور آب و فاضلاب شهرستان زاهدان)

همايش ملي اقتصاد مدريت توسعه و كارافريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

فرهاد سرگلزايي, حامد آرامش - 1398/02/12

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر وفاداري الكترونيكي مشتريان در شعب بانك رفاه شهرستان زاهدان

همايش ملي اقتصاد مديريت توسعه و كارافريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

فاطمه رافت, حامد آرامش - 1398/02/12

تحليل عوامل كليدي موفقيت كسب وكارهاي نوپا در شركت هاي مستقر مراكز رشد و پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان

همايش ملي اقتصاد مديريت توسعه و كارافريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

نسيم ميري نژاد, حامد آرامش - 1398/02/12

تحليل نقش مولفه هاي رهبري تحول آفرين بر اثربخشي و خلاقيت سازماني كاركنان دادگستري استان سيستان و بلوچستان

همايش ملي اقتصاد مدريت توسعه و كارافريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

حامد آرامش, شكوه ساراني, زهرا اميدوار - 1398/02/12

بررسي نقش هوش سازماني در مديريت بحران كاركنان استانداري سيستان و بلوچستان

همايش ملي اقتصاد مديريت توسعه و كارافريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

ناصر يارمحمدي, حامد آرامش, شكوه ساراني - 1398/02/12
1397

بررسي نقش مديريت دانش بر عملكرد كاركنان مورد مطالعه: كاركنان امور آب و فاضالب شهرستان زاهدان

همايش ملي اقتصاد، مديريت توسعه و كارآفريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

فرهاد سرگلزايي, حامد آرامش - 1397/11/04

تاثير سبك رهبري معنوي بر كاهش رفتارهاي انحرافي كاركنان دانشگاه ملي سيستان و بلوچستان

سومين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و حسابرسي پويا

افسانه شيخ, حامد آرامش - 1397/08/11

بررسي تاثير رهبري هوشمند بر عملكرد سازماني كاركنان امور آب و فاضلاب زاهدان

دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت و حقوق

فرهاد سرگلزايي, حامد آرامش - 1397/04/21


1398

طرح امكانسنجي منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه - زاهدان

حامد آرامش, مرضيه اسفندياري, علي اصغر تباوار, نورمحمد يعقوبي - 1398 -

مطالعه عوامل كليدي موفقيت و شكست شركت هاي مستقر در مركز رشد دانشگاه سيستان و بلوچستان

حامد آرامش, سهيلا كشاورز - 1398 -
1396

بررسي نقش مرزنشينان در ارتقا بازرگاني تجاري

حامد آرامش - 1396 -


شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كارآفرينانه صنعت گردشگري در شهرستان زاهدان

سارا شهرياري مقدم , [ مهدي زيودار, سهيلا كشاورز, مهيم تاش, حامد آرامش, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير بازاريابي كارافرينانه بر عملكرد شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان

راضيه جعفرزاده , [ زهرا وظيفه, حامد آرامش ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير راهبردهاي مديريت دانش بر بهره وري منابع انساني با ميانجي گري فرهنگ دانشي در دانشگاه علوم پزشكي استان سيستان و بلوچستان

مه لقا جهانتيغ , [ نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني, عبدالمجيد ايماني, حامد آرامش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

رابطه فناوري اطلاعات و ساختار سازماني در شركت بيمه ايران استان سيستان و بلوچستان

معصومه اربابي , [ عبدالعلي كشته گر, عبدالمجيد ايماني, حامد آرامش, علي سردارشهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

امكان سنجي استقرار مديريت دانش در سازمان نظام مهندسي استان سيستان و بلوچستان

اسفنديار كرد , [ عبدالمجيد ايماني, محمد قاسمي, حامد آرامش, مهيم تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي توسعه كارآفريني اجتماعي در توسعه روستايي شهرستان خاش

مريم شهنوازي , [ حامد آرامش, حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ارزيابي نگرش به كارآفريني در ميان زندانيان زندان مركزي شهرستان زاهدان

محبوبه مير , [ محمد قاسمي, مسعود دهقاني, حامد آرامش, زهرا وظيفه, مهدي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي راهكارهاي توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط با رويكرد توليد ملي و حمايت از كالاي ايراني (شهرك هاي صنعتي زاهدان)

الهام پيري , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه, حامد آرامش, مهدي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تشخيص و توسعه فرصت هاي كارآفريني در حوزه انرژي هاي تجديد پذير در منطقه سيستان

مهدي زوري , [ امين رضا كماليان, حامد آرامش, مهيم تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پيشرانهاي توسعه كارآفريني ديجيتال در اداره كل امور مالياتي سبيستان و بلوچستان

عبدالرحمن براهويي , [ حامد آرامش, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تشخيص و توسعه فرصت هاي كارآفريني اجتماعي زنان حاشيه نشين شهر زاهدان در راستاي تواتمند سازي زنان

سميرا ساراني , [ حامد آرامش, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ارائه الگوي ااثر بخشي كارآفريني اجتماعي در راستاي توانمندي سازي زنان جامعه محلي (مطالعه موردي مناطق حاشيه نشيني چابهار )

عاطفه رس , [ حامد آرامش, سهيلا كشاورز ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير شبكه هاي اجتماعي بر تسهيم دانش معلمان مقاطع دبستان شهرستان زابل

زهرا راشكي , [ زهرا وظيفه, مريم راشكي, محمد قاسمي, حامد آرامش, احمدرضا سرگلزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مطالعه پيشران ها و راهبردهاي بازاريابي آنلاين در صنايع دستي استان سيستان و بلوچستان

مريم گرگيچ , [ حامد آرامش, نجمه مهدي بيگي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي و اولويت بندي پيشران هاي موثر بر بازاريابي الكترونيكي محصولات در منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه

عبدالحكيم ريگي ميرجاوه , [ حامد آرامش, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي و اولويت بندي فرصتهاي كسب و كار جديد در صنعت گردشگري الكترونيك شهر چابهار

مهدي ريكي , [ حامد آرامش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي رابطه ي قابليت هاي ، نوآوري، بازاريابي و يادگيري با عملكرد صنايع كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي شهر بندرعباس

فاطمه خدابخشي هفشجاني , [ عبدالعلي كشته گر, حامد آرامش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي شبكه هاي اجتماعي مجازي بر توسعه كارآفريني استان سيستان و بلوچستان

اكرم اقابراريان حمزه كلايي , [ عبدالعلي كشته گر, حامد آرامش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

پيشرانهاي استقرار و توسعه اثر بخش دولت سيار در استان سيستان و بلوچستان

سميرا طالب زاده , [ نورمحمد يعقوبي, حامد آرامش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي يادگيري سيار

هيلدا مقدم , [ نورمحمد يعقوبي, حامد آرامش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثرات مديريت ارتباط با مشتريان بر جذب سپرده هاي مردمي در بانكها

حميدرضا زنجيريان , [ نورمحمد يعقوبي, حامد آرامش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


1 - حامد آرامش, علي اصغر تباوار, مهيم تاش, سهيلا كشاورز
ارائه استراتژي هاي توسعه منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه و تاثير آن در اقتصاد منطقه و كشورهاي شبه قاره هند
(1400) مطالعات شبه قاره. 13 9-28
2 - حامد آرامش
شناسايي عوامل موثر بر استقرار يادگيري سيار در دانشگاه ها (موردمطالعه: دانشگاه
(1399) پژوهش هاي مديريت عمومي. 47 245-273
3 - حامد آرامش, عاطفه رس, سهيلا كشاورز
اثربخشي كار افريني اجتماعي در توانمندسازي زنان روستايي مورد: مناطق حاشيه نشين چابهار
(1399) اقتصاد فضا و توسعه روستايي. 9 41-62
4 - عالمه كيخا, آصفه خدابنده, حامد آرامش
تاثير بويايي آموزشي و برند آموزسي بر اعتماد عمومي ادراك شده در رفتار خودتوسعه اي اعضاي هيت علمي
(1399) نامه آموزش عالي. 14 1-24
5 - علي اصغر تباوار, حامد آرامش, نيما وكيلي, ناديا وكيلي
Effects of green marketing strategies on entrepreneurship in medicinal herbs in Sistan and Baluchestan Province
(1399) Asia Pacific Journal of Tourism Research. 26 119-131
6 - حامد آرامش, علي اصغر تباوار, نورمحمد يعقوبي, عبدالناصر درخشان
تأثير بازاريابي سبز بر گردشگري پزشكي با نقش ميانجي فناوري
(1399) چشم انداز مديريت بازرگاني. 19 137-155
7 - ماريه شكرزهي, حامد آرامش, سهيلا كشاورز
شناسايي عوامل موثر بر استقرار يادگيري سيار در دانشگاه ها .(موردمطالعه: دانشگاه سيستان و بلوچستان)
(1399) پژوهش هاي مديريت عمومي. 13 245-273
8 - حامد آرامش, مسعود دهقاني
عوامل كليدي موفقيت و شكست شركت هاي مستقر در مراكز رشد
(1398) international journal of human capital in urban management. 2 101-110
9 - حامد آرامش, نورمحمد يعقوبي, نجمه مهدي بيگي, مريم گرگيچ
مطالعه پيشران ها و راهبردهاي بازاريابي آنلاين در توسعه صنايع دستي
(1398) چشم انداز مديريت بازرگاني. 18 111-126
10 - مهيم تاش, حامد آرامش, ابوبكر رييسي, محمدحسين حاجي ابادي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند (مورد مطالعه: مدارس دوره متوسطه ي دوم خراسان جنوبي)
(1398) انديشه هاي نوين تربيتي. 15 87-111
11 - حامد آرامش, مهيم تاش, علي اصغر تباوار, سهيلا كشاورز
ارائه استراتژي هاي توسعه منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه و تاثير آن در اقتصاد منطقه و كشورهاي شبه قاره هند
(1398) مطالعات شبه قاره. -
12 - حامد آرامش, رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي
اثرات قاچاق محصولات كشاورزي بر توليد بخشهاي مختلف در اقتصاد ايران (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)
(1398) اقتصاد. 13 1-16
13 - حامد آرامش, الله يار بيگي فيروزآبادي, عليرضا سرگلزايي
تدوين و انتخاب استراتژي توسعه گردشگري منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه بر اساس تحليل SWOT و ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي (QSPM)
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 109-136
14 - حامد آرامش, سهيلا كشاورز
عوامل كليدي موفقيت شركت هاي مستقر در مركس رشد دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 156-178
15 - حامد آرامش, مهدي زيودار, مهدي ريكي, زهرا شكوه سلجوقي
شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كسب و كار جديد در صنعت گردشگري الكترونيك شهر چابهار
(1397) international journal of human capital in urban management. 4 51-60


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 كارآفريني سازماني و اجتماعي اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت كارآفرینی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: 921، درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: 915
2 كار آفريني در بستر فناوري اطلاعات اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت كارآفرینی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 مکان: 918

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه