كارشناسی , علوم تربیتی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , علوم تربیتی -مدیریت آموزشی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1385 ← 1387
دكترا , علوم تربیتی -مدیریت آموزشی , دانشگاه اصفهان , 1391 ← 1396


ظرفيت سازي جوامع محلي در مديريت بحران اجتماع محور بررسي و تبيين نقش عامل فرهنگي ( مطالعه اي در استانداري استان كرمان )

اسما صالحي نودز , [ عالمه كيخا, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98


1 - مريم مالكي, حبيب ا... سالارزهي, عبدالعلي كشته گر, عالمه كيخا, ابراهيم حدادي, طراحي الگوي سياستگذاري كارآفريني در حوزه معادن استان سيستان و بلوچستان, روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن. (1400) 1-11
2 - عالمه كيخا, ايمان شه بخش قلمي, بررسي نقش سوداگري اداري بر بازتاب هاي مضمحل كننده شغلي با نقش ميانجي رفتار سياسي كاركنان, فرآيند مديريت و توسعه. (1399) 33 31-47
3 - زهرا كيخا, جواد بذرافشان, سيروس قنبري, عالمه كيخا, تحليل فضايي ميزان برخورداري جامعه محلي از شاخص هاي اجتماعي موثر در تاب آوري در برابر مخاطرات محيطي نمونه مطالعاتي روستاهاي منطقه سيستان, تحليل فضايي مخاطرات محيطي. (1399) 7 89-104
4 - رضا بذرافشان, حبيب اله دعائي, ابراهيم حدادي, عالمه كيخا, عبدالعلي كشته گر, شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي جبران خدمات و پاداش كاركنان و مديران گمرك, پژوهشنامه مديريت تحول. (1399) 12 197-232
5 - زهرا كيخا, جواد بذرافشان, سيروس قنبري, عالمه كيخا, تحليل ميزان تاب آوري اجتماعات روستايي سيستان در برابر مخاطرات محيطي, مخاطرات محيط طبيعي. (1399) 9 1-18
6 - رضا بذرافشان, حبيب اله دعايي, ابراهيم حدادي, عالمه كيخا, عبدالعلي كشته گر, طراحي الگوي جبران خدمات و پاداش كاركنان و مديران در بخش دولتي با تاكيد بر اسناد بالادستي و چشم انداز 1404, دانش حسابرسي. (1399) 20 259-294
7 - حسن شهرياري, عالمه كيخا, حسن خليلي حسين ابادي, ابراهيم حدادي, ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين حمايت سازماني با عزت نفس و رضايت شغلي كاركنان, پژوهش در نظام هاي آموزشي. (1399) 14 703-719
8 - عليرضا سرگلزايي, عالمه كيخا, ارائه مدل معادلات ساختاري تاثير رهبري بصير بر مديريت بهينه ارتباط با مشتري با نقش ميانجي آواي كاركنان, پژوهش هاي مديريت عمومي. (1399) 13 217-240
9 - عالمه كيخا, محسن نوري دلاور, حسن كيخا, تاثير ارتباطات بازاريابي يكپارچه بر مديريت ارتباط با مشتري در بانكهاي خصوصي شهر زاهدان, پژوهش هاي مديريت عمومي. (1398) 12 279-304
10 - سلمان جلالي, ابراهيم حدادي, عالمه كيخا, عبدالعلي كشته گر, امين رضا كماليان, ارائه الگوي رهبري هوشمند مبتني بر قدرت نرم در سازمان هاي دولتي (مورد مطالعه: سازمان هاي دولتي منتخب استان سيستان و بلوچستان), مطالعات قدرت نرم. (1398) 9 207-241
11 - عالمه كيخا, زهره شهركي, ابراهيم حدادي, محسن نوري دلاور, نقش آموزشهاي همگاني جمعيت هلال احمر در مديريت بحران شهري, امداد و نجات. (1397) 10 1-17
12 - عالمه كيخا, فاطمه شهركي, حسن كيخا, پيش بيني عملكرد كاركنان بر اساس متغيرهاي عدالت سازماني و امنيت شغلي (موردمطالعه: شهرداري زاهدان), مطالعات مديريت شهري. (1397) 10 33-42
13 - عالمه كيخا, محمدامين هاشمزهي, عبدالعلي كشته گر, بررسي نقش فناوري هاي نوين در مقابله با حوادث و بلاياي طبيعي, امداد و نجات. (1397) 11 248-259
14 - عالمه كيخا, شناسايي مولفه هاي رهبري هوشمند براي دانشگاهها, فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي. (1396) 4 85-108
15 - عالمه كيخا, مهديه ساراني, شناسايي و اولويت بندي موانع پياده سازي نظام بيمه سلامت بر اساس تئوري سه شاخگي (مطالعه موردي شهرستان زاهدان), پژوهشنامه بيمه. (1396) 32 105-123
16 - مهرداد صبور, عالمه كيخا, Predicting Collective leadership of governor's employers through organizational trust & professional ethic, Iranian Journal of Educational Sociology. (1395) 1 89-94