كارشناسی , علوم تربیتی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , مدیریت آموزشی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1385 ← 1387
دكترا , مدیریت آموزشی , دانشگاه اصفهان , 1391 ← 1396


1403

شناسايي عوامل موثر بر اشتغال در تعاوني هاي استان سيستان و بلوچستان با رويكرد دانش بنيان

اولين كنفرانس ملي مديريت در عصر تحولات با تاكيد بر فناوري، علم و عمل

سجاد شادمهري, حامد آرامش, عالمه كيخا - 1403/02/27
1402

بررسي نقش اقتصاد عصبي در بهبود تصميم گيري كارآفرينانه

دومين همايش ملي مديريت، اقتصاد و توسعه دريامحور

فرشيد خواجه محمود, مهدي زيودار, عالمه كيخا - 1402/11/24

تبيين عوامل فردي و انگيزشي موثر بر شكست كسب و كارهاي نوپا

نهمين كنفرانس بين المللي علوم مديريت و حسابداري

سعيده قلفي, مهدي زيودار, عالمه كيخا - 1402/02/23

بررسي تاثير پويايي آموزشي بر رفتار خودتوسعه اي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

اولين كنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم اجتماعي، علوم تربيتي و فلسفه

عالمه كيخا, رضا حسين بر, محمد دهقان - 1402/02/21
1401

بررسي رابطه قابليت هاي نوآوري بازاريابي و ارزش ويژه برند با نقش ميانجي ارزش مشتري در بانك هاي خصوصي شهر زاهدان

هفتمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري ايران

حسين كيخا, مهيم تاش, عالمه كيخا - 1401/03/22
1400

گرايش به كارآفريني در توسعه مشاغل خانگي پايدار استان سيستان و بلوچستان

اولين كنفرانس بين المللي جهش علوم مديريت، اقتصاد و حسابداري

مرتضي نوري, حامد آرامش, عالمه كيخا - 1400/12/19

بررسي تأثير هوش مالي بر گرايش هاي رفتاري مشتريان

هفتمين كنفرانس ملي مطالعات مديريت در علوم انساني

مهلا ميراني, عالمه كيخا - 1400/12/15

نقش خلاقيت و نوآوري در كارآفريني

دومين كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري

عالمه كيخا, سعيده قلفي - 1400/02/16

بررسي تاثير ابعاد مديريت دانش بر توسعه كارآفريني سازماني

دومين كنفرانس بين المللي چالش ها و راهكارهاي نوين در مهندسي صنايع و مديريت و حسابداري

مينا راشكي قلعه نو, عالمه كيخا - 1400/02/16
1399

تاثير سرمايه اجتماعي و فرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني

پنجمين كنفرانس ملي اقتصاد ، مديريت و حسابداري

عالمه كيخا, فرشيد خواجه محمود - 1399/12/10

بررسي كيفيت خدمات در كارآفريني اقامتگاه هاي بوم گردي شهرستان تفت در استان يزد

پنجمين همايش بين المللي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پاك

عالمه كيخا, حامد خاني - 1399/10/20
1398

ارتباطات بازاريابي يكپارچه در بانكهاي خصوصي شهر زاهدان

همايش ملي اقتصاد، مديريت توسعه و كارآفريني با رويكرد حمايت از كالاي ايراني

محسن نوري دلاور, محمد قاسمي, عالمه كيخا - 1398/02/12


1401

طراحي مدل پرورش رهبران سازماني با رويكرد شايستگي در اداره كل آموزش و پرورش استان قم

عالمه كيخا - 1401 -


شناسايي عوامل موثر بر اشتغال در تعاوني هاي استان سيستان و بلوچستان با رويكرد دانش بنيان

سجاد شادمهري , [ حامد آرامش, عالمه كيخا, مهيم تاش, مصطفي كيخاي فرزانه, علي سردارشهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

شناسايي و رتبه بندي استراتژي هاي كسب و كارهاي متوسط براي تداوم حيات در بحران كرونا و پسا كرونا

مجيب سرگلزائي , [ مهيم تاش, عالمه كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

تبيين فرآيند شكل گيري شكست كارآفرينان نوپاي مجتمع فناوري و نوآوري دانشگاه سيستان و بلوچستان

سعيده قلفي , [ مهدي زيودار, عالمه كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي نقش ميانجيچري هويت بازتابي در رابطه بين اقتصاد عصبي و تصميم گيري كارآفرينانه

فرشيد خواجه محمود , [ مهدي زيودار, عالمه كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

تاثير راهبردهاي توسعه تجارت الكترونيك بر توسعه كارآفريني در حوزه ي كسب و كارهاي كوچك مستقر در پارك علم و فناوري شهر زاهدان

فضائل كيخا , [ مهيم تاش, عالمه كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي رابطه بين قابليت هاي نوآوري بازاريابي و شبكه هاي ارتباطي با ارزش ويژه برند با توجه به نقش ميانجي ارزش همكاري و ارزش مشتري در بانك هاي خصوصي شهر زاهدان

حسين كيخا , [ مهيم تاش, عالمه كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

ظرفيت سازي جوامع محلي در مديريت بحران اجتماع محور بررسي و تبيين نقش عامل فرهنگي ( مطالعه اي در استانداري استان كرمان )

اسما صالحي نودز , [ نورمحمد يعقوبي, عالمه كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98


1400

اصول و مباني كارآفريني

مهيم تاش, عالمه كيخا, سهيلا كشاورز - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1400 ايران


مدير گروه استعدادهاي درخشان

از تاریخ 1401/10/28 - ادامه دارد

مشاوره دانشجويان كارشناسي

از تاریخ 1402/07/01 - ادامه دارد


1 - مرتضي عارفي, عالمه كيخا, محمد قاسمي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توانمندسازي تعاوني ها
(1402) تعاون و كشاورزي. 12 134-147
2 - مريم مالكي, حبيب ا... سالارزهي, عبدالعلي كشته گر, عالمه كيخا, حميد رضا وزيري گهر
فرصت هاي كارآفريني در حوزه معادن استان سيستان و بلوچستان با تاكيد بر كاربرد سنگ هاي قيمتي در طراحي جواهرات
(1402) مطالعات هنر اسلامي. 20 686-703
3 - عالمه كيخا, سجاد كيخا
تاثير تجربه غرقگي بر رفتار خودتوسعه اي و عملكرد آموزشي معلمان با نقش ميانجي مسئوليت اجتماعي
(1402) انديشه هاي نوين تربيتي. 19 159-177
4 - مصطفي يوسفي, عالمه كيخا
اجتماع به مثابه ي مركز نوآوري اجتماعي و كارآفريني اجتماعي: عرصه اي آشنا يا نوظهور؟
(1402) سياست نامه علم و فناوري. 13 84-100
5 - زهرا كيخا, جواد بذرافشان, سيروس قنبري, عالمه كيخا
تحليل فضايي ميزان برخورداري جامعه محلي از شاخصهاي اقتصادي موثر بر تاب آوري در برابر مخاطرات محيطي مطالعه موردي: روستاهاي منطقه سيستان
(1402) راهبردهاي توسعه روستايي. 10 447-461
6 - اسما صالحي نودز, نورمحمد يعقوبي, عالمه كيخا
The effect of community-based crisis management on the resilience to disasters with the mediating role of social capital
(1401) international journal of human capital in urban management. 7 205-216
7 - وحيد پيغان, نورمحمد يعقوبي, عالمه كيخا
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر حكمراني خوب با رويكرد توسعه پايدار
(1401) پژوهش هاي مديريت عمومي. 15 93-123
8 - حسين كيخا, عالمه كيخا, مهيم تاش
بررسي رابطه قابليت نوآوري بازاريابي و شبكه هاي ارتباطي با ارزش ويژه برند با نقش ميانجي ارزش همكاري و ارزش مشتري در بانك هاي خصوصي
(1401) تحقيقات بازاريابي نوين. 12 71-88
9 - وحيد پيغان, نورمحمد يعقوبي, عالمه كيخا
سنجش و اعتباريابي الگوي حكمراني خوب با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه اي در سيستان و بلوچستان)
(1401) مطالعات مديريت دولتي ايران. 5 117-138
10 - زهرا كيخا, جواد بذرافشان, سيروس قنبري, عالمه كيخا
تحليل فضايي ميزان برخورداري جامعه محلي از شاخص هاي كالبدي- محيطي موثر بر تاب آوري در برابر مخاطرات محيطي (مطالعه موردي: روستاهاي منطقه سيستان)
(1401) روستا و توسعه پايدار فضا. 3 20-34
11 - مريم مالكي, حبيب ا... سالارزهي, عبدالعلي كشته گر, عالمه كيخا, ابراهيم حدادي
طراحي الگوي سياستگذاري كارآفريني در حوزه معادن استان سيستان و بلوچستان
(1400) روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن. 11 1-12
12 - اسما صالحي نودز, نورمحمد يعقوبي, عالمه كيخا
طراحي الگوي مديريت بحران اجتماع محور با استفاده از رويكرد فراتركيب
(1400) مطالعات مديريت دولتي ايران. 4 71-102
13 - مريم مالكي, حبيب ا... سالارزهي, عبدالعلي كشته گر, عالمه كيخا, ابراهيم حدادي
طراحي الگوي سياستگذاري كارآفريني در حوزه معادن استان سيستان و بلوچستان
(1400) روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن. 1-11
14 - نيكي رزاز زاده طوسي, مجتبي بذرافشان مقدم, نورمحمد يعقوبي, عالمه كيخا, ابراهيم حدادي
ارائه الگوي پيشران هاي توسعه شركت هاي دانش بنيان مناطق كم برخوردار (مورد مطالعه: استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان، خراسان جنوبي)
(1400) مطالعات توسعه اجتماعي ايران. 13 279-294
15 - عالمه كيخا
نقش رهبري حكمت محور بر انگيزه خدمت عمومي كاركنان با ميانجيگري متغيرهاي مبادله رهبر -پيرو و هويت يابي سازمان
(1400) پژوهش هاي مديريت عمومي. 14 225-252
16 - عالمه كيخا
پيش بيني عملكرد آموزشي اعضاي هيئت علمي بر اساس مدل رهبري هوشمند
(1400) نامه آموزش عالي. 14 1-18
17 - اسما صالحي نودز, نورمحمد يعقوبي, عالمه كيخا
ظرفيت سازي جوامع محلي در مديريت بحران اجتماع محور: بررسي نقش عوامل فرهنگي
(1400) مديريت بحران. 10 57-69
18 - اسما صالحي نودز, نورمحمد يعقوبي, عالمه كيخا
سنجش و اعتباريابي مدل مديريت بحران اجتماع محور براساس تكنيك سوآرا (مورد شناسي: استان كرمان)
(1400) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 11 189-220
19 - سلمان جلالي, عالمه كيخا, ابراهيم حدادي, عبدالعلي كشته گر, امين رضا كماليان
ارائه مدل رهبري هوشمند اسلامي ايراني با رويكرد قدرت نرم در سازمان هاي دولتي
(1400) مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني. 9 151-174
20 - عالمه كيخا, آصفه خدابنده, حامد آرامش
تاثير بويايي آموزشي و برند آموزسي بر اعتماد عمومي ادراك شده در رفتار خودتوسعه اي اعضاي هيت علمي
(1399) نامه آموزش عالي. 14 1-24
21 - عالمه كيخا, ايمان شه بخش قلمي
بررسي نقش سوداگري اداري بر بازتاب هاي مضمحل كننده شغلي با نقش ميانجي رفتار سياسي كاركنان
(1399) فرآيند مديريت و توسعه. 33 31-47
22 - زهرا كيخا, جواد بذرافشان, سيروس قنبري, عالمه كيخا
تحليل فضايي ميزان برخورداري جامعه محلي از شاخص هاي اجتماعي موثر در تاب آوري در برابر مخاطرات محيطي 1 نمونه مطالعاتي:روستاهاي منطقه سيستان
(1399) تحليل فضايي مخاطرات محيطي. 7 89-104
23 - رضا بذرافشان, حبيب اله دعائي, ابراهيم حدادي, عالمه كيخا, عبدالعلي كشته گر
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي جبران خدمات و پاداش كاركنان و مديران گمرك
(1399) پژوهشنامه مديريت تحول. 12 197-232
24 - زهرا كيخا, جواد بذرافشان, سيروس قنبري, عالمه كيخا
تحليل ميزان تاب آوري اجتماعات روستايي سيستان در برابر مخاطرات محيطي
(1399) مخاطرات محيط طبيعي. 9 1-18
25 - رضا بذرافشان, حبيب اله دعايي, ابراهيم حدادي, عالمه كيخا, عبدالعلي كشته گر
طراحي الگوي جبران خدمات و پاداش كاركنان و مديران در بخش دولتي با تاكيد بر اسناد بالادستي و چشم انداز 1404
(1399) دانش حسابرسي. 20 259-294
26 - حسن شهرياري, عالمه كيخا, حسن خليلي حسين ابادي, ابراهيم حدادي
ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين حمايت سازماني با عزت نفس و رضايت شغلي كاركنان
(1399) پژوهش در نظام هاي آموزشي. 14 703-719
27 - عليرضا سرگلزايي, عالمه كيخا
ارائه مدل معادلات ساختاري تاثير رهبري بصير بر مديريت بهينه ارتباط با مشتري با نقش ميانجي آواي كاركنان
(1399) پژوهش هاي مديريت عمومي. 13 217-240
28 - عالمه كيخا, محسن نوري دلاور, حسن كيخا
تاثير ارتباطات بازاريابي يكپارچه بر مديريت ارتباط با مشتري در بانكهاي خصوصي شهر زاهدان
(1398) پژوهش هاي مديريت عمومي. 12 279-304
29 - سلمان جلالي, ابراهيم حدادي, عالمه كيخا, عبدالعلي كشته گر, امين رضا كماليان
ارائه الگوي رهبري هوشمند مبتني بر قدرت نرم در سازمان هاي دولتي (مورد مطالعه: سازمان هاي دولتي منتخب استان سيستان و بلوچستان)
(1398) مطالعات قدرت نرم. 9 207-241
30 - عالمه كيخا, زهره شهركي, ابراهيم حدادي, محسن نوري دلاور
نقش آموزشهاي همگاني جمعيت هلال احمر در مديريت بحران شهري
(1397) امداد و نجات. 10 1-17
31 - عالمه كيخا, فاطمه شهركي, حسن كيخا
پيش بيني عملكرد كاركنان بر اساس متغيرهاي عدالت سازماني و امنيت شغلي (موردمطالعه: شهرداري زاهدان)
(1397) مطالعات مديريت شهري. 10 33-42
32 - عالمه كيخا, محمدامين هاشمزهي, عبدالعلي كشته گر
بررسي نقش فناوري هاي نوين در مقابله با حوادث و بلاياي طبيعي
(1397) امداد و نجات. 11 248-259
33 - عالمه كيخا
شناسايي مولفه هاي رهبري هوشمند براي دانشگاهها
(1396) فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي. 4 85-108
34 - عالمه كيخا, مهديه ساراني
شناسايي و اولويت بندي موانع پياده سازي نظام بيمه سلامت بر اساس تئوري سه شاخگي (مطالعه موردي شهرستان زاهدان)
(1396) پژوهشنامه بيمه. 32 105-123
35 - مهرداد صبور, عالمه كيخا
Predicting Collective leadership of governors employers through organizational trust professional ethic
(1395) Iranian Journal of Educational Sociology. 1 89-94


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مديريت منابع انساني مدیریت و اقتصاد مدیریت كارآفرینی کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: 919، درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: 919
2 بازاريابي و مديريت بازار مدیریت و اقتصاد مدیریت كارآفرینی کارشناسی درس(ت): دوشنبه 13:00-15:00 مکان: 922، درس(ت): دوشنبه 15:00-17:00 مکان: 914
3 مهارت هاي كارآفريني مدیریت و اقتصاد مدیریت كارآفرینی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 922، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 922
4 مديريت استراتژيك مدیریت و اقتصاد مدیریت كارآفرینی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: 920، درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: 922
5 مزيت رقابتي ملي/ منطقه اي مدیریت و اقتصاد مدیریت كارآفرینی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
6 مديريت نوآوري و تكنولوژي سازماني مدیریت و اقتصاد مدیریت كارآفرینی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 13:00-15:00 مکان: 922
7 مديريت استراتژيك كارآفريني مدیریت و اقتصاد مدیریت كارآفرینی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:30 مکان: 922

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 13:00 15:00 کلاس درس مديريت منابع انساني (1410816_01) <
2 شنبه 15:00 17:00 کلاس درس مديريت منابع انساني (1410816_01) <
3 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
4 يك شنبه 09:30 12:00 حضور دفتر استعدادهاي درخشان
5 يك شنبه 12:00 13:00 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي
6 يك شنبه 13:00 15:00 کلاس درس مديريت استراتژيك (1410835_01)
7 يك شنبه 15:00 17:00 کلاس درس مديريت استراتژيك (1410835_01)
8 دوشنبه 07:30 09:30 حضور
9 دوشنبه 09:30 12:00 حضور دفتر استعدادهاي درخشان
10 دوشنبه 12:00 13:00 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي
11 دوشنبه 13:00 15:00 کلاس درس بازاريابي و مديريت بازار (1410820_
12 دوشنبه 15:00 17:00 کلاس درس بازاريابي و مديريت بازار (1410820_
13 سه شنبه 07:30 09:30 حضور دفتر استعدادهاي درخشان
14 سه شنبه 09:30 12:00 حضور شوراي اموزشي دانشگاه
15 سه شنبه 12:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 سه شنبه 13:00 15:00 کلاس درس مهارت هاي كارآفريني (1410821_01) <
17 سه شنبه 15:00 17:00 کلاس درس مهارت هاي كارآفريني (1410821_01) <
18 چهارشنبه 07:30 09:30 حضور دفتر استعدادهاي درخشان
19 چهارشنبه 09:30 11:30 کلاس درس مديريت استراتژيك كارآفريني (141088
20 چهارشنبه 11:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 چهارشنبه 13:00 15:00 کلاس درس مديريت نوآوري و تكنولوژي سازماني (
22 چهارشنبه 15:00 17:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
23 پنج شنبه 13:00 15:00 کلاس درس مزيت رقابتي ملي/ منطقه اي (1410861