كارشناسی , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , آمار , دانشگاه صنعتی اصفهان , 1385 ← 1388
دكترا , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1389 ← 1393


روش هاي متداول تشخيص نقاط پرت در رگرسيون لجستيك

ميردوست رييسي , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي خانواده توزيع هاي توليد شده توسط مولدهاي گوناگون و برخي از كاربردهاي آن

مريم داغ گازران , [ حامد احمدزاده, حبيب نادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

انتخاب مفصل با استفاده از معيارهاي نظريه اطلاع

الهه شيباني , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مباحثي در نظريه شانس- آنتروپي

رضا احمدي , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مطالعه ي توزيع نمايي تعميم يافته دو متغيره چند پارامتري

مينا محمدي پاي اندر , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95


1 - Yajuan Liu, حامد احمدزاده, Mehran Farahikia
Portfolio selection of uncertain random returns based on value at risk
(1400) SOFT COMPUTING. 25 6339-6346
2 - Zhenhua He, حامد احمدزاده, كامران رضايي, حسن رضايي, حبيب نادري
Tsallis entropy of uncertain random variables and its application
(1400) SOFT COMPUTING. 25 11735-11743
3 - روح الله مهرعلي زاده , محمد اميني , بهرام صادقپور گيلده , حامد احمدزاده
A risk index to find the optimal uncertain random portfolio
(1400) SOFT COMPUTING. 25 9789-9810
4 - حامد احمدزاده, Rong Gao
كوواريانس متغيرهاي تصادفي نايقين و كاربرد آن در بهينه سازي سبد سهام
(1399) Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 11 2613-2624
5 - Guangquan Cheng, Yanghe Feng, حامد احمدزاده
On the Dispersion Measures of Complex Uncertain Random Variables
(1399) IEEE Access. 8 135700-135705
6 - روح الله مهرعلي زاده, محمد اميني, بهرام صادق پور گيلده, حامد احمدزاده
Uncertain random portfolio selection based on risk curve
(1399) SOFT COMPUTING. 24 13331-13345
7 - Rong Gao, حامد احمدزاده, كامران رضايي, حسن رضايي, حبيب نادري
Partial similarity measure of uncertain random variables and its application to portfolio selection
(1399) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 39 155-166
8 - Rong Gao, حامد احمدزاده
Convergence in Distribution for Uncertain Random Sequences with Dependent Random Variables
(1399) Journal of Systems Science and Complexity. 1-19
9 - Jin Liu, Jinsheng Xie, حامد احمدزاده, مهران فرهي كيا
A new measure of indeterminacy for uncertain variables with application to portfolio selection
(1399) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 40 5289-5293
10 - حامد احمدزاده, Rong Gao, حبيب نادري, مهران فرهي كيا
اندازه واگرايي جزيي متغيرهاي تصادفي نادقيق و كاربرد آن
(1398) SOFT COMPUTING. 24 501-512
11 - حبيب نادري, P. Matu?a, M. Amini, حامد احمدزاده
A version of the KolmogrovFeller weak law of large numbers for maximal weighted sums of random variables
(1398) COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS. 48 4514-4518
12 - Rong Gao, Zhiqiang Zhang, حامد احمدزاده, Dan A. Ralescu
متغيرهاي تصادفي نادقيق مختلط
(1397) SOFT COMPUTING. 22 5817-5824
13 - حامد احمدزاده, Rong Gao, محمدحسين دهقان, رضا احمدي
آنتروپي مثلثي جزيي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق و كاربرد آن
(1397) Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 9 1455-1464
14 - حامد احمدزاده, Rong Gao
تابع نرخ خطر معكوس براي طول عمرهاي نادقيق
(1397) Fuzzy Optimization and Decision Making. 17 387-400
15 - Rong Gao, حامد احمدزاده
چندين نتيجه از همگرايي دنباله هاي تصادفي نادقيق
(1397) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 15 31-42
16 - روح الله مهرعلي زاده, محمد اميني, بهرام صادق پور گيلده, حامد احمدزاده
ترتيب شانس دو متغير تصادفي نادقيق
(1397) Journal of Uncertain Systems. 12 105-122
17 - Rong Gao, حامد احمدزاده, مجتبي اصفهاني
Covariance and Pseudo-Covariance of Complex Uncertain Variables
(1397) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 36 241-251
18 - حامد احمدزاده, Rong Gao, حبيب نادري
On the convergence of complex uncertain random sequences
(1397) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 35 2459-2467
19 - Xiaosheng Wang, Dan Chen, حامد احمدزاده, Rong Gao
چندين قضيه حدي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1396) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 34 507-515
20 - حامد احمدزاده, Yuhong Sheng, مجتبي اصفهاني
همگرايي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1396) Fuzzy Optimization and Decision Making. 16 205-220
21 - حامد احمدزاده, Yuhong Sheng, فاطمه حسن تبار درزي
برخي نتايج از گشتاورهاي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1395) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 14 1-21
22 - حامد احمدزاده, Rong Gao, محمدحسين دهقان, Yuhong Sheng
آنتروپي جزيي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1395) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 33 105-112
23 - حامد احمدزاده, محمد اميني, سيد محمود طاهري, ابوالقاسم بزرگ نيا
برخي نامساويهاي احتمالاتي براي متغيرهاي تصادفي فازي
(1395) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 14 119-134
24 - حامد احمدزاده, محمد اميني, سيد محمود طاهري, ابوالقاسم بزرگ نيا
نامساوي هاي ماكزيمال و برخي قضاياي همگرايي براي متغيرهاي تصادفي فازي
(1394) KYBERNETIKA. 52 307-328
25 - حامد احمدزاده, Rong Gao, حسن زارعي
آنتروپي مربعي جزيي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1394) Journal of Uncertain Systems. 10 292-301
26 - Rong Gao, حامد احمدزاده
تحليل گشتاوري فرآيندهاي ماناي نادقيق
(1394) Journal of Uncertain Systems. 10 260-268
27 - S IZADKHAH, حامد احمدزاده, محمد اميني
Further Results for a General Family of Bivariate Copulas
(1393) COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS. 44 3146-3157


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباحث مخصوص در آمار ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30
2 مباحث مخصوص در آمار ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 13:30 مشاوره
2 شنبه 13:30 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 يك شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 يك شنبه 11:30 15:30 مشاوره
5 يك شنبه 15:30 19:00 مشاوره
6 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
7 دو شنبه 11:30 13:00 مشاوره
8 دو شنبه 15:30 19:30 مشاوره
9 سه شنبه 09:30 13:00 مشاوره
10 سه شنبه 15:30 18:00 مشاوره
11 چهار شنبه 09:30 13:00 مشاوره
12 چهار شنبه 15:30 19:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 پنج شنبه 08:00 10:00 حضور
14 پنج شنبه 10:00 13:00 مشاوره