كارشناسی , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , آمار , دانشگاه صنعتی اصفهان , 1385 ← 1388
دكترا , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1389 ← 1393


آنتروپي تعميم يافته دو پارامتري براي متغيرهاي تصادفي و كاربردهاي آن

حليمه شيخ , [ حامد احمدزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي1401

بررسي توزيع آماره مينيمم و ماكزيمم تعداد تصادفي از متغيرهاي تصادفي كران دار

شقايق پورخسروي , [ حامد احمدزاده, مهدي جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

روش بوت استرپ در آزمون فرض هاي آماري يك و دو نمونه اي در مورد واريانس متغير تصادفي

اعظم شهركي , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي خانواده توزيع هاي توليد شده توسط مولدهاي گوناگون و برخي از كاربردهاي آن

مريم داغ گازران , [ حامد احمدزاده, حبيب نادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

انتخاب مفصل با استفاده از معيارهاي نظريه اطلاع

الهه شيباني , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

روش هاي متداول تشخيص نقاط پرت در رگرسيون لجستيك

ميردوست رييسي , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مباحثي در نظريه شانس- آنتروپي

رضا احمدي , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مطالعه ي توزيع نمايي تعميم يافته دو متغيره چند پارامتري

مينا محمدي پاي اندر , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95


1 - Feng Gao, حامد احمدزاده, Rong Gao, Zezhou Zou
Mean-Gini portfolio selection with uncertain returns
(1402) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 44 7567-7575
2 - Lifeng Wang, Jinwu Gao, حامد احمدزاده, Zezhou Zou
Partial Gini Coefficient for Uncertain Random Variables with Application to Portfolio Selection
(1402) Mathematics. 11 3929-3947
3 - Guangquan Cheng, حامد احمدزاده, فرهي كيا مهران, مسعود يار محمدي
Uncertain random portfolio optimization via semi-variance
(1401) International Journal of Machine Learning and Cybernetics. 13 2533-2543
4 - Jin-wu GAO, حامد احمدزاده, Mehran Farahikia
Semi entropy of uncertain random variables and its application to portfolio selection
(1401) Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B. 37 383-395
5 - Jin Liu, حامد احمدزاده, حسن زارعي
Portfolio Optimization of Uncertain Random Returns based on Partial Exponential Entropy
(1400) Journal of Uncertain Systems. 15 1-12
6 - اعظم شهركي, محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده
رويكرد بوت استرپ در آزمون فرضيه براي واريانس متغير تصادفي فازي
(1400) سيستم هاي فازي و كاربردها. 4 187-204
7 - Rong Gao, حامد احمدزاده
Convergence in Distribution for Uncertain Random Sequences with Dependent Random Variables
(1400) Journal of Systems Science and Complexity. 34 483-501
8 - Yajuan Liu, حامد احمدزاده, Mehran Farahikia
Portfolio selection of uncertain random returns based on value at risk
(1400) SOFT COMPUTING. 25 6339-6346
9 - Zhenhua He, حامد احمدزاده, كامران رضايي, حسن رضايي, حبيب نادري
Tsallis entropy of uncertain random variables and its application
(1400) SOFT COMPUTING. 25 11735-11743
10 - روح الله مهرعلي زاده , محمد اميني , بهرام صادقپور گيلده , حامد احمدزاده
A risk index to find the optimal uncertain random portfolio
(1400) SOFT COMPUTING. 25 9789-9810
11 - حامد احمدزاده, Rong Gao
كوواريانس متغيرهاي تصادفي نايقين و كاربرد آن در بهينه سازي سبد سهام
(1399) Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 11 2613-2624
12 - Guangquan Cheng, Yanghe Feng, حامد احمدزاده
On the Dispersion Measures of Complex Uncertain Random Variables
(1399) IEEE Access. 8 135700-135705
13 - روح الله مهرعلي زاده, محمد اميني, بهرام صادق پور گيلده, حامد احمدزاده
Uncertain random portfolio selection based on risk curve
(1399) SOFT COMPUTING. 24 13331-13345
14 - Rong Gao, حامد احمدزاده, كامران رضايي, حسن رضايي, حبيب نادري
Partial similarity measure of uncertain random variables and its application to portfolio selection
(1399) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 39 155-166
15 - Jin Liu, Jinsheng Xie, حامد احمدزاده, مهران فرهي كيا
A new measure of indeterminacy for uncertain variables with application to portfolio selection
(1399) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 40 5289-5293
16 - حامد احمدزاده, Rong Gao, حبيب نادري, مهران فرهي كيا
اندازه واگرايي جزيي متغيرهاي تصادفي نادقيق و كاربرد آن
(1398) SOFT COMPUTING. 24 501-512
17 - حبيب نادري, P. Matu?a, M. Amini, حامد احمدزاده
A version of the KolmogrovFeller weak law of large numbers for maximal weighted sums of random variables
(1398) COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS. 48 4514-4518
18 - Rong Gao, Zhiqiang Zhang, حامد احمدزاده, Dan A. Ralescu
متغيرهاي تصادفي نادقيق مختلط
(1397) SOFT COMPUTING. 22 5817-5824
19 - حامد احمدزاده, Rong Gao, محمدحسين دهقان, رضا احمدي
آنتروپي مثلثي جزيي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق و كاربرد آن
(1397) Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 9 1455-1464
20 - حامد احمدزاده, Rong Gao
تابع نرخ خطر معكوس براي طول عمرهاي نادقيق
(1397) Fuzzy Optimization and Decision Making. 17 387-400
21 - Rong Gao, حامد احمدزاده
چندين نتيجه از همگرايي دنباله هاي تصادفي نادقيق
(1397) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 15 31-42
22 - روح الله مهرعلي زاده, محمد اميني, بهرام صادق پور گيلده, حامد احمدزاده
ترتيب شانس دو متغير تصادفي نادقيق
(1397) Journal of Uncertain Systems. 12 105-122
23 - Rong Gao, حامد احمدزاده, مجتبي اصفهاني
Covariance and Pseudo-Covariance of Complex Uncertain Variables
(1397) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 36 241-251
24 - حامد احمدزاده, Rong Gao, حبيب نادري
On the convergence of complex uncertain random sequences
(1397) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 35 2459-2467
25 - Xiaosheng Wang, Dan Chen, حامد احمدزاده, Rong Gao
چندين قضيه حدي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1396) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 34 507-515
26 - حامد احمدزاده, Yuhong Sheng, مجتبي اصفهاني
همگرايي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1396) Fuzzy Optimization and Decision Making. 16 205-220
27 - حامد احمدزاده, Yuhong Sheng, فاطمه حسن تبار درزي
برخي نتايج از گشتاورهاي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1395) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 14 1-21
28 - حامد احمدزاده, Rong Gao, محمدحسين دهقان, Yuhong Sheng
آنتروپي جزيي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1395) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 33 105-112
29 - حامد احمدزاده, محمد اميني, سيد محمود طاهري, ابوالقاسم بزرگ نيا
برخي نامساويهاي احتمالاتي براي متغيرهاي تصادفي فازي
(1395) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 14 119-134
30 - حامد احمدزاده, محمد اميني, سيد محمود طاهري, ابوالقاسم بزرگ نيا
نامساوي هاي ماكزيمال و برخي قضاياي همگرايي براي متغيرهاي تصادفي فازي
(1394) KYBERNETIKA. 52 307-328
31 - حامد احمدزاده, Rong Gao, حسن زارعي
آنتروپي مربعي جزيي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1394) Journal of Uncertain Systems. 10 292-301
32 - Rong Gao, حامد احمدزاده
تحليل گشتاوري فرآيندهاي ماناي نادقيق
(1394) Journal of Uncertain Systems. 10 260-268
33 - S IZADKHAH, حامد احمدزاده, محمد اميني
Further Results for a General Family of Bivariate Copulas
(1393) COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS. 44 3146-3157


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 طرح آزمايشهاي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 34، درس(ت): دوشنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 34
2 مباحثي در آمار نظري ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 34، درس(ت): چهارشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 09:30 11:30 کلاس درس طرح آزمايشهاي 1 (2812011_01)
3 شنبه 11:30 14:30 مشاوره
4 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس آماروكاربردآن در مديريت 1 (2816067
5 يك شنبه 09:30 11:30 کلاس درس آماروكاربرد آن در مديريت (2816069_
6 يك شنبه 11:30 14:30 مشاوره
7 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس مباحثي در آمار نظري (2812090_01) <
8 دوشنبه 09:30 11:30 کلاس درس طرح آزمايشهاي 1 (2812011_01)
9 دوشنبه 11:30 14:30 مشاوره
10 سه شنبه 07:30 09:30 کلاس درس آماروكاربردآن در مديريت 1 (2816067
11 سه شنبه 09:30 11:30 کلاس درس آماروكاربرد آن در مديريت (2816069_
12 سه شنبه 11:30 14:30 مشاوره
13 چهارشنبه 07:30 09:30 کلاس درس مباحثي در آمار نظري (2812090_01) <
14 چهارشنبه 09:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد