كارشناسی , ریاضی محض , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1372 ← 1377
كارشناسی ارشد , ریاضی محض - آنالیز , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1378 ← 1381
دكترا , ریاضی محض - آنالیز , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1381 ← 1385


نقطه ثابت مشترك در فضاهاي b-متري مرتب جزئي

عارف رييسي , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

رابطه بين چند كلاس از توابع

مرضيه رضاييان , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

خانواده هاي جديد از فضاهاي باناخ

سميه شهركي , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

يك تعميم جديد فضاهاي متري

ارزو حيدري , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

رابطه بين چند كلاس از توابع با تغيير كراندار

مهديه ريگي , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

خاصيت نقطه ثابت در مجموع مستقيم به وسيله نرمهاي دقيقا يكنوا در فضاهاي باناخ

مريم كوچك زائي , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پايان

ميثم جلالوند , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

فضاي با نا خ Lp

پرويز علايي قوجق , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مباحثي روي فضا ها ي جيمز

عاليه عسگري دهنو , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

عملگرها بين زير فضاها و فضاهاي خارج قسمتي

سهيلا بحري , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نرم هاي معادل روي و خاصيت نقطه ثابت

اسمعيل شيخ ملاهي , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

كپي هاي طولپاي مجانبي از

بهنام جيريايي , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پايه ها در فضاي باناخ

حميده ميري كمك , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

خاصيت نقطه ثابت براي توابع غير انبساطي

فرزانه نادري پور , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

خاصيت داگاوت براي فضاهاي باناخ

صغري خسرواني , [ عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

فضاهاي باناخ دوگاني كه شامل يك كپي طولپا از مي باشند

زهرا ميرزايي حتكني , [ رحمت الله لشكري پور, عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

كپي هاي طولپهاي مجانبي از فضاهاي باناخ

مطهره اتابكي , [ رحمت الله لشكري پور, عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

كپي هاي طولپاي مجانبي از

الهام دهويي قريه موسي , [ رحمت الله لشكري پور, عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

كپي هاي طولپاي مجانبي در فضاهاي باخنر

عباس محمدي , [ رحمت الله لشكري پور, عليرضا احمدي لداري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


رئيس گروه سنجش و نظارت و ارزيابي

از تاریخ 1395/11/25 - ادامه دارد


1 - مجتبي باخرد, رحمت الله لشكري پور, منيره حاج محمدي, عليرضا احمدي لداري
بهبودهايي از نامساوي هاي توابع محدب هندسي براي عملگرها
(1398) Wavelets and Linear Algebra. 6 55-70
2 - Javad Fathi, عليرضا احمدي لداري
روابط بين دو كلاس از توابع با تغيير كراندار
(1397) Georgian Mathematical Journal. 25 349-355 مشاهده مقاله
3 - عليرضا احمدي لداري
يك كلاس از فضاهاي باناخ بدون خاصيت شور
(1396) Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science. 42 1-4
4 - عليرضا احمدي لداري, حبيب نادري
ON INCLUSION BETWEEN LambdaBV (p) CHANTURYIA AND Hp w CLASSES
(1393) Italian Journal of Pure and Applied Mathematics. 2015 23-28
5 - عليرضا احمدي لداري, وحيد پروانه
ON DUAL OF BANACH SEQUENCE SPACES
(1391) Acta Mathematica Universitatis Comenianae. 82 159-164
6 - mahdi hormozi, عليرضا احمدي لداري, Frank Prus-Wi´sniowski
ON p-Lambda-BOUNDED VARIATION
(1389) Bulletin of the Iranian Mathematical Society. 37 35-49
7 - عليرضا احمدي لداري
On the classes of hereditarily p(c0) Banach spaces
(1389) Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica. 19 127-136
8 - عليرضا احمدي لداري, mahdi hormozi
Lambda BV AS A NON SEPARABLE DUAL SPACE
(1388) Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science. 34 237-244


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني علوم رياضي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 36، درس(ت): دوشنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 36
2 نظريه اندازه و كاربردها ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 32، درس(ت): چهارشنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 31
3 اناليزرياضي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دوشنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 36، درس(ت): چهارشنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 31

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 کلاس درس مباني علوم رياضي (2810085_01)
2 شنبه 13:00 15:00 کلاس درس نظريه اندازه و كاربردها (2810094_0
3 يك شنبه 13:00 15:00 کلاس درس رياضيات و كاربرد آن در مديريت مالي
4 دوشنبه 09:30 11:30 کلاس درس مباني علوم رياضي (2810085_01)
5 دوشنبه 13:00 15:00 کلاس درس اناليزرياضي 1 (2810205_01)
6 چهارشنبه 07:30 09:30 کلاس درس نظريه اندازه و كاربردها (2810094_0
7 چهارشنبه 13:00 15:00 کلاس درس اناليزرياضي 1 (2810205_01)
8 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس رياضيات و كاربرد آن در مديريت مالي