كارشناسی , فیزیك كاربردی-حالت جامد , دانشگاه فردوسی مشهد , 1366 ← 1370
كارشناسی ارشد , فیزیك , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1371 ← 1375
دكترا , فیزیك گرایش فیزیك نجومی , پیروماری كوری , 1382 ← 1386


1400

بررسي اثر خطوط فلزي بر تابع توزيع احتمال شار در جنگل ليمان آلفاي اختروش ها

پانزدهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

سارا رضايي دارستاني, رضا پژوهش, عليرضا آقائي - 1400/11/27
1398

بررسي تابع توزيع احتمال شار طيف 50 اختروش در جنگل ليمان آلفا

سيزدهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

سارا رضائي دارستاني, رضا پژوهش, عليرضا آقائي - 1398/11/16

شناسايي و محاسبه پهناي معادل خطوط جذبي II Mg و IV C در طيفهاي UVES 145 اختروش

سيزدهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

مريم سراواني, عليرضا آقائي, راضيه حسيني - 1398/11/16
1397

پايداري سيستم هاي ديناميكي در مدل ميدان اسكالر كملون گاوس بونت

دوازدهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

ثريا عودي, فاطمه طيبي نعيم پور, عليرضا آقائي - 1397/11/10

بررسي چگالي ستوني ظاهري خطوط جذب فلزي در طيف هفت اختروش UVES

دوازدهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

راضيه حسيني, عليرضا آقائي - 1397/11/10
1396

جستجوي خطوط جذبي سيستم هاي مداخله كننده در طيف اختروش ها با استفاده از سيستمهاي II Mg و IV C شناسايي شده

يازدهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

احمد سراستاد, راضيه حسيني, عليرضا آقائي - 1396/11/11

در جستجوي فلزات كيهان به كمك طيف اختروش ها

يازدهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

عليرضا آقائي - 1396/11/11
1395

بررسي پهناي سرعتي سيستم هاي جذبي C IV

دهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

اقدس ملاالهي, راضيه حسيني, عليرضا آقائي - 1395/11/07

شناسايي و بررسي تحول انتقال به سرخي سيستم هاي جذبي C IV

دهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

اقدس ملاالهي, راضيه حسيني, عليرضا آقائي - 1395/11/07
1394

بررسي تحول سيستم هاي جذبي Mg II در مقياس زمان كيهاني

نهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

راضيه حسيني, عليرضا آقائي - 1394/11/13

تحول نسبت((w_r (Fe II))/(w_r (Mg II (2796)))) براي چهار گذار Fe II در بازه انتقال به سرخي 0.3 تا 2.9

نهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

راضيه حسيني, عليرضا آقائي - 1394/11/13

بررسي پهناي سرعتي جاذب هاي قوي و بسيار قوي Mg II

نهمين همايش ملي نجوم و اخترفيزيك ايران

راضيه حسيني, عليرضا آقائي - 1394/11/13
1389

كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين طيف پيوسته كوازار در جنگل ليمان آلفا

چهارمين همايش ملي نجوم و اختر فيزيك

سيدمسعود بركاتي, عليرضا آقائي - 1389/10/08

متوسط جذب هيدروژن خنثي در فضاي بين كهكشاني

هفدهمين كنفرانس بهاره فيزيك

عليرضا آقائي, پاتريك پتيتجان, راگونتان سري آنند - 1389/02/29

Probing the Time Varialility of Broad Absorption Line Systems

چهارمين گردهمايي پژوهشي نجوم

عليرضا آقائي, راگونتان سري آنند, پاتريك پتيتجان - 1389/02/23
1388

تحول كيهان شناختي چگالي جرمي گاز خنثي به كمك طيف كوازارها

همايش ملي گرانش و كيهان شناسي

عليرضا آقائي, رودني گيمارس, پاتريك پتيتجان - 1388/10/16

The Continuum of Quasars in the Lyman-Alpha Forest

25st colloquium de I IAP

عليرضا آقائي, پاتريك پتيتجان, رودني گيمارس - 1388/04/15
1387

Determination of the quasar continuum for high redshift highly luminous quasars

xxiv th IAP conference

عليرضا آقائي, P Petitjean, R Srianand, C.S Stalin - 1387/04/17

بررسي تغييرات نوري در طول يك شب كوازار راديويي آرام J020137.77 002535.1

كنفرانس فيزيك ايران87

عليرضا آقائي, P Petitjean, R Srianand, C.S Stalin -

بررسي تغييرات نوري در طول يك شب كوازارهاي راديويي آرام

همايش ملي گرانش و كيهان شناسي

عليرضا آقائي -

كوازارها و تغييرات تابندگي آنها

سيزدهمين همايش پژوهش نجومي ايران

عليرضا آقائي -

جذب نور كوازارها توسط هيدروژن خنثي بين كهكشاني،اعمال روشهاي متفاوت تعيين طيف پيوسته كوازار

كنفرانس فيزيك ايران

عليرضا آقائي, پاتريك پتيتجان, راگونتان سري آنند, سي اس استالين, رودني گيمارس -


1378

مشاهده و آناليز منحني نوري ستارگان دوتايي گرفتي با دوره تناوب كوتاه

عليرضا آقائي - 1378 -


خواص سيستم هاي جذب فلزي اختروش ها در انتقال به سرخ هاي مختلف

احمد سراستاد , [ عليرضا آقائي, راضيه حسيني, حميد شعباني, دانيال سعادتمند, مجيد آذرنگ ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تجزيه و تحليل سيستم هاي ديناميكي در مدل هاي متفاوت كيهان شناسي

ثريا عودي , [ عليرضا آقائي, فاطمه طيبي نعيم پور, حميد شعباني, مجيد آذرنگ, مجتبي اشهدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و بررسي تحول انتقال به سرخي سيستم هاي جذبي CIV

اقدس ملاالهي , [ عليرضا آقائي, راضيه حسيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اندازه گيري طيف توان يك بعدي جنگل ليمان آلفا با استفاده از روش تبديل فوريه

عليرضا خردمند , [ عليرضا آقائي, حميد شعباني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه اثر سيستم هاي جذبي به شدت ميراي طيف اختروش ها بر رنگ اختروش زمينه

مجتبي ميري , [ عليرضا آقائي, عليرضا سبحاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اندازه گيري خود همبستگي ليمان بتا و همبستگي متقابل ليمان آلفا-ليمان بتا در طيف اختروش ها

زهراالسادات حسيني , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدل سازي تابع نقطه گستر به منظور مطالعه كهكشان ميزبان اختروش

حميد ناصري مهنه , [ عليرضا آقائي, عليرضا سبحاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

jتعيين تابع درخشندگي نوري اختروش هاي خيلي تابان

حكيمه احسان , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تحول سيستم هاي جذبي MgII در مقياس زمان كيهاني

راضيه حسيني , [ عليرضا آقائي, نيره عرفانيان ثبات خاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بستگي رنگ به انتقال به سرخ اختروش هاي تابان در ناحيه مريي

محمد پورملائي , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تخمين جرم ابرسياهچاله پرجرم اختروش هاي تابان

محمدداوود ممتحني , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

داده كاهي طيفي و بررسي تغييرات خطوط جذبي در طيف حاصل از مشاهدات 2011 و 2012 اختروش J2215-0045

الهام ضياعلي , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اندازه گيري فراواني فلزات در كهكشان هاي خيلي دور به كمك طيف اختروش ها

حسنيه برزگر , [ عليرضا آقائي, نيره عرفانيان ثبات خاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي خواص رنگ اختروش هاي تابان SDSS-DR9 در ناحيه مادون قرمز

مژگان بلياد , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

داده كاهي و آناليز طيفي اختروش خط جذب پهن J1614+3752

صديقه دري جاني , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي توزيع احتمال و خودهمبستگي شار در جنگل ليمان آلفا كوازار

سارا رضايي دارستاني , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل موجكي طيف پيوسته كوازار

عزيزه زندي سراب سوره , [ عليرضا آقائي, احسان كورك چي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تعيين طيف پيوسته كوازار به كمك شبكه عصبي مصنوعي

فاطمه جعفري , [ عليرضا آقائي, سيدمسعود بركاتي, مهري مهرجو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

داده كاهي و آناليز طيفي كوازار خط جذب پهن J2215-0045

ليلا دادبود , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تعيين طيف توان ساختارهاي بزرگ مقياس به كمك جنگل ليمان آلفا

نيره عرفانيان ثبات خاني , [ عليرضا آقائي, سهراب راهوار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تغييرات نوري كوازارهاي راديويي - آرام

مريم خادمي , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تغييرات زماني خط جذبي پهن در كوازار J0840+3633

طيبه ابراهيمي ميمند , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تعيين طيف پيوسته كوازار به كمك آناليز مولفه هاي اصلي طيف

زينب كيامهر , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

داده كاهي و آناليز تصاوير چند باندي نوري بلازار Mrk 180

منصوره سبزي سروستاني , [ عليرضا آقائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89


از تاریخ 1390/12/01 تا تاریخ 1397/06/23


1 - مهري مهرجو, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مهري رجائي, هادي اسماعيلي درميان, فرهاد شهركي, يحيي كاظمي, ناص
Experiences of a Group of Faculty Members in University of Sistan and Baluchestan on Decreased Fraud Solutions for E-Tests
(1400) Iranian Distance Education Journal. 4 9-20
2 - فاطمه جعفري, عليرضا آقائي, سيدمسعود بركاتي
Estimating the continuum of quasars using the artificial neural networks
(1394) Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic. 3 1-13
3 - زينب كيامهر, عليرضا آقائي
پيش بيني طيف پيوسته كوازارهاي تابان از SDSS با z~3 در جنگل ليمان آلفا
(1392) فيزيك كاربردي. 3 33-44
4 - منصوره سبزي سروستاني, عليرضا آقائي
داده كاهي و آناليز تصاوير چند باندي نوري بلازار Mrk180
(1391) پژوهش فيزيك ايران. 12 123-136
5 - عليرضا آقائي
Determination of the Mean HI Absorption of the Intergalactic Medium
(1389) JOURNAL OF ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY. -
6 - R Guimaraes, P. Petitjean, R.R. de Carvalho, S.G. Djorgovski, P. Notredaeme, S. Castro, P.C.da R. P
Damped and Sub-damped Lyman- absorbers in z 4 QSOs
(1388) astronomy astrophysics. 1 -
7 - R. Guimar?es, P. Petitjean, E. Rollinde, R. R. de Carvalho, S. G. Djorgovski, R. Srianand, عليرضا آق
Evidence for overdensity around zem > 4 quasars from the proximity effect
(1386) MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. 377 657-666