كارشناسی , مهندسی معدن , دانشگاه بیرجند , 1376 ← 1380
كارشناسی ارشد , مهندسی معدن , دانشگاه صنعتی شاهرود , 1380 ← 1383
دكترا , مهندسی معدن , دانشگاه صنعتی شاهرود , 1386 ← 1391


1402

Waste to Resource: Recovery Nanoparticles from Mining Waste and Acid Mine Drainage

ششمين همايش بين المللي زيست و علوم زمين

آزاده آگاه, ميلاد صباغي - 1402/12/21

مناطق اميد بخش ايران براي اكتشاف الماس

همايش ملي صنعت سنگ: استخراج، فراوري و بازيابي

آزاده آگاه, ميلاد صباغي - 1402/12/08

بررسي كاني شناسي فلزي در منطقه معدني قلعه صولي سيستان و بلوچستان

چهل و دومين همايش ملي علوم زمين

آزاده آگاه, ميلاد صباغي - 1402/12/01

تعيين ژنز كانسار مس قلعه صولي سيستان و بلوچستان بر اساس مطالعات سيالات درگير

چهل و دومين همايش ملي علوم زمين

آزاده آگاه, ميلاد صباغي - 1402/12/01

اكتشافات زمين شيميايي و مطالعات كاني سنگين در منطقه قلعه صولي سيستان و بلوچستان

كنفرانس مهندسي معدن ايران

آزاده آگاه, ميلاد صباغي - 1402/12/01

شهاب سنگ ها؛ سفيران فرازميني مواد معدني

ششمين همايش بين المللي زيست شناسي و علوم زمين

آزاده آگاه, ميلاد صباغي - 1402/12/01

مدلسازي و ارزيابي زمين آماري ذخيره كانسار مس لار در استان سيستان و بلوچستان

چهارمين كنفرانس ملي داده كاوي در علوم زمين

آزاده آگاه, ميلاد صباغي - 1402/11/30

Advanced Data Mining Techniques for Earth Science Research

چهارمين كنفرانس ملي داده كاوي در علوم زمين

آزاده آگاه, ميلاد صباغي - 1402/11/30

تعيين آنوماليهاي ژئوشيمايي منطقه جانجا در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره

چهارمين كنفرانس ملي داده كاوي در علوم زمين

آزاده آگاه, علي اكبر دايا, اسحاق داروبرد - 1402/11/30

بهينه سازي و استفاده از نانوكامپوزيت در جذب كروم از پساب

اولين كنفرانس ملي جاذب ها و كاتاليست هاي صنعتي

مرضيه حسيني نسب, آزاده آگاه - 1402/11/25

حذف رنگزاي كاتيوني قرمز 18 از پساب هاي صنعتي به وسيله نانو جاذب معدني رس-تونسيل

اولين كنفرانس ملي جاذب ها و كاتاليست هاي صنعتي

آزاده آگاه, مرضيه حسيني نسب - 1402/11/25

Mining the Smart Way: Exploring Safe and Intelligent Mining Practices

سومين كنفرانس بين المللي و هفتمين كنفرانس ملي مواد، متالورژي و معدن

آزاده آگاه, ميلاد صباغي - 1402/11/18

كاربرد هوش مصنوعي در ژئوتكنيك

سومين كنفرانس بين المللي و هفتمين كنفرانس ملي مواد، متالورژي و معدن

آزاده آگاه, ميلاد صباغي - 1402/11/18

ارزيابي پتانسيل استفاده از پيل هاي سوختي ميكروبي براي تصفيه پساب اسيدي معدن و توليد انرژي

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت محيط زيست

مهديه اچاك, آزاده آگاه - 1402/03/10
1400

حذف فلزات سنگين از پساب اسيدي معادن با استفاده از چارچوب هاي آلي- فلزي (MOFs)

دهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

پري سلطاني, مژگان ذاكري, عبدالرضا صميمي, آزاده آگاه - 1400/12/03
1399

تصفيه پسابهاي صنعتي حاوي فلزات سنگين و بازسازي محيط با استفاده از روش گياه پالايي گياه وتيور

نهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران و ششمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني

محمد شكوهي, آزاده آگاه - 1399/12/03

توليد و درآمدزايي گياهان دارويي در بازسازي محيط معدن

نهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران و ششمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني

محمد شكوهي, آزاده آگاه - 1399/12/03
1398

كاربرد مدل هيبريدي شبكه عصبي مصنوعي الگوريتم رقابت استعماري در پيش بيني جذب فلزات سنگين توسط نانو جاذب معدني

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

آزاده آگاه - 1398/11/30

بررسي معيارهاي ارگونومي در معادن

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

آزاده آگاه, عبدالناصر هاشمزهي - 1398/11/30

روش هاي ساخت گوهر سنگ هاي مصنوعي و بررسي نقش آنها در اقتصاد كشور

بيست و هفتمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

آزاده آگاه, احمد آذرگون جهرمي - 1398/11/16

تحليل وضعيت و تدوين راهبردهاي صنعت سنگ هاي قيمتي در ايران با استفاده از مدل SWOT

بيست و هفتمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

احمد آذرگون جهرمي, آزاده آگاه - 1398/11/16

پتانسيل اكتشاف سنگ هاي قيمتي در استان سيستان و بلوچستان

اولين همايش ملي كانسارهاي ايران-كانسارهاي گوهرسنگ در ايران

آزاده آگاه, احمد آذرگون جهرمي - 1398/11/16

معرفي روش هاي عمل آوري و بهسازي سنگ هاي قيمتي

اولين همايش ملي كانسارهاي ايران-كانسارهاي گوهرسنگ در ايران

آزاده آگاه, احمد آذرگون جهرمي - 1398/11/16

كاربرد بركه هاي تثبيت به عنوان يك تكنولوژي سبز براي تصفيه پساب اسيدي معدن

دومين كنفرانس معدنكاري و صنايع معدني سبز ايران

محمد شكوهي, آزاده آگاه - 1398/09/13
1397

نقش معدن و صنايع معدني در چشم انداز اقتصاد آينده كشور ايران

كنفرانس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن ايران

مرتضي كاشفي داريوني, آزاده آگاه - 1397/10/30
1396

بررسي پتانسيل سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در استان سيستان و بلوچستان و فراوري آنها

بيست و پنچمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

آزاده آگاه, احمد آذرگون جهرمي - 1396/11/04

مدل سازي انتقال واكنشي هيدروكربن هاي نفتي توسط سيستم قنوات با روش ديناميك سياالت محاسباتي

سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع

آزاده آگاه, فرامرز دولتي اردجاني - 1396/10/07


1395

مطالعات هيدروزئولوژيكي معدن طلاي زرشوران

فرامرز دولتي ارده جاني, آزاده آگاه - 1395 -


بررسي خصوصيات زمين شناسي و لايه بندي معادن زغالسنگ پابدانا

عليرضا انصاري پور , [ آزاده آگاه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

پروژه

موسي بابزن , [ آزاده آگاه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

شهاب سنگ ها سفيران فرازميني مواد معدني

مهلا ميرشكار , [ آزاده آگاه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

پروژه

احمد هوتي , [ آزاده آگاه ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

روشهاي تصفيه آلودگي زيست محيطي - بركه هاي تثبيت

محمد شكوهي , [ آزاده آگاه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

كابردنانوجاذب هاي معدني و طبيعي در تصفيه پساب هاي اسيدي

ذكريا اربابي , [ آزاده آگاه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


شناسايي آنومالي هاي ژئوشيميايي با استفاده از روشهاي زمين آماري و هندسه فركتال در محيط GIS-مطالعه موردي منطقه جانجا استان سيستان و بلوچستان

اسحاق داروبرد , [ آزاده آگاه, علي اكبر دايا, سهيل زارع مطلق, مرضيه حسيني نسب, حسين معين خواه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

مطالعه آزمايشگاهي ساخت چارچوب هاي آلي-فلزي براي حذف فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي

پري سلطاني , [ مژگان ذاكري, عبدالرضا صميمي, آزاده آگاه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00


1 - مرضيه حسيني نسب, آزاده آگاه
Mapping Hydrothermal Alteration Zones Associated with Copper Mineralization using ASTER Data: A Case Study from the Mirjaveh Area, Southeast Iran
(1402) International Journal of Engineering, Transactions A: Basics. 36 720-732
2 - علي اكبر دايا, آزاده آگاه
مدل سازي هيدروكربن هاي نفتي توسط ميكروارگانيسم هاي بومي منطقه تحت شرايط احياي نيترات
(1402) journal of hydrosciences and environment. 6 24-30
3 - آزاده آگاه, فرامرز دولتي ارده جاني, محمدجواد آذين فر
2D Simulation of Dynamic Transportation of Volatile Hydrocarbons in Vadose Zone of Tehran Oil Refinery and Industrial area of Ray, Tehran, Iran
(1401) Journal of Mining and Environment. 13 809-820
4 - رضا دهشيبي, آزاده آگاه
ارزيابي كيفيت آبهاي زيرزميني براي مصارف صنعتي و كشاورزي با استفاده از شبيه سازي گاوسي متوالي
(1401) مهندسي منابع معدني. 7 19-38
5 - محمدجواد آذين فر, وهاب سرفرازي, آزاده آگاه
مطالعه شكست درزه هاي ناممتد صفحه اي و پلكاني بسته با استفاده از نرم افزار PFC2D
(1401) مكانيك سنگ. 6 51-62
6 - آزاده آگاه, مرضيه حسيني نسب
اكتشاف آهن و كروميت به وسيله مطالعات زمينشناسي و ژئوفيزيكي در منطقه شوين استان سيستان و بلوچستان
(1400) پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي. 7 299-316
7 - آزاده آگاه, نونا سليمان پور مقدم
The design and implementation of prediction of heavy metals in acid mine drainageu sing multi-output adaptive neuro-fuzzy inference systems (ANFIS) - a case study
(1399) International Journal of Mining and Geo-Engineering. 54 59-64
8 - آزاده آگاه, نسرين فلاحتي
Studying effect of modifying nano-mineral adsorbents on efficiency of dye removal from industrial effluents
(1399) Journal of Mining and Environment. 12 219-233
9 - آزاده آگاه, فرامرز دولتي اردجاني
A CFD Model for Prediction of the Role of Biomass Growth and Decay on the Aerobic Biodegradation of BTEX Fate and Transport in an Unconfined Aquifer System
(1394) International Journal of Environmental Research. 9 933-942
10 - آزاده آگاه, دولتي ارده جاني فرامرز, قريشي حسين
Two-dimensional numerical finite volume modeling of processes controlling distribution and natural attenuation of BTX in the saturated zone of a simulated semi-confined aquifer
(1392) Arabian Journal of Geosciences. 6 1933-1944
11 - حسين قريشي, آزاده آگاه, فرامرز دولتي ارده جاني
An Assessment of Factors Affecting Reactive Transport of Biodegradable BTEX in an Unconfined Aquifer System, Tehran Oil Refinery, Iran
(1391) International Journal of Mining and Geo-Engineering. 46 193-208


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 دور سنجي و جي اي اس مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 103، درس(ع): شنبه 09:30-11:30
2 چاه نگاري مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 108
3 ژئو شيمي زيست محيطي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 109

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور انجام امور اداري
2 شنبه 09:30 11:30 کلاس درس دور سنجي و جي اي اس (2430250_01) <
3 شنبه 11:30 14:00 حضور مطالعه و پژوهش
4 يك شنبه 07:30 09:30 حضور انجام امور اداراي
5 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
6 يك شنبه 11:30 13:00 حضور
7 يك شنبه 13:00 15:00 کلاس درس دور سنجي و جي اي اس (2430250_01) <
8 دوشنبه 07:30 09:30 حضور انجام امور اداراي
9 دوشنبه 09:30 12:00 حضور مطالعه و پژوهش
10 دوشنبه 12:00 14:30 حضور جلسه گروه
11 سه شنبه 07:30 09:30 حضور انجام امور اداراي
12 سه شنبه 09:30 11:30 کلاس درس چاه نگاري (2430445_01) مکان
13 سه شنبه 11:30 13:00 مشاوره دانشجويان المپيادي
14 سه شنبه 13:00 15:00 کلاس درس نقشه كشي صنعتي 1 (2414202_03)
15 سه شنبه 15:30 18:30 مشاوره حل تمرين از طريق سامانه آموزش مجازي
16 چهارشنبه 07:30 09:30 حضور انجام امور اداراي
17 چهارشنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
18 چهارشنبه 11:30 13:00 حضور
19 چهارشنبه 13:00 15:00 کلاس درس ژئو شيمي زيست محيطي (2430615_01) <
20 چهارشنبه 15:30 18:30 مشاوره حل تمرين از طريق سامانه آموزش مجازي