كارشناسی , زیست شناسی گیاهی , دانشگاه اصفهان , 1377 ← 1381
كارشناسی ارشد , زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی , دانشگاه علوم كشاورزی ومنابع طبیعی گرگان , 1381 ← 1384
دكترا , زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی , دانشگاه اصفهان , 1387 ← 1391


1401

بررسي خواص زيستي، فعاليت آنتي اكسيداني و ميزان تركيبات فنلي و فلاونوئيدي كل در عصاره هاي مختلف برگ گياه توت آمريكايي (Maclura pumifera)

اولين همايش ملي شيمي و گياهان دارويي

ايمان پيري, حميده سراواني, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه - 1401/10/08

The effect of pH on facile one-pot phytosynthesis of Ag/Fe bimetallic nanoparticles using leaf aqueous extract of Maclura pumifera

اولين همايش ملي شيمي و گياهان دارويي

اميرحسين ژاسم, حميده سراواني, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه - 1401/10/08

بررسي تاثير pH و غلظت عصاره بر سنتز نانوذرات كبالت با استفاده از عصاره برگ توت آمريكايي

اولين همايش ملي شيمي و گياهان دارويي

معصومه حسين بر, ابراهيم ملاشاهي, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه - 1401/10/08
1399

شكستن ليپيدهاي ذخيره اي در طول دوره استراتيفيكاسيون دانه هاي پسته

دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين زيست شناسي

راضيه محمدقاسمي, عليرضا عينعلي - 1399/12/19

اثر پرولين بر خصوصيات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي جلبك Dunaliella salina تحت تنش شوري

دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين زيست شناسي

فهيمه سرگل زائي, عليرضا عينعلي - 1399/12/19

تاثير عصاره جلبك ماكروسكوپي Sargassum بر رشد و فيزيولوژي جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina تحت تنش شوري

دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين زيست شناسي

سميه خسروي, عليرضا عينعلي, فاطمه سرگزي - 1399/12/19
1397

اثر ساليسيليك اسيد بر توليد فنول، فلاونوئيد و آنتوسيانين كل گياه مريم گلي ( Salvia officinalis. L

سومين سمينار شيمي كاربردي ايران

عاطفه خياطي, عليرضا عينعلي, ابراهيم ملاشاهي, اميد عزيزيان شرمه - 1397/06/06

تاثير هورمون جاسمونيك اسيد بر ميزان اسيدهاي آمينه كل ، پرولين و فعاليت آنزيمهاي گياه كارلا (Momordicacharantia) تحت تنش شوري

بيستمين كنگره ملي و هشتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران

سعيد علي صوفي, عليرضا عينعلي, محمدحسين سنگتراش - 1397/05/31
1396

اثر غلظتهاي مختلف آسكوربيك اسيد و نمك NaCl بر شاخصهاي رشدي جلبك سبز تك سلولي Danaliella salina

اولين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در بيوتكنولوژي

سمانه اسكندرپور, عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده, ميلاد لگزيان - 1396/01/29
1395

بررسي فعاليت آنتياكسيداني و تعيين محتواي فنولي و فلاونوئيدي گياه دارويي Nepeta glomerulus Bioss در دو رويشگاه طبيعي استانهاي گلستان و مازندران

اولين كنفرانس ملي آينده مهندسي و تكنولوژي

عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه - 1395/12/07

بررسي ميزان فنل، فلاونوئيد كل و فعاليت آنتي اكسيداني گياه دارويي مشكك (Ducrosia anethifolia L.) از استان سيستان و بلوچستان

دومين كنفرانس بين المللي وچهارمين كنفرانس ملي گياهان دارويي، طب سنتي وكشاورزي ارگانيك

عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه - 1395/09/25

بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و تعيين مقدار تركيبات فنولي و فلاونوئيدي عصاره هاي مختلف گياه دارويي ريواس ( Rheum ribes L.) از استان سيستان و بلوچستان

دومين كنفرانس بين المللي وچهارمين كنفرانس ملي گياهان دارويي، طب سنتي وكشاورزي ارگانيك

عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه - 1395/09/25

بررسي فيتوشيميايي، فعاليت آنتي اكسيداني و آنتي باكتريايي درخت مسواك (Salvadora persica L.) از استان سيستان و بلوچستان

كنفرانس سراسري تحقيق در علوم كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست

عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه - 1395/09/16

ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني، آنتي باكتريايي و تعيين محتواي فنولي و فلاونوئيدي گياه دارويي كارلا (Momordica charantia) از استان سيستان و بلوچستان

سومين همايش بين المللي وششمين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار

عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه - 1395/09/11

بررسي فيتوشيميايي، فعاليت آنتي اكسيداني و آنتي باكتريايي عصاره هاي ريشه گياه دارويي آقطي از استان مازندران

سومين همايش بين المللي وششمين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار

عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه - 1395/09/11

آناليز فيتوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني گياه شاهدانه Cannabis sativa

دومين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار

نوشين پيري, جعفر وليزاده, ميثم نوروزي فر, عليرضا عينعلي - 1395/05/09


بررسي متابوليسم ليپيدهاي ذخيره اي در طول دوره استراتيفيكاسيون دانه هاي پسته

راضيه محمدقاسمي , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي تاثير عصاره گياه گلدر Otostegia بر رشد و فيزيولوژي جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina تحت تنش شوري

محمد ذاتي كيخا , [ عليرضا عينعلي, فاطمه سرگزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي تاثير عصاره گياه انجير بنگالي Ficus benghalensis بر رشد و فيزيولوژي جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina تحت تنش شوري

زهره غلامي , [ عليرضا عينعلي, فاطمه سرگزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

فيتوسنتز نانو ذرات اكسيدروي با استفاده از عصاره برگ گياه توت امريكايي(MACLORApomifera)

زهرا گياهي , [ نورا... حاضري, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

فيتوسنتز نانوذرات اكسيد مس با استفاده از عصاره ميوه ي گياه گلابي خاردار (Opuntia littoralis)

مريم جمالي زاده بهاابادي , [ نورا... حاضري, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

فيتوسنتز نانوذرات كبالت با استفاده از عصاره برگ گياه توت آمريكايي

معصومه حسين بر , [ ابراهيم ملاشاهي, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

فيتوسنتز نانوذرات بي متال نقره / اكسيد مس با استفاده از عصاره برگ گياه توت آمريكايي

ايمان پيري , [ حميده سراواني, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي تاثير پرولين بر ويژگيهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي جلبك تك سلولي Dunaliella salina تحت تنش شوري

فهيمه سرگل زائي , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي تاثير عصاره جلبك ماكروسكوپي Sargassum بر رشد و فيزيولوژي جلبك تك سلولي Dunaliella salina تحت تنش شوري

سميه خسروي , [ عليرضا عينعلي, فاطمه سرگزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

سمانه سرگزي دوست , [ ابراهيم ملاشاهي, فاطمه سرگزي, عليرضا عينعلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

فاطمه ايجاري , [ ابراهيم ملاشاهي, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

افسانه دادي پور , [ ماشاالله رحماني, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

محمد يعقوب نژادمقدم , [ نورا... حاضري, عليرضا عينعلي, فاطمه سرگزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

سنتز سبز و مشخصه يابي نانو ذره تيتانيوم از گل نيمروزي

سمانه سرگزي دوست , [ ابراهيم ملاشاهي, فاطمه سرگزي, عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي فيتو شيمي گياه كاكلك سيستان

افسانه دادي پور , [ ماشاالله رحماني, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي متابوليسم ليپيدهاي ذخيره اي در طول دوره استراتيفيكاسيون دانه هاي پسته

راضيه محمدقاسمي , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي تاثير پرولين بر ويژگيهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي جلبك تك سلولي Dunaliella salina تحت تنش شوري

فهيمه سرگل زائي , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي تاثير عصاره جلبك ماكروسكوپي Sargassum بر رشد و فيزيولوژي جلبك تك سلولي Dunaliella salina تحت تنش شوري

سميه خسروي , [ عليرضا عينعلي, فاطمه سرگزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

سنتز سبز نانو ذرات مس اكسيد با استفاده از عصاره گل نيمروزي

فاطمه ايجاري , [ ابراهيم ملاشاهي, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي متابوليسم نيتروژن در دانه هاي پسته Pistacia vera L در طول استراتيفيكاسيون

وحيد اذرپيكان , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

اثر نانو ذرات مس بر روي رشد و فيزيولوژي جلبك تك سلولي Dunaliella bardawil

سحر بامري , [ عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

اثر آرژنين بر ويژگيهاي فيزيولوژيكي وبيوشيميايي جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina تحت تنش شوري

زهرا بامري , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي اثر ترهالوز برجنبه هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي جلبك Dunaliella bardawil تحت تنش شوري

مهديه پنجه كوبي , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي متابوليسم نيتروژن در دانه هاي پسته Pistacia vera L در طول استراتيفيكاسيون

وحيد اذرپيكان , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

فيتوسنتز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره هاي برگ بادام Prunus amigdalus

كبري رضاپور , [ نورا... حاضري, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره ي ميوه توت امريكايي

سميه ريگي , [ ابراهيم ملاشاهي, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

نقش هورمون ساليسيليك اسيد در كاهش اثرات تنش خشكي در گياه گز روغني

عليرضا جعفري بجد , [ عليرضا عينعلي, محرم وليزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

اثر آرژنين بر ويژگيهاي فيزيولوژيكي وبيوشيميايي جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina تحت تنش شوري

زهرا بامري , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي اثر ترهالوز برجنبه هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي جلبك Dunaliella bardawil تحت تنش شوري

مهديه پنجه كوبي , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بيوسنتز و مشخصه يابي نانوذرات طلا با استفاده از عصاره برگ گياه توت امريكايي

منيره دامني , [ ميثم نوروزي فر, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بيوسنتز و مشخصه يابي نانوذرات مس با استفاده از عصاره هاي گياه كاكوتي

بهاره طاهري راد , [ ميثم نوروزي فر, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

اثر نانو ذرات مس بر روي رشد و فيزيولوژي جلبك تك سلولي Dunaliella bardawil

سحر بامري , [ عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

نقش قند دي ساكاريد ترهالوز در كاهش اثرات تنش شوري در گياه ريحان

رمضان كرم زهي , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي متابوليسم پروتئين هاي ذخيره اي دانه پسته در طول استراتيفيكاسيون

ميترا شهنوازي , [ عليرضا عينعلي, ميلاد لگزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

سمينار (كارشناسي ارشد)

محدثه جمال زاده , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سمينار (كارشناسي ارشد)

الهه اردوني , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقش قند دي ساكاريد ترهالوز در كاهش اثرات تنش شوري در گياه ريحان

رمضان كرم زهي , [ عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي متابوليسم پروتئين هاي ذخيره اي دانه پسته در طول استراتيفيكاسيون

ميترا شهنوازي , [ عليرضا عينعلي, ميلاد لگزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تهيه پروفايل miRNA جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina با استفاده از توالي يابي نسل جديد

سروش پويان , [ محمدحسين سنگتراش, ميلاد لگزيان, عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي كاهش اثرات سوئ تنش خشكي بر صفات مورفولوژيكي وفيزيولوژيكي آويشن از طريق كاربرد هورمون ساليسيليك اسيد

مريم اربابي , [ محمدحسين سنگتراش, عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بيو سنتز نانو ذرات اكسيد آهن با استفاده از عصاره برگ گياه توت آمريكايي

عبدالناصر اريش , [ نورا... حاضري, عليرضا عينعلي, ميلاد لگزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز سبز و مشخصه يابي نانوذرات تيتانيوم با استفاده از عصاره برگ گياه توت امريكايي

محدثه جمال زاده , [ عليرضا عينعلي, نورا... حاضري, علي قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

سنتز سبز و مشخصه يابي نانوذرات طلا با استفاده از عصاره هاي گل نيمروزي

الهه اردوني , [ عليرضا عينعلي, ابراهيم ملاشاهي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بهينه سازي و مشخصه يابي ستز زيستي نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گياه شاهدانه

فرشته صالح , [ ميثم نوروزي فر, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بيوسنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مس با استفاده از عصاره گياه چاي ترش و بررسي خاصيت آنتي اكسيداني آن

سحر صادق نيا , [ ابراهيم ملاشاهي, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير محلول پاشي ساليسيليك اسيد بر خصوصيات فيتوشيميايي گياه مريم گلي داروئي (Salvia Officinalis )

عاطفه خياطي , [ ابراهيم ملاشاهي, عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

نقش ساليسيليك اسيد در كاهش اثرات ناشي از نانوذرات نقره روي جلبك سبز تك سلولي

الهام بهادر , [ عليرضا عينعلي, محمدحسين سنگتراش, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي خواص آنتي اكسيداني وفيتوشيميايي گل نيمروزي وتاثير نانوذره نقره حاصل از آن روي رشد وفيزيولوژي گياه نيمروزي

فرزانه بازدار , [ عليرضا عينعلي, محرم وليزاده, اميد عزيزيان شرمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي اثر اسكوربيك اسيد روي رشد و فيزيولوژي جلبك سالينا تحت غلظت هاي مختلف شوري

سمانه اسكندرپور , [ جعفر وليزاده, عليرضا عينعلي, ميلاد لگزيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

نقي ساليسيليك اسيد بر صفات ظاهري وفيزيولوژيكي گياه دارويي اسفرزه

احسان حاتمي , [ عليرضا عينعلي, حسين پيري, عبدالشكور رئيسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي بهينه و ساخت استخر خورشيدي جهت آبياري زير سطحي

محمدرضا احمدي مقدم , [ سعيد فراهت, عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بيوسنتز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره جلبك سبز تك سلولي Dunaliella

الهه بصيرت نيا , [ ابراهيم ملاشاهي, عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تاثير محلول پاشي محركهاي قارچي روي ويژگي هاي فيتوشيميائي گياه داروئي پنيرباد

همايون فاروقي نيا , [ نورا... حاضري, محرم وليزاده, عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

اثر عصاره اندامهاي متفاوت گياه شاهدانه بر روي خصوصيات فيتو شيميايي جلبك تك سلولي Dunaliella bardawil

نوشين پيري , [ جعفر وليزاده, ميثم نوروزي فر, عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اثر عصاره گياهان آلكالوئيد دار بر روي خصوصيات فيتو شيميايي جلبك سبز تك سلولي Duneliella salina

ازاده سپنداسا , [ جعفر وليزاده, نورا... حاضري, عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثرات تنش خشكي روي گياه كرلا ...

زهرا ملاشاهي , [ محمدحسين سنگتراش, جعفر وليزاده, عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثرات تنش شوري روي گياه چاي ترش

شهرام شيهكي نيا , [ جعفر وليزاده, عليرضا عينعلي, محرم وليزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر تنش خشكي بر روي گياه چاي ترش در حضور ساليسيليك اسيد

مرضيه ميرشكاري , [ عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده, محمدحسين سنگتراش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثرات تنش شوري روي گياه كارلا در حضور تيمار جاسمونيك اسيد

سعيد علي صوفي , [ عليرضا عينعلي, محمدحسين سنگتراش, جعفر وليزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

كشت مريستم موز دوارف كاونديش و مطالعه بيان ژن تحت تيمار شوري

مهرداد محمودي سوران , [ محمدحسين سنگتراش, حسين پيري, عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اثر عصاره هاي گياهي بر روي الگوي رشد و پيگمانهاي فتوسنتزي در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella Salina

سحر مزنگ قاسمي سفته , [ ميثم نوروزي فر, جعفر وليزاده, عليرضا عينعلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92


از تاریخ 1395/07/01 تا تاریخ 1399/06/14


1 - زهرا بامري, عليرضا عينعلي
Changes in Carbon Partitioning and Pattern of Antioxidant Enzyme Activity Induced by Arginine Treatment in the Green Microalga Dunaliella salina Under Long-Term Salinity
(1401) MICROBIAL ECOLOGY. 84 198-212
2 - فرشته شخصي دستگاهيان, جعفر وليزاده, منيره چنياني, عليرضا عينعلي
Exogenous arginine treatment additively enhances growth and tolerance of Salicornia europaea seedlings under salinity
(1401) ACTA BOTANICA CROATICA. 81 213-220
3 - احسان حاتمي, عليرضا عينعلي, عبدالشكور رئيسي, حسين پيري
اثر پيش تيمار بذر گياه اسفرزه (plantago ovata) با ساليسيليك اسيد بر پاسخهاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياهچه ها به تنش شوري
(1400) زيست شناسي گياهي ايران. 13 21-42
4 - سحر صادق نيا, ابراهيم ملاشاهي, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه
بهينه سازي سنتز سبز و مشخصه يابي نانو ذره هاي مس اكسيد با عصاره آبي برگ گياه چاي ترش (Hibiscus sabdariffa L)
(1400) پژوهش هاي كاربردي در شيمي. 15 12-23
5 - الهه اردوني, ابراهيم ملاشاهي, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه
فيتوسنتز تك مرحله اي، سريع و مقرون به صرفه نانوذرات طلا پايدار و سازگار با محيط زيست با استفاده از گياه گل نيمروزي
(1400) نانو مواد. 13 151-163
6 - مهديه پنجه كوبي, عليرضا عينعلي
Trehalose treatment alters carbon partitioning and reduces the accumulation of individual metabolites but does not affect salt tolerance in the green microalga Dunaliella bardawil
(1400) PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS. 27 2333-2344 مشاهده مقاله
7 - الهه بصيرت نيا, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه, ابراهيم ملاشاهي, علي قاسمي
Biological Synthesis of Gold Nanoparticles from Suspensions of Green Microalga Dunaliella salina and Their Antibacterial Potential
(1400) BioNanoScience. 11 977-988 مشاهده مقاله
8 - شهرام شيهكي نيا, زهرا بامري, عليرضا عينعلي, Jafar Valizadeh
The induction of salt stress tolerance by jasmonic acid treatment in roselle (Hibiscus sabdariffa L.) seedlings through enhancing antioxidant enzymes activity and metabolic changes
(1399) BIOLOGIA. 75 681-692 مشاهده مقاله
9 - الهام بهادر, عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه, محمد حسين سنگتراش
Metabolic responses of the green microalga Dunaliella salina to silver nanoparticles-induced oxidative stress in the presence of salicylic acid treatment
(1398) AQUATIC TOXICOLOGY. 217 105356-1-105356-10 مشاهده مقاله
10 - سعيد علي صوفي, عليرضا عينعلي, محمد حسين سنگتراش
Jasmonic acid-induced metabolic responses in bitter melon (Momordica charantia) seedlings under salt stress
(1398) JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE and BIOTECHNOLOGY. 95 247-259 مشاهده مقاله
11 - مرضيه ميرشكاري, عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده
Metabolic changes and activity pattern of antioxidant enzymes induced by salicylic acid treatment in green microalga Dunaliella salina under nitrogen deficiency
(1398) JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY. 31 1709-1719 مشاهده مقاله
12 - عليرضا عينعلي, اميد عزيزيان شرمه, علي قاسمي
Phytochemical screening and antimicrobial activities of Periploca aphylla Decne Persian walnut (Juglans regia L.) and oleander (Nerium indicum Mill.) Leaf extracts
(1397) Journal of Food Measurement and Characterization. 12 1350-1359 مشاهده مقاله
13 - اميد عزيزيان شرمه, عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده
پاسخهاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياه ريحان (Ocimum basilicum) بر اثرغلظتهاي مختلف عنصر روي
(1397) زيست شناسي گياهي ايران. 10 35-56
14 - عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده
Storage reserve mobilization gluconeogenesis and oxidative pattern in dormant pistachio (Pistacia vera L.) seeds during cold stratication
(1396) TREES-STRUCTURE AND FUNCTION. 31 659-671
15 - عليرضا عينعلي, سحر مزنگ قاسمي سفته , جعفر وليزاده, ميثم نوروزي فر
Metabolic responses and B-carotene production by the unicellular green alga Dunaliella salina exposed to leaf extracts
(1396) Acta Botanica Brasilica. 31 180-190
16 - مرضيه ميرشكاري, عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده
پاسخ هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي گياه چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش خشكي در حضور هورمون ساليسيليك اسيد
(1396) زيست شناسي گياهي ايران. 9 21-38
17 - اميد عزيزيان شرمه, عليرضا عينعلي, علي قاسمي
Rapid biologically one-step synthesis of stable bioactive silver nanoparticles using Osage orange ( Maclura pomifera ) leaf extract and their antimicrobial activities
(1396) ADVANCED POWDER TECHNOLOGY. 28 3164-3171 مشاهده مقاله
18 - عليرضا عينعلي
The induction of salt stress tolerance by propyl gallate treatment in green microalga Dunaliella bardawil through enhancing ascorbate pool and antioxidant enzymes activity
(1396) PROTOPLASMA. 255 601-611 مشاهده مقاله
19 - سحر مزنگ قاسمي سفته , عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده, ميثم نوروزي فر
القاي تحمل به تنش ناشي از عصاره اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina از طريق تعديلات متابوليكي و توليد بتاكاروتن
(1395) زيست شناسي گياهي ايران. 8 63-80
20 - مهرداد محمودي سوران, گل محمد درازهي, محمدحسين سنگتراش, حسين پيري, عليرضا عينعلي, عبدالواحد قرباني دا
Study of Musa DHN-1 Gene Expression from Banana Cultivar of Dwarf Cavendish under Salinity Treatment
(1394) Der Pharmacia Lettre. 8 413-418
21 - عليرضا عينعلي, منصور شريعتي
Effects of propyl gallate on photosystem II efficiency in Dunaliella bardawil under high illumination as investigated by chlorophyll fluorescence measurements
(1393) Theoretical and Experimental Plant Physiology. 27 61-73
22 - مرضيه پائيزي, عليرضا عينعلي, منصور شريعتي
بررسي رابطه بين تجمع بتاكاروتن و مقاومت به تنش سرما با استفاده از كينتيك فلوئورسنس كلروفيل a در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella
(1393) پژوهش هاي گياهي. 27 363-375
23 - عليرضا عينعلي, منصور شريعتي, مرضيه پائيزي
اثر پروپيل گالات بر كارايي فتوسيستم II در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina با استفاده از اندازه گيري فلورسنس كلروفيل a
(1393) پژوهش هاي گياهي. 27 915-926
24 - عليرضا عينعلي, جعفر وليزاده
Propyl gallate promotes salt stress tolerance in green microalga Dunaliella salina by reducing free radical oxidants and enhancing b-carotene production
(1393) ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM. 37-83
25 - عليرضا عينعلي, منصور شريعتي, مرضيه پاييزي
اثر پروپيل گالات بر كارايي فتوسيستم II در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina با استفاده از اندازه¬گيري فلورسنس كلروفيل a
(1393) پژوهش هاي گياهي. 915-926


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 گياهان دارويي و معطر (تركيبات و كاربردها) علوم پایه زیست شناسی کارشناسی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 21
2 آزمايشگاه گياهان دارويي و معطر علوم پایه زیست شناسی کارشناسی درس(ع): شنبه 11:30-13:00 مکان: آزمايشگاه زيست شناسي3
3 مباني فيزيولوژي گياهي علوم پایه زیست شناسی کارشناسی
4 زيست شناسي تكويني گياهي علوم پایه زیست شناسی کارشناسی
5 متون تخصصي زيست شناسي گياهي علوم پایه زیست شناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 32
6 فيزيولوژي گياهي2 (فتوسنتز و تنفس) علوم پایه زیست شناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 22
7 كشت سلول و بافت گياهي علوم پایه زیست شناسی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-08:30 مکان: كلآس 37، درس(ع): سه شنبه 08:30-09:30 مکان: كلآس 37
8 جذب و انتقال در گياهان علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 38
9 سازوكارهاي مولكولي فتوسنتز علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 28

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 کلاس درس متون تخصصي زيست شناسي گياهي (22225
2 شنبه 09:30 11:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان كارشناسي
3 شنبه 11:30 13:00 کلاس درس آزمايشگاه گياهان دارويي و معطر (22
4 شنبه 13:00 14:30 حضور حضور در دفتر معاونت پژوهشي دانشكده
5 يك شنبه 07:30 09:30 کلاس درس فيزيولوژي گياهي2 (فتوسنتز و تنفس)
6 يك شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي دانشكده
7 يك شنبه 11:30 14:30 حضور حضور در دفتر معاونت پژوهشي دانشكده
8 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس گياهان دارويي و معطر (تركيبات و كاربردها)
9 دوشنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه/شوراي گروه
10 دوشنبه 11:30 14:30 حضور حضور در دفتر معاونت پژوهشي دانشكده
11 سه شنبه 07:30 08:30 کلاس درس كشت سلول و بافت گياهي (2222557_01)
12 سه شنبه 08:30 09:30 کلاس درس كشت سلول و بافت گياهي (2222557_01)
13 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره راهنمايي دانشجويان كارشناسي
14 سه شنبه 11:30 15:00 حضور حضور در دفتر معاونت پژوهشي دانشكده
15 سه شنبه 15:00 17:00 کلاس درس سازوكارهاي مولكولي فتوسنتز (222275
16 چهارشنبه 07:30 09:30 کلاس درس جذب و انتقال در گياهان (2222725_01
17 چهارشنبه 09:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد در محل آزمايشگاه تحقيقاتي
18 پنج شنبه 08:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد در محل آزمايشگاه تحقيقاتي