كارشناسی ارشد , شیمی فیزیك , دانشگاه تربیت معلم _ تهران , 1368 ← 1371
دكترا , شیمی فیزیك , دانشگاه شهید بهشتی , 1375 ← 1380


1396

شناسايي مهاركننده هاي قوي جديد آلدوز ردوكتاز انساني در پايگاه تركيبات طبيعي با استفاده از تكنيك غربالگري مجازي با كارايي بالا

اولين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در بيوتكنولوژي

ليلي حيدرپورصارمي, علي ابراهيمي, ميلاد لگزيان - 1396/01/29

شناسايي ليدهاي قوي جديد براي مهار سيكلواكسيژناز 2 با استفاده از تكنيك غربالگري مجازي با كارايي بالا در بانك اطلاعاتيUNPD

اولين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در بيوتكنولوژي

ليلي حيدرپورصارمي, علي ابراهيمي, ميلاد لگزيان - 1396/01/29
1388

NMR study on protonated 80G C base paris DFT calculation

9th Iran Biophysical Chemistry Conference

علي ابراهيمي, عبدالحسين حقاني - 1388/12/05
1387

Effect of Time on selective elimination of antimony from electrolyte of Sarcheshmeh copper refinery by Duolite C467 ion exchange resins

دهمين كنفرانس ملي شيمي معدني

عبدالرضا صميمي, علي ابراهيمي, حسن عنايتي, شهرام دانش پژوه, رضا آتش دهقان - 1387/02/25

Effect of temperature on elimination of floating slime from Sarcheshmeh copper refinery using MX2 ion exchange resins

دهمين كنفرانس ملي شيمي معدني

عبدالرضا صميمي, علي ابراهيمي, حسن عنايتي, شهرام دانش پژوه, رضا آتش دهقان - 1387/02/25
1386

Theoretical Study of the Kinetics and Mechanism of the Reactions Between Triphenylphosphine Dialkylacetylenedicarboxylates and N-H Asid

چهاردهمين سمينار شيمي آلي

سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي - 1386/12/14

Kinetics study and mechanism investigation of the reactions between triphenylphosphine dialkyl acetylenedicarboxilates and NH-acids such as Harman

چهاردهمين سمينار شيمي آلي

سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي - 1386/12/14

Reactivity of Ions and ion Pairs in uncleophilic Subsitution Reaction

چهاردهمين سمينار شيمي آلي

علي ابراهيمي - 1386/12/14
1384

Kinetic investigation of the reaction between triphenylphosphine dialkyl acetylenedicarboxylate and indazole by the UV spectrophotometry technique

هشتمين سمينار شيمي فيزيك

سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي - 1384/08/30

Kinetic investigation of the reaction between triphenylphosphine dialkyl acetylenedicarboxylate and 3-methykindile by the UV spectrophotometry technique

هشتمين سمينار شيمي فيزيك

سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي - 1384/08/30

The study of Electronic Effects on The Reactivity of ion and ion Pairs

هشتمين سمينار شيمي فيزيك

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني - 1384/08/30

Theoretical Study of Gas Phase Indentity SN2 Reaction of some ion Pairs Eith Methyl Chloride

هشتمين سمينار شيمي فيزيك

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني - 1384/08/30

Characterization of nonionized proline conformers on the basis of topological and NBO analysis...

هشتمين سمينار شيمي فيزيك

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني - 1384/08/30

Nitration Mechanism of 1 8 methanonaphthalene a theorical study

هشتمين سمينار شيمي فيزيك

حسين روحي, علي ابراهيمي - 1384/08/30

analysis of N-N Rotational Barrier in Cyclic Nitrosamine Compounds A theoretical Study

هشتمين سمينار شيمي فيزيك

حسين روحي, علي ابراهيمي - 1384/08/30

Restricted Rotation in Cyclic Thionitrosamine Compounds A theoretical Study

هشتمين سمينار شيمي فيزيك

حسين روحي, علي ابراهيمي - 1384/08/30

The study of counterion effects on the reactivity of nucleophiles in some gas-phase SN2 reactions

14th European Symposium on Organic Chemistry

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو - 1384/04/13

Kinetic investigation of the reaction between triphenylphosphine dialkyl acetylenedicarboxylate and carbazole by the UV spectrophotometry technique

14th European Symposium on Organic Chemistry

سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, حسين روحي, ملك طاهر مقصودلو - 1384/04/13

NBO and AIM analyses of N-N Rotational Barrier in Cyclic Thionitrosamine

14th European Symposium on Organic Chemistry

حسين روحي, علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو - 1384/04/13

New T-spiroiminolactione Synth-esis by Reaction Between alkyl or arylisocyanides and 1 10 phenan throline-5 6-dione in the presence of acetylenic esters

14th European Symposium on Organic Chemistry

ملك طاهر مقصودلو, سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, حسين روحي - 1384/04/13
1383

Hydrogen Bonded Dimmer of 1H-Imidazole-2-Carbaldehyde

يازدهمين سمينار شيمي آلي

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو - 1383/11/13

The Effect of Hydrogen Bonding on the Stability of 1 1 4 4-Tetrafluoro-Butane

يازدهمين سمينار شيمي آلي

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني - 1383/11/13

Reactivity of Ions and ion Pairs in The uncleophilic Subsitution of Unactivated Vinylic Carbon Along The Plane and Out of Plane SN2 Pathways

يازدهمين سمينار شيمي آلي

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني - 1383/11/13

Potential Energy Surfaces of The Gas Phase SN2 Reaction Nuc CH3BR--- .... Reactivity of Ions And Ion Pairs

يازدهمين سمينار شيمي آلي

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني - 1383/11/13

A nomeric effect and rotational barrier in flouromrthanthiol a theorical study

يازدهمين سمينار شيمي آلي

حسين روحي, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو - 1383/11/13

Kinetic investigation of the reaction between triphenylphosphin dialkyletyendicarboxylate and 4-methylimidazole by UV Spectrophotometry technique

يازدهمين سمينار شيمي آلي

سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي - 1383/11/13

Anomeric Effect and Rotational Barrier Fluoro-Methanthiol A Theoretical Study

يازدهمين سمينار شيمي آلي

حسين روحي, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو - 1383/11/13
1382

Kinetic investigation of the reaction between triphenyl phosphin dialkyle acetylendicarboxylat and 2-Acetylpyrrol by the UV Spectrophotometry

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي - 1382/11/28

The C _ F . H_C anti Hydrogen bond in the gas phase a theoritical study

دومين كنفرانس بين المللي شيمي وكاربردهاي آن

علي ابراهيمي - 1382/09/15

N5 -donor interactions a NBO and AIM study

سومين سمينار شيمي فيزيك دانشگاههاي ايران

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني - 1382/06/04

Kinetic investigation of the reaction between triphenylphosphin dialkyletyendicarboxylate and payroll from study of the effects of acid-base catalysis micellisation and solvent on the rate of the reaction by UV Spectrophotometry technique

سومين سمينار شيمي فيزيك

سيدمصطفي حبيبي خراساني, حسين روحي, علي ابراهيمي, نامعلوم شهركي - 1382/06/04

Theoretical study of restricted Rotation in six membered Cyclic Nitrosamine compounds

سومين سمينار شيمي فيزيك

حسين روحي, علي ابراهيمي - 1382/06/04
1381

Theoretical study of dimmers of trimethylene sulfide with CIF and F2

دهمين سمينار شيمي آلي ايران

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني - 1381/06/19

The dimmers of trimethylene sulfide with HF and HCl a thtoretical study

ششمين سمينار شيمي فيزيك ايران

علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني - 1381/01/01

DFT Ab initio study in the interconversion and decomposition of furanones

ششمين سمينار شيمي فيزيك ايران

سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي - 1381/01/01

Theoretical study of interconversion and decomposition of furanones

ششمين سمينار شيمي فيزيك ايران

علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, حسين روحي - 1381/01/01
1378

Theoretical study of the heteropropellanel

The First Physical-Chemistry Conference Held By the I Iranian Universities Faculty

علي ابراهيمي, حسين روحي, ملك طاهر مقصودلو, حسين عشقي - 1378/02/21
1377

تعيين ثابت تجمع يوني، ضرايب فعاليت و اسمزي و (G) براي Nacl در حلال آب/ اتانل به روش پتانسيومتري

سيزدهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

علي ابراهيمي, حسين روحي - 1377/11/01

THEORETICAL STUDY OF TAUTOMERISM OF METHIMAZOLE

2nd Int . conf . on chemistry its application

حسين روحي, علي ابراهيمي -

THE C-F...H-C ANTI-HYDROGEN BOND IN THE GAS PHASE A THEORETICAL STUDY

2nd Int . conf . on chemistry its application

حسين روحي, علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني -

Stability of carbodiimides type compounds Adensity functional theory investigation

چهارمين سمينار شيمي فيزيك

حسين روحي, علي ابراهيمي -

Kinetic investigation of the reaction between tripenylphosphin Dialkyl etylendicarboxylate and pyrrol from study of the effects of acid-base catalysis micellisation and solvent on the rate of the rate of the reaction by UV Spectrophotometry technique.

سومين سمينار شيمي فيزيك ايران

سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, حسين روحي -

Further kinetic investigation and solvent effects on the rate of the reaction between sodium hydroxide and carbon acids such as nitroalkanes by UV spectrophotometry Ihechnique

ششمين سمينار شيمي فيزيك ايران

سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي -

تعيين فعاليت اسمزي و پارامترهاي pitzer در مخلوط حلالها با استفاده از روش EMF

سيزدهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

فرزاد ديهمي, حسين روحي, علي ابراهيمي -

Ab initio study of the single-atom peri-bridged naphtbalenes

اولين سمينار شيمي فيزيك توسط دانشكده هاي دانشگاه هاي ايران

حسين روحي, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو, حسين عشقي -

The stability of some bridgehead carbocations And DFT Study

دهمين سمينار شيمي آلي ايران

حسين روحي, علي ابراهيمي -

AIM(Atom In Molecules) study of restricted rotation in some of five-membered cyclic nitrosamine compounds

سومين سمينار شيمي فيزيك

حسين روحي, علي ابراهيمي -

Semi-Empirical Study of Tautomerism in Some Subltituted Anthraquinolines

هفتمين كنفرانس شيمي آلي ايران

حسين عشقي, حسين روحي, علي ابراهيمي -


1381

مطالعه توتومري متي مازول در فاز بخار با استفاده از روش كامپيوتري Abinition

حسين روحي, علي ابراهيمي - 1381 - دانشگاه سيستان و بلوچستان
1378

تعيين ضرايب فعاليت، اسمزي و پارامترهاي پيتزر در مخلوط حلالها با استفاده از روش EMF

حسين روحي, علي ابراهيمي - 1378 - دانشگاه سيستان و بلوچستان


وابستگي ميزان جذب فلورايد به ساختار در بيس (آليزاريناتو) سيلان

رويا كريمي نژادعنبراباد , [ علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

مطالعه ي فعاليتهاي شيميايي و دارويي برخي مشتقات پيرانو پيريميدين ها

طاهره شهركي قديمي , [ علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي, رويا به آذين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد عنوان جديد( طراحي دارو و مطالعه اثرات الكتروني بر واكنش ها و بر همكنشهاي THIQ ها و FPSA با كمك رايانه

مونا خاكسفيدي , [ علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

سميرا صديقي زاده , [ علي ابراهيمي, مهدي شهركي, اسيه شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد ( مطالعه نظري پايداري كمپلكس هاي گوانابنز با آنيون هاي مختلف )

سميرا ناروئي پور , [ علي ابراهيمي, مهدي شهركي, شيوا رضازاده بمبوياني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

محبوبه سادات محمدي ايوبي , [ علي ابراهيمي, مهدي شهركي, رويا به آذين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

افسانه پيران , [ علي ابراهيمي, علي اكبر ميرزائي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پايداري صورت بندي ها و خواص داروئي بعضي كالكون ها به عنوان يك اسكلت ممتاز در شيمي داروئي

آذر ابراهيمي , [ علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مطالعه ويژگيهاي ساختاري، الكتروني و صورت بندي هاي ايتاكونيك اسيد و مشتقات آن برپتانسيل شيميايي ودرماني آن

مونا خاكسفيدي , [ علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير بر هم كنش هاي غير كووالانسي بر خواص آنتي اكسيداني تركيب اويدومايسين و مشتقات آن

محبوبه سادات محمدي ايوبي , [ علي ابراهيمي, مهدي شهركي, رويا به آذين ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پايان نامه(4)

صادقعلي باوفا , [ عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

نقش استخلاف بر پايداري كمپلكس گوادينيوم - سولفات

امين پهلواني شيخي , [ علي ابراهيمي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

مجيب الرحمن ميري , [ علي ابراهيمي, عفت دهقانيان, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

اقبال جوبه , [ عفت دهقانيان, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

فاطمه حيدري , [ علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

افسانه پيري , [ علي ابراهيمي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مطالعه اسيديته گروههاي عاملي در پيرولو كينولين كينون و مشتقات آن با استفاده از آناليز تفكيك انرژي

افسانه پيري , [ علي ابراهيمي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مطالعه تاتومرهاي فنيتواين و تاثير حلال بر پايداري نسبي آنها

حسام ستوده , [ علي ابراهيمي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مطالعه اسيديته گروههاي عاملي در برخي آنالوگ هاي دي هيدروپترين پيروفسفات با استفاده از آناليز تفكيك انرژي

مجيب الرحمن ميري , [ علي ابراهيمي, عفت دهقانيان, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اثر تشكيل كمپلكس با يون هاي فلزي دو ظرفيتي بر برخي ويژگيهاي شيميائي و ساختاري متوكستاتين

بهنوش اسلام پناه , [ علي ابراهيمي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پيرولو كينولين كيتون ايزومرها و برخي مشتقات آن برهم كنش آنيون -? اسيديته گروههاي عاملي

هما دوستعلي وند , [ علي ابراهيمي, نجمه مصطفوي ده رئيسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي اثرات بر هم كنشهاي استكي بر پايداري را ديكالهاي آزاد برخي آنتي اكسيدان هاي تك حلقه اي

مريم شرفي نسب , [ علي ابراهيمي, عفت دهقانيان, فريده بديچي آخر ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

خواص آنتي اكسيداني برخي ايزوتيوسياناتهاي موجود در ترب كوهي و خردل سفيد

فهيمه جامي , [ علي ابراهيمي, فريده بديچي آخر ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مطالعه ارتباط ساختار- فعاليت داروئي برخي تركيبات طبيعي

شيوا رضازاده بمبوياني , [ علي ابراهيمي, حسن منصوري ترشيزي, عليرضا نوروزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

پيش بيني ساختار سه بعدي بعضي از پروتئين هاي خانواده Rab بر اساس مدل همولوژي

صابر محمدي چالانچي , [ علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي, عفت دهقانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مطالعه ي بر همكنشهاي تركيبات دارويي فعال مبتني بر گيرنده هاي هيستاميني

ابوالفضل عزيزي , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مطالعه نظري خواص آنتي باكتريايي و آنتي اكسيداني و پتانسيل كاهشي چند كينون طبيعي

حسن تركان ترك ابادي , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مطالعه نظري روي خواص ضد سرطاني بعضي كينون هاي سنتزي و طبيعي

علي اصغر محمدي , [ علي ابراهيمي, عفت دهقانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مطالعه نظري روي خواص گروههاي عاملي متوكساتين

شورانگيز هراتي تاجي , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تعيين شرايط بهينه احيا و كلسيناسيون كاتاليست آهن – كبالت – سريم بر پايه زئوليت در توليد اولفين هاي سبك در واكنش فيشر تروپش

رامين كمالي , [ علي اكبر ميرزائي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير

حميده ديده ور , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه ي بر همكنش هاي تركيبات داروئي استخراج شده از گياهان بر روي گيرنده هاي پروتئيني

رويا به آذين , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

كاربرد سيانوريك اسيد-كربنات پتاسيم بعنوان كاتاليزور در واكنشهاي چند جزئي

رامين شهركي , [ رضا حيدري, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير استروئوشيمي حلقه¬ها و استخلافها بر خواص بعضي از دي ترپنهاي حاوي واحد 1 و 2 بنزوكينون

زهرا همتي نفر , [ علي ابراهيمي, خليل ا... طاهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

نانو سيستمهاي آنتي اكسيداني عامل دار شده با گاليك اسيد

ارش دولت ابادي , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي سينتيك و مكانيسم تشكيل يك مشتق بنزيميدازول در حضور كاتاليست اسيد استيك: تكنيك هاي UV و Stopped Flow

سوده آميغ , [ سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه نظري پيوندهاي هالوژني در كمپلكسهاي بيس پيريدين هالونيوم

حافظ رزم آزما , [ علي ابراهيمي, مسعود كيخوائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تبديل ترانس اوروكانيك اسيد به سيس اوروكانيك اسيد: يك مطالعه نظري

حسين هراتي , [ علي ابراهيمي, مسعود كيخوائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تأثير برهمكنشهاي غيركووالانسي بر ترميم DNA و جاگيري مشتقات آنتراكينون بين جفت بازهاي آن

حجت ثمره دلارامي , [ علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بيسيبليبل

الهه شيرازي , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

خواص آنتي اكسيدانيوپرواكسيداني گاليك اسيد و مشتقات آن

الهه شيرازي , [ علي ابراهيمي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه سنتز واكنشهاي چندجزئي در حضور آب ميوه ها

نعيمه خورشيدي , [ ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه و بررسي پيوندهاي هيدروژني ويژه در ليگاندهاي تركيبات معدني با استفاده از روش هاي محاسباتي و مقايسه آن با داده هاي X-ray

حليمه كردتمنداني , [ سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پيوند هالوژني در جفت بازهاي DNA اثر اسكلت قند – فسفات و حلال

ام البنين پوراسدي كرم , [ علي ابراهيمي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تخمين نوكلئوفيليسيتي هترواتمها در بازهاي بيولوژيكي

فاطمه كاظمي گوكي , [ علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تهيه و بهينه سازي كاتاليست سه فلزي آهن كبالت نيكل به روش همرسوبي جهت استفاده در سنتز FT

رضا ركن ابادي , [ علي اكبر ميرزائي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه واكنشهاي چند جزئي در آب

معصومه ميرشكار , [ رضا حيدري, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پايداري كوكريستال هاي كافئين و كربوكسيليك اسيدها: برهمكنش هاي بين مولكولي

ابوالفضل عزيزي , [ علي ابراهيمي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تاثير متقابل برهمكنشهاي كاتيون –? و آنيون-? بر يكديگر

رويا به اذين , [ علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ترميم O6- متيل گوانين به گوانين توسط سيستئين : اثر حلال

شيوا رضازاده بمبوياني , [ علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تاثير برهمكنش هاي بين مولكولي بر آروماتيسيته ي موضعي در باز هاي بيولوژيكي : يك مطالعه ي AIM

نجمه مصطفوي ده رييسي , [ علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

اثر رفتار كلسيناسيون و شرايط احيا بر روي كاتاليست هاي دوفلزي كبالت – نيكل ساپورت شده توسط آلومينا

محمد فرحي , [ علي اكبر ميرزائي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تاثير برهم كنشهاي يون – پي روي پيوندهاي هيدروژني

مجتبي حسيني قلعه نو , [ علي ابراهيمي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مطالعه نظري برهم كنشهاي كافئين با بازهاي بيولوژيكي و داروها

فريده بديچي اخر , [ علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

تاثير متقابل برهم كنشهاي استكي و پيوند هيدروژني : پيوندهاي هيدروژني مجزا

سميه عابديني , [ علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مطالعه واكنشهاي ترميم ديمراستك شده ي تيمين

اسيه شهركي , [ علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

محاسبات مكانيكي براي تعيين پايداري ايزومرهاي E و Z تركيبات ايليدهاي فسفرهمراه باافزايش ازدحام فضائي برروي الكيل

علي پاك نهاد , [ سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مطالعه سينتيك واكنش سنتز فيشر تروپش بر روي كاتاليست Fe-Co-Mn تهيه شده به روش سل - ژل

عطيه پوردولت , [ علي اكبر ميرزائي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

1- مطالعه نظري سينتيك و مكانيسم واكنش بين ايزوكوئينولين و استراستيلنيك فعال در حضور تركيبات هتروسيكليك NH و CH اسيدها -2- محاسبات مكانيكي براي پايداري ايزومرهاي E وZ تركيبات ايليدهاي فسفر

زهره خواجه علي , [ سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي تئوري پايداري ايزومرهاي E وZ تركيبات ايليدهاي فسفر همراه با افزايش ازدحام فضايي بر روي آلكيل

زهرا قهقايي , [ سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

اثر ساپورت ها و پروموتورهاي مختلف روي عملكرد كاتاليست بهينه دو فلزي كبالت – نيكل تهيه شده بروش تلقيح

فاطمه دهنوي , [ علي اكبر ميرزائي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

اثر رفتار كلسيناسيون و شرايط احيا برروي كاتاليستهاي دوفلزي كبالت – نيكل تهيه شده به روش تلقيح

اكبر زارع , [ علي اكبر ميرزائي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي پيوند هيدروژني بين مولكولي در بازهاي آسيب ديده

حسين حقاني , [ علي ابراهيمي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

اثر استخلاف برپروتون افينيتي در يك هتروسيكل آروماتيك

محجوبه جهانتاب , [ علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

اثر تغييرات كنفورماسيوني و عوامل محيطي بر شكسته شدن پيوند N- گليكوزيدي در باز آسيب ديده DNA

صوفيا بزي , [ علي ابراهيمي, محمد هاشمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

انتقال پروتون بين اوراسيل و نيتروس آمين در فاز گازي

الهام انجم شعاع , [ حسين روحي, عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

تاثير استخلاف روي انتقال پروتون بين آب و آنيلين

بهناز مقدم , [ حسين روحي, عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

پيوندهاي هيدروژني در مايعات يوني ايميدازوليوم

رويا صالحي شهربابك , [ حسين روحي, عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

مطالعه اثر استخلاف بر واكنشهاي SN2 در فاز گازي

معصومه دوستي , [ علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

برهمكنش بين بعضي نوكلئو بازها و آمينو اسيدها

عليرضا قلي پور , [ علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

مطالعه تركيبات اسانس گياه درمنه سياه و سفيد منطقه بلوچستان

امين گنجعلي , [ عليرضا سردشتي, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

توليد هيدروكربنها از روش سنتز فيشر – تروپش با استفاده از كاتاليستهاي دوفلزي اصلاح شده حاوي آهن – سريم

سيدفضا ابراهيم زاده اصل , [ علي اكبر ميرزائي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

تخمين قدرت پيوندهاي هيدروژني مجزا در ديمرهايي با چند پيوند هيدروژني

حجت ثمره دلارامي , [ علي ابراهيمي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

نقش ساپورتها و ارتقا دهنده ها در فعاليت كاتاليتيك كاتاليستهاي دوفازي آهن - منگنز براي هيدروژناسيون منوكسيد كربن

ندا كريمپور , [ علي اكبر ميرزائي, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

سنتز فيشر - تروپش بر روي كاتاليستهاي ساپورت بر پايه كبالت

مريم نيك بخت , [ علي اكبر ميرزائي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

مطالعه نظري سينتيك و مكانيزم واكنش بين تري فنيل فسفين و دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات ، در حضور NH و CH يا SH – اسيدها

محمدامين كاظميان , [ سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

مقايسه پايداري ساختارهاي پوشيده و نپوشيده در بعضي ديمرهاي تشكيل شده با پيوند هيدروژني

ناهيد حسابي , [ علي ابراهيمي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

مطالعه نظري تاثير حلال بر اثر آنومري در تركيبات CH4-nXnwH (X=F,Cl , w = O,S , n =1-2)

ژيلا شهركي , [ حسين روحي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

مطالعه نظري برهمكنش مشتقات ايميدازول و پيريميدين با يد در فاز گازي

طيبه حدادي , [ حسين روحي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

مطالعه اثر استخلاف در يك حلقه آروماتيك بر پيوند هيدروژني درون ملكولي

راضيه سادات ني بند , [ علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

مطالعه نظري پاسخ بعضي نانو ساختارها به كشش و خمش

اعظم صنعتي كرماني , [ علي ابراهيمي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

مطالعه اثر بهينه سازي گرادياني CP – اصلاح شده بر برهمكنشهاي أنيون -پاي

اميد رضواني راد , [ علي ابراهيمي, حسين روحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

محاسبه ديناميك وسينتيك ايليدهاي پايدار فسفر با استفاده از 31PNMR و 1H

فاطمه واشقاني فراهاني , [ سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

مطالعه نظري اثر استخلاف بر هسته دوستي هترواتم در يك حلقه آروماتيك

حميدرضا مسعودي , [ علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

مطالعه پيوند هيدروژني درون مولكولي و اثر فوق مزدوج شدن در مولكول استيلن استالدهيد با استفاده از روشهاي آغازين NBO , AIM

ابراهيم خليلي نيا , [ عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

بررسي تاثير شرايط عملياتي بر روي مخلوط اكسيدي كاتاليستهاي كبالت – سريم مورد استفاده در سنتز فيشر - تروپش

جلال مودي , [ علي اكبر ميرزائي, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

بررسي سينتيك واكنش بين تري فنيل فسفين دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات و HN اسيدهاي متفاوت با استفاده از UV

پيمان محمدزاده جهاني , [ سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي86-85

مطالعه نظري خواص ساختاري والكتروني نانولوله هاي تك ديواره AIN,BN

ستوده باقري , [ حسين روحي, علي ابراهيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي86-85

مطالعه نظري اثر حلال بر واكنش دو مولكولي استخلاف هسته دوست روي مركز كربني تاثير يون همراه بر قدرت هسته دوستي

عظيمه اميرميجاني , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

پيوند هيدروژني نامناسب CH….. FC (يك مطالعه نظري)

صديقه شفيع پور , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

تعيين هسته دوستي و الكترون دوستي حدي در فاز گازي براي B و HX با استفاده از خواص مكان شناسي چگالي بار الكتروني

مهدي حسن نژاددوين , [ علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

مطالعه اثر انطباق مجموعه پايه بربعضي از خواص كمپلكسهاي نوع n بازهاي لوئيس ساده

سيدمرتضي كاظمي تبار , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

يك مطالعه از اساس روي بر همكنش برخي گازها با نانولوله كربني تك ديواره خاص

اصفه هوشمندي , [ علي ابراهيمي, حسين روحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

مطالعه نظري واكنشهاي SN2 در هالومتانها در فاز گازي

راحله وزيري , [ علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83

بررسي سينتيك واكنش بين تري فنيل فسفين و دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات و 3-متيل ايندول و ... با استفاده از UV

مژده حاجيان , [ سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83


از تاریخ 1395/06/20 تا تاریخ 1399/06/01

از تاریخ 1389/07/01 تا تاریخ 1395/05/20


1 - سامان زارع قشلاقي, علي ابراهيمي, Zeinab Faghih
بررسي نظري تفصيلي تمايل اتصال THR-\u03b2 و فعاليت تعدادي از بيس فنلهاي هالوژنه
(1401) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE and DYNAMICS. 40 10835-10851
2 - Leila Emami, Soghra Khabnadideh, Zahra Faghih, Farnoosh Farahvasi, Fatemeh Zonobi, سامان زارع قشلاقي
Synthesis, biological evaluation, and computational studies of some novel quinazoline derivatives as anticancer agents
(1401) BMC Chemistry. 16 1-14
3 - ليلي حيدرپورصارمي, Karim Dadashi Noshahr, علي ابراهيمي, Ali Khalegian, خاطره عبدي, ميلاد لگزيان
Multi-stage screening to predict the specific anticancer activity of Ni(II) mixed-ligand complex on gastric cancer cells; biological activity, FTIR spectrum, DNA binding behavior and simulation studies
(1400) SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY. 251 119377-1-119377-10 مشاهده مقاله
4 - صادقعلي باوفا, عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي
The cooperativity and diminutive effects between the cation-? and aerogen bond in some complexes of heterocyclic rings
(1400) MOLECULAR PHYSICS. 119 1-13 مشاهده مقاله
5 - ليلي حيدرپورصارمي, علي ابراهيمي, ميلاد لگزيان
Identification of New Potential Cyclooxygenase-2 Inhibitors: Insight from High Throughput Virtual Screening of 18 Million Compounds Combined with Molecular Dynamic Simulation and Quantum Mechanics
(1399) JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE and DYNAMICS. 39 1717-1734 مشاهده مقاله
6 - ابراهيم خليلي نيا, علي ابراهيمي
Pi-Stacking effects on acid capacity of p-aminobenzoic acid
(1399) STRUCTURAL CHEMISTRY. 31 1707-1716 مشاهده مقاله
7 - ناهيد حسابي, علي ابراهيمي
The electrochemical properties and PIM1 kinase enzyme inhibition of some 2-(hydroxy phenyl amino) naphthalene-1,4-dione derivatives
(1399) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. 307 112874-1-112874-16 مشاهده مقاله
8 - Jad Eid, حافظ رزم ازما, Alia Jraij, علي ابراهيمي, Luca Monticelli
On Calculating the Bending Modulus of Lipid Bilayer Membranes from Buckling Simulations
(1399) JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. 124 6299-6311 مشاهده مقاله
9 - فروه صابري لمراسكي, سميه استوار, رويا به آذين, عليرضا رضواني, علي ابراهيمي, حميدرضا شاطريان
Insight into 6-aminopenicillanic acid structure and study of the quantum mechanical calculations of the acid-base site on gamma-Fe2O3@SiO2 core-shell nanocomposites and as efficient catalysts in multicomponent reactions
(1399) NEW JOURNAL OF CHEMISTRY. 47 20688-20696 مشاهده مقاله
10 - اسيه شهركي, علي ابراهيمي
Binding of ellagic acid and urolithin metabolites to the CK2 protein, based on the ONIOM method and molecular docking calculations
(1398) NEW JOURNAL OF CHEMISTRY. 43 15983-15998 مشاهده مقاله
11 - ابراهيم خليلي نيا, علي ابراهيمي
Tautomerism, Intramolecular H-bonding, Acidity and Complexation of 2,4-Dioxo-4- Phenylbutanoic Acid
(1398) Physical Chemistry Research. 7 375-394
12 - حافظ رزم ازما, علي ابراهيمي, Mohammad Hashemi
بينش ساختاري براي طراحي منطقي مهار كننده هاي جديد PIM-1 كيناز بر اساس مشتقات 3,5-disubstituted indole: يك روش محاسباتي يكپارچه
(1398) COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE. 118 103641-1-103641-10 مشاهده مقاله
13 - اسيه شهركي, علي ابراهيمي
Ellagitannin derivatives and some conjugated metabolites: aqueous-DMSO proton affinities and acidity constants
(1398) STRUCTURAL CHEMISTRY. 30 1343-1351 مشاهده مقاله
14 - صادقعلي باوفا, عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي
Quantum chemical study of the nature of interactions between the boraphosphinine and alumaphosphinine with some of the mono- and divalent cations: cation-? or cation-lone pair?
(1398) STRUCTURAL CHEMISTRY. 30 1887-1898 مشاهده مقاله
15 - صابر محمدي چالانچي, علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي
Complexes of damirone A/C, batzelline A/D, makaluvamine O and makaluvone with guanidinium and magnesium cations: a theoretical study
(1398) STRUCTURAL CHEMISTRY. 30 1635-1646 مشاهده مقاله
16 - صادقعلي باوفا, عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي
Ab initio study of aerogen-bonds between some heterocyclic compounds of benzene with the noble gas elements (Ne, Ar, and Kr)
(1398) STRUCTURAL CHEMISTRY. 31 435-445 مشاهده مقاله
17 - صابر محمدي چالانچي, علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي
Theoretical insight to intermolecular hydrogen bond interactions between methyl N-(2-pyridyl) carbamate and acetic acid: substituent effects, cooperativity and energy decomposition analysis
(1397) Bulgarian Chemical Communications. 51 224-233 مشاهده مقاله
18 - ليلي حيدرپورصارمي, علي ابراهيمي, ميلاد لگزيان
Substituent effects on direct and indirect tautomerism of pyrimidin-2(1H)-one/pyrimidin-2-ol
(1397) MOLECULAR SIMULATION. 45 58-67 مشاهده مقاله
19 - نجمه مصطفوي ده رييسي, علي ابراهيمي
The role of chlorine substituents in lichexanthones properties the ionic and halogen bond interactions
(1397) THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS. 137 117-128 مشاهده مقاله
20 - حافظ رزم ازما, علي ابراهيمي
The effects of cation and anion interactions on halogen bonds in the N...X...N complexes A comprehensive theoretical study
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS and MODELLING. 84 134-144 مشاهده مقاله
21 - رويا به آذين, علي ابراهيمي
The physicochemical properties and tyrosinase inhibitory activity of ectoine and its analogues A theoretical study
(1397) Computational and Theoretical Chemistry. 1130 6-14 مشاهده مقاله
22 - نجمه مصطفوي ده رييسي, علي ابراهيمي
The estimation of H-bond and metal ion-ligand interaction energies in the G-Quadruplex M n complexes
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1161 246-253 مشاهده مقاله
23 - شيوا رضازاده بمبوياني, علي ابراهيمي
A Computational Study on the Hydride Transfer Mechanism between Nicotinamide and Menadione
(1397) ChemistrySelect. 3 11977-11985 مشاهده مقاله
24 - ابوالفضل عزيزي, علي ابراهيمي
The effects of anion approaching directions to the ?-?+ interaction
(1397) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. 276 170-178 مشاهده مقاله
25 - صفيه سرحدي نيا, علي ابراهيمي
The effect of anion- interactions on the properties of pyrazinamide and some related compounds
(1396) Computational and Theoretical Chemistry. 1124 51-58 مشاهده مقاله
26 - عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي, اميد رضواني راد
Mutual effects of the cation-?, anion-? and intramolecular hydrogen bond in the various complexes of 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzene with some cations (Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+) and anions (F?, Cl?, Br?)
(1396) STRUCTURAL CHEMISTRY. 29 129-137 مشاهده مقاله
27 - ابوالفضل عزيزي, علي ابراهيمي
Theoretical investigation of the ? + -? + stacking interactions in substituted pyridinium ion
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS and MODELLING. 77 225-231 مشاهده مقاله
28 - فاطمه پاكزاد, علي ابراهيمي, ابوالفضل عزيزي
The ?-? stacking of tanshinone I and isotanshinone I with phenylalanine: The effects of isomerization, complexation and environment
(1396) JOURNAL OF THEORETICAL and COMPUTATIONAL CHEMISTRY. 16 1750067-1-1750067-18 مشاهده مقاله
29 - فاطمه پاكزاد, علي ابراهيمي, ابوالفضل عزيزي
تانشيون 1 و ايزوتانشيون 1: اثر محيط
(1396) Computational and Theoretical Chemistry. 1115 276-283
30 - ناهيد حسابي, علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي
برهمكنش بين مولكولي
(1396) JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS and MODELLING. 77 86-93
31 - شيوا رضازاده بمبوياني, علي ابراهيمي, عليرضا نوروزي
اثر خواص ساختاري
(1396) Computational and Theoretical Chemistry. 1118 26-38
32 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, مهدي شهركي, علي ابراهيمي, مهديه دريجاني
Experimental and Theoretical Insight into the Kinetics and Mechanism of the Synthesis Reaction of 2,3-Dihydro-2-phenylquinazolin-4(1H)-one Catalyzed in Formic Acid
(1395) INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS. 49 157-172 مشاهده مقاله
33 - فريده بديچي اخر, علي ابراهيمي, نجمه مصطفوي ده رييسي
Characterization of p-stacking interactions between aromatic amino acids and quercetagetin
(1395) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1128 13-20
34 - ابوالفضل عزيزي, علي ابراهيمي
كمپلكسهاي بنزوهيدرازيد...X-: تعامل بين برهمكنش آنيون-پي و پيوند هيدروژني
(1395) STRUCTURAL CHEMISTRY. 28 687-695
35 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, مهدي شهركي, علي ابراهيمي, مهديه دريجاني
نگرشي تجربي و نظري به سينتيك و مكانيسم واكنش سنتز 2و3-دي هيدرو-2-فنيل كينازولين....
(1395) INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS. 49 157-172
36 - ابوالفضل عزيزي, علي ابراهيمي
كمپلكسهاي بنزوهيدرازيد...X- : تعامل بين برهمكنش آنيون-پي و پيوند هيدروژني
(1395) STRUCTURAL CHEMISTRY. 28 -
37 - ابوالفضل عزيزي, علي ابراهيمي
بررسي نظري برهمكنشهاي p -p در يون پيريدينيوم استخلاف شده
(1395) JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS and MODELLING. 77 225-231
38 - فاطمه دولتي, سيد فرامرز طياري, محمد وكيلي, علي ابراهيمي
Vibrational spectra of ?-bromo and ?-chloro derivatives of tris(acetylacetonato)chromium(III)
(1394) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 1103 1-8 مشاهده مقاله
39 - علي ابراهيمي, حافظ رزم آزما, حجت ثمره دلارامي
The Nature of Halogen Bonds in [N???X???N]+ Complexes: A Theoretical Study
(1394) Physical Chemistry Research. 4 1-15
40 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, مهدي شهركي, علي ابراهيمي, سيده شادفر پورپناه
Kinetic Aspects of Tetrahydrobenzo[b]pyran Formation in the Presence of Fructose as a Green Catalyst: a Mechanistic Investigation
(1394) Physical Chemistry Research. 4 379-390
41 - عبدالکريم فرخزاده فرخزاده, عليرضا مدرسي عالم, فريده بديچي آخر بديچي آخر, علي ابراهيمي
A Theoretical Study of -Stacking interactions in C-Substituted Tetrazoles
(1394) JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS and MODELLING. 67 85-93
42 - حجت ثمره دلارامي, علي ابراهيمي
Theoretical investigation of the backbone··· and ··· stacking interactions in substituted-benzene||3-methyl-2'-deoxyadenosine: a perspective to the DNA repair
(1394) MOLECULAR PHYSICS. 114 774-783
43 - ذبيح الله مومني, علي ابراهيمي
The influence of CH…p interaction on hydrogen bonding ability of –CONH2 functional group of benzamide
(1394) STRUCTURAL CHEMISTRY. 27 1199-1209
44 - صفيه سرحدي نيا, علي ابراهيمي
H-bond and dipole–dipole interactions between water and COO functional group in methyl benzoate derivatives: Substituent and heteroatom effects
(1394) Journal of Molecular Graphics. 70 7-13
45 - حليمه يعقوبيان, سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي
تحقيق سينتيك تتراهيدروبنزوپيران در حضور فروكتوز ..يك مطالعه تجربي
(1394) Bulgarian Chemical Communications. 48 244-249
46 - حجت دلارامي, علي ابراهيمي, صوفيا بزي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
The effect of intramolecular hydrogen bond on the N-glycosidic bond strength in 3-methyl-2-deoxyadenosine: A quantum chemical study
(1393) STRUCTURAL CHEMISTRY. 411-419
47 - جواد فرزان فر, خالد قاسمي, علي رضا رضواني, حجت ثمره دلارامي, علي ابراهيمي, هنا حسين پور, امير اسکندر
Synthesis, characterization, X-ray crystal structure, DFT calculation and antibacterial activities of new vanadium(IV, V) complexes containing chelidamic acid and novel thiourea derivatives
(1393) JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY. -
48 - فريده بديچي آخر, علي ابراهيمي
-Stacking effects on the hydrogen bonding capacity of methyl2-naphthoate
(1393) JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS and MODELLING. 115-122
49 - فاطمه دولتي, محمد وکيلي, علي ابراهيمي, فرامرز طياري
Vibrational spectra of tris(acetylacetonato)chromium(III)
(1393) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. 340-347
50 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو, مهدي شهركي, دنيس پرايس, علي پاکنهاد
A novel high performance stopped-flow apparatus equipped with a special constructed mixing chamber containing a plunger under inert condition with a very short dead-time to investigate very rapid reactions
(1393) Arabian Journal of Chemistry. 873-884
51 - حميد رضا مسعودي, علي ابراهيمي, ستوده باقري
The influence of cations and anions on some structural and electronic properties of single-walled zigzag boron nitride and aluminum nitride nanotubes: a computational study
(1393) STRUCTURAL CHEMISTRY. 1013-1024
52 - ذبيح الله مومني, علي ابراهيمي
Investigation of the effect of p–p stacking interaction on the properties of –CONH2 functional group of benzamide
(1393) STRUCTURAL CHEMISTRY. -
53 - حجت ثمره دلارامي, علي ابراهيمي
Theoretical investigation of the backbone··· and ··· stacking interactions in substitutedbenzene||3-methyl-2-deoxyadenosine: a perspective to the DNA repair
(1393) MOLECULAR PHYSICS. 10 -
54 - حليمه يعقوبيان, سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي
Mechanistic and Full Kinetic Study of the Reaction between 4-cholorobenzaldehyde, malononitryle, and dimedone uisng caffeine as agreen catalyst
(1393) Oriental Journal of Chemistry. 31 2107-2113
55 - مهدي شهركي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو
Intramolecular hydrogen bonding in chemoselective synthesized 2-substituted pyrrole stable phosphorus ylide GIAO AIM and NBO approaches
(1392) STRUCTURAL CHEMISTRY. 24 -
56 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي
Mechanistic study of the formation of a phosphonate ester containing 2 fluoroaniline
(1392) PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM. 221-239
57 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي
1H NMR kinetic investigation of the equilibrium between the Z- and E-isomers in a stable phosphorus ylide involving 2-mercaptobenzimidazole
(1392) PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM. 295-304
58 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي
1HNMR spectroscopic investigation of the kinetics of the equilibrium betwwen Z and E isaomers
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 2729-2736
59 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, رويا به آذين, شيوا رضازاده, ابولفضل عزيزي, پويا کريمي
Relationship between cation-pi and anion-pi interactions: individual binding energies in the pi-M-pi-X-pi system
(1392) MOLECULAR PHYSICS. 112 41-48
60 - علي ابراهيمي, نجمه مصطفوي, پويا کريمي
Presentation of a new index for estimation of aromaticity in halo- and cyanobenzenes: The role of potential energy in aromaticity
(1392) INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY. 154-161
61 - ابولفضل عزيزي, علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, شيوا رضازاده, رويا به آذين
The effects of interactions of dicarboxylic aids on the stability of the caffeine molecule: A theorectical study
(1392) BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN. 1116-1123
62 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, شيوا رضازاده, رويا به آذين, ابوالفضل عزيزي
Theoretical study on the detailed repair of O6-methyl guanine to guanine by cysteine
(1392) JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES. 126 1803-1813
63 - محمد امين کاضميان, سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي
Full kinetics investigation of the formation reaction of phosphonate esters in the gas-phase: a theoretical study
(1392) JOURNAL OF MOLECULAR MODELING. 1-19
64 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو
A joint experimental and theoretical investigation of kinetics and mechanistic study in a synthesis reaction between triphenylphosphine and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of benzhydrazide
(1391) JOURNAL OF MOLECULAR MODELING. 18 -
65 - علي ابراهيمي, نيلوفر اكبرزاده تربتي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, مهدي شهركي
Kinetic and Mechanistic Insights into the pathway leading to cyclic crystaline phosphorous ylide formation in the presence of 3-chloropenthane-2.4-dione theoretical and stopped-flow approaches
(1391) INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS. 45 596-612
66 - علي ابراهيمي, پويا کريمي, فريده بديچي آخر, رويا به آذين, نجمه مصطفوي
Investigation of the – stacking interactions without direct electrostatic effects of substituents: the aromaticaromatic and aromaticanti-aromatic complexes
(1391) MOLECULAR PHYSICS. 112 1047-1056
67 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, فريده بديچي آخر, عبدالکريم فرخزاده, پويا کريمي
Caffeine as base analogue of adenine or guanine: A theoretical study
(1391) JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS and MODELLING. 81-91
68 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو, نيلوفر اكبرزاده تربتي
Kinetic and Mechanistic Q1 Insights into the Pathway Leading to Cyclic Crystalline Phosphorus Ylide Formation in the Presence of 3-Chloropentane-2,4-dione: Theoretical and Stopped-Flow Approaches
(1391) Kinetic and Related Models. -
69 - مهدي شهركي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو, يونس قلندرزهي
Intramolecular hydrogen bonding in chemoselective synthesized 2-substituted pyrrole stable phosphorus ylide: GIAO, AIM, and NBO approaches
(1391) STRUCTURAL CHEMISTRY. 24 623-635
70 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, يونس قلندرزهي, فاطمه قدسي, عثمان آشري
Mechanistic study of the formation of a phosphonate ester containing 2fluoroaniline: theoretical assignment of the resulting isomer
(1391) PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM. -
71 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, آسيه شهرکي
The Radical Cationic Repair Pathway of Cyclobutane Pyrimidine Dimer: The Effect of Sugar-Phosphate Backbone
(1391) PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. 74-82
72 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, يونس قلندرزهي, فاطمه قدسي, عثمان اشري
Mechanistic study of the formation of a phosphonate ester containing 2 fluoroaniline: theoretical assignment of the resulting isome
(1391) PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM. 38 221-239
73 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, محمد امين کاضميان, سارا سام سالاري, شهين نصي
1h NMR kinetic investigation of the equilibrium between the Z- and E-isomers in a stable phosphorus ylide involving 2 mercaptobenzimidazole
(1391) PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM. 38 295-304
74 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي
Chemoselective Synthesis of Stable Phosphorus Ylides from 6-Azauracil and Mechanistic Investigation of the Reaction by UV Spectrophotometry
(1390) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 1384 -
75 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو
NMR study and AIM analysis for assignment of the two Z- and E-isomers in phosphorane containing a 2-thiazoline-2-thiol
(1390) Arabian Journal of Chemistry. -
76 - علي ابراهيمي
The impact of protonation and deprotonation of 3-methyl-2 -deoxyadenosine on N-glycosidic bond cleavage
(1390) PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. The impact-
77 - علي ابراهيمي
Effect of protonation on individual hydrogen bonds in the 8-oxoguanine-cytosine base pair NMR NBO and AIM analyses
(1390) MOLECULAR PHYSICS. 109 -
78 - علي ابراهيمي
Establishing a new conductance stopped-flow apparatus to investigate the initial fast step of reaction between 1 1 1-trichloro-3-methyl-3-phospholene and methanol under a dry inert atmosphere
(1390) ANALYST. -
79 - علي ابراهيمي
Dynamic 1H NMR study around the carbon-carbon single bond partial carbon-carbon double bond in the two particular phosphorus ylides and in an enaminoester
(1390) MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY. -
80 - علي ابراهيمي
Efficient Synthesis of Stable Phosphonate Ylides and Phosphonate Esters Reaction Between Activated Acetylenes and Triphenylphosphite in the Presence of Sulfonamide and Heterocyclic NH-Acids
(1390) COMBINATORIAL CHEMISTRY and HIGH THROUGHPUT SCREENING. -
81 - علي ابراهيمي
Effects of Sugar Ring Puckering Anti-Syn Interconversion and Intramolecular Interactions on N-Glycosidic Bond Cleavage in 3-Methyl-2 -deoxyadenosine and 2 -Deoxyadenosine
(1390) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 8 -
82 - علي ابراهيمي
Theoretical NMR study Kinetics and a mechanistic investigation of the reaction between triphenylphosphine dialkyl acetylenedicarboxylates and acetyl acetone
(1390) Scientia Iranica. 18 -
83 - ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
Theoretical NMR study kinetics and a mechansitic investigation of the reaction between triphenylphosphine dialkylacetylendicarboxyaltes and acetyl acetone
(1390) Scientia Iranica. 18 -
84 - ملك طاهر مقصودلو, سيدمصطفي حبيبي خراساني, رضا حيدري, علي ابراهيمي
efiicient synthesis of stable phosphonate ylides and phosphonate esters
(1390) COMBINATORIAL CHEMISTRY and HIGH THROUGHPUT SCREENING. 14 -
85 - پويا کريمي, علي ابراهيمي, صوفيا بزي
Cooperativity of CH/p and hydrogen bond interactions in HF...Py\X1benX2 complexes
(1390) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 991-998
86 - علي ابراهيمي, حميد رضا مسعودي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, مجتبي حسيني قلعه نو
The influence of cation-p and anion-p interactions on the strength and nature of N…H hydrogen bond
(1390) Computational and Theoretical Chemistry. 48-55
87 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
F-H...N hydrogen bonds Influence of substituent and hybridization of nitrogen on H-bond properties and two-bond 19F-15N spin-spin coupling constants (2hJF-N)
(1389) CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -
88 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
The effect of CH3 F and NO2 substituents on the individual hydrogen bond energies in the adenine-thymine and guanine-cytosine base pairs
(1389) JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN. -
89 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
The role of cation- interactions in ethylenic complexes A theoretical NMR study
(1389) CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -
90 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
The O...H Intramolecular Hydrogen Bond in 4-X-2-Hydroxybenzaldehydes The Relationships Between Geometrical Parameters Estimated Binding Energies and NMR Data
(1389) INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY. -
91 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو
A Facile Synthesis and Theoretical Study of Novel Stable Heterocyclic Phosphorus Ylides Containing A 2 4-Dimenthyl-3-Acetyl Moiety
(1389) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. -
92 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو
NMR study and AIM analysis for the ylide rotamers from the reaction between triphenylphosphine and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of 2-mercapto-1-methylimidazole
(1389) Journal of Sulfur Chemistry. 31 -
93 - قاسم مرندي, ملك طاهر مقصودلو, نورا... حاضري, رضا حيدري, سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي
Study of Reaction between Activated Acetylenes and N N -Diethyl-2-thiobarbituric Acid in the Presence of Isocyanides or Triphenylphosphine
(1389) HETEROATOM CHEMISTRY. -
94 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو
Kinetics and Mechanism Investigation of the Reaction between Triphenylphosphine Di-tert-butyl Acetylenedicarboxilate and OH-Acid
(1389) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. -
95 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو
Quantum mechanical calculation for determination of more stable isomer of phosphorous ylide involving an indol
(1389) Iranian Journal of Organic Chemistry. 2 -
96 - حسين روحي, عليرضا نوروزي, علي ابراهيمي
Effect of CH3CO functional group on the molecular and electronic properties of BN43zz nanotube A computational chemistry study
(1389) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
97 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو
NMR Study Theoretical Calculations for Assignment of the Z- and E-Isomers and Kinetics Investigation of Stable Phosphorus Ylides Involving a 2-Mercapto-4 6-dimethyl Pyrimidine
(1389) HETEROATOM CHEMISTRY. -
98 - علي ابراهيمي, مژگان خراساني مطلق
Development of Eclipsed and Staggered Forms in Some Hydrogen Bonded Complexes
(1388) INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY. -
99 - علي ابراهيمي, مژگان خراساني مطلق
Relationship between calculated NMR data anf intermolecular hydrogen bond properties in X-pyridine HF
(1388) CHEMICAL PHYSICS. -
100 - علي ابراهيمي, مژگان خراساني مطلق
The role of H... interaction on some calculated NMR data
(1388) CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -
101 - علي ابراهيمي, مژگان خراساني مطلق
Interaction between uracil nuclobase and phenylalanine amino acid the role of sodium cation in stacking
(1388) THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS. -
102 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي
Dynamic 1H NMR study around the heteroaryl carbon and carbon carbon single bonds and also around carbon carbon double bond in a particular phosphorous ylide involving a 2-methyl indole
(1388) TETRAHEDRON LETTERS. -
103 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو, حميده سراواني, محمد زكريانژاد, محبوبه قهرمان
Theoretical Study An Efficient Synthesis Route to And Kinetic Investigation of Stable Phosphorus Ylides Derived from Benzamide
(1388) PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM. -
104 - نورا... حاضري, ملك طاهر مقصودلو, سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي
One-pot three-component reaction of aromatic isocyanides and dialkyl acetylene dicarboxylates in the presence of aryl aldehydes A convenient synthesis of highly hinderanced aminofurans
(1388) Iranian Journal of Organic Chemistry. -
105 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو
Theoretical kinetics and mechanism investigation of the reaction between triphenylphosphine di-tert-butyl acetylenedicarboxilate and OH-acid
(1388) Iranian Journal of Organic Chemistry. -
106 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي
ثبت در يك مجله ديگر
(1388) Iranian Journal of Organic Chemistry. -
107 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو
AIM analysis for the ylide rotamers from the reaction between triphenylphosphine and dialkyl acetylenedicarboxilates in the presence of 2-pyrrolecarbaldehyde
(1388) Iranian Journal of Organic Chemistry. -
108 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, رضا حيدري, نورا... حاضري
Theoretical Study and Synthesis of the Reaction Between Triphenylphosphine Dialkyl Acetylenedicarboxylates and 2-Aminobenzimidazole 2-Hydroxy-3-Nitropyridine or 1 2 3 4-Tetrahydrocarbazol
(1388) COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS. 75 -
109 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, هادي اسماعيلي درميان
اثر استخلافهاي CH3، F و NO2 روي انرژيهاي پيوندي هيدروژني مجزاي زوج باز آدنين- تيمين و گوآتين- سيتوزين
(1388) JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN. 24 409-416
110 - علي ابراهيمي, حسين احتشامي, مرضيه محمدي دولت آباد
Density functional calculations of response of single-walled armchair carbon nanotubes to axial tension
(1387) COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE. -
111 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, اميد رضواني راد
Anion- interactions CP-corrected vs. standard optimization AIM and NBO analyses
(1387) MOLECULAR SIMULATION. 34 -
112 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, محمد زكريانژاد, پيمان محمدزاده جهاني, مهدي ش
Kinetic study and mechanism. investigation of the reactions between triphenylphosphine dialkyl acetylenedicarboxilates and NH-acid such as 2-aminobenzimidazole by UV
(1387) International Journal of Chemical Sciences. 6 -
113 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, نامعلوم صنعتي, محمد محمدي
A comparison of C-C rotational barrier in 2 staffane 2 tetrahedrane and ethane
(1387) CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -
114 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو, محمدامين كاظميان
Biologically Active Benzoxazolinone in Reaction with Triphenylphosphine Dialkyl Acetylenedicarboxilates and Theoretical Study on the Kinetic and Mechanism Investigation of the Reactions
(1387) مجله زيست دارو و داروشناسي. 1 -
115 - مرضيه محمدي, علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, حسين احتشامي
Antiaromaticity affects on the response of single walled armchair carbon nanotube to tension
(1387) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
116 - رويا كبيري, نورا... حاضري, سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, لطفعلي سقط فروشان
Synthesis Dynamic 1H NMR and Theoretical Study of Aryl-Nitrogen Single Bond Rotational Energy Barriers in Highly Functionalized 4H-Chromenes
(1387) ARKIVOC. xvii -
117 - محمدامين كاظميان, محمود نصيري, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو, سيدمصطفي حبيبي خراساني, فاطمه واشقاني
A facile synthesis dynamic 1H NMR and theoretical study of novel stable heterocyclic phosphorus ylides containing a tetrazole ring
(1387) ARKIVOC. xvii -
118 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, راضيه سادات ني بند
Substituent Effect On Intramolecular Hydrogen Bonding in 2-Hydroxybenzaldehyde
(1387) INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY. -
119 - محمدامين كاظميان, پويا كريمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, علي ابراهيمي, ملك طاهر مقصودلو, فروغ جليلي ميل
SYNTHESIS OF STABLE PHOSPHORUS YLIDES FROM 6-CHLORO-2-BENZOXAZOLINONE AND KINETIC INVESTIGATION OF THE REACTIONS BY UV SPECTROPHOTOMETRY
(1387) PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM. 34 -
120 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, اميد صيادي
Interaction between some anions and deficient olefinic and aromatic centers
(1387) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
121 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, محمد زكريانژاد, پيمان محمدزاده جهاني, - شهرك
Kinetic study and mechanism investigation of the reactions between triphenylphosphine dialkyl acetylene dicarboxylates and NH-acid such as Harman
(1387) Oriental Journal of Chemistry. 1 -
122 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
The effect of carbon hybridization and halogen-acceptor type on some calculated NMR data in C-X H-F hydrogen bonds
(1387) CHEMICAL PHYSICS LETTERS. 483 -
123 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
Estimation of individual binding energies in some dimers involving multiple hydrogen bonds using topological properties of electron charge density
(1387) CHEMICAL PHYSICS. 365 -
124 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
Cooperativity of -stacking and hydrogen bonding interactions and substituent effects on X-ben pyr H-F complexes
(1387) PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 11 -
125 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, عظيمه اميرميجاني
The study of counterion effect on the reactivity of nucleophiles in some SN2 reactions in gas phase and solvent media (ISI)
(1386) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
126 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, حميدرضا مسعودي
Theoretical study of the influence of para- and meta-substituents on X-pyridine HF hydrogen bonding (ISI)
(1386) CHEMICAL PHYSICS. -
127 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, حميدرضا مسعودي
Comparison between standard and counterpoise-corrected optimization using some hydrogen and halogen bonded systems (ISI)
(1386) MOLECULAR PHYSICS. -
128 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, مجيد مراديان , محمد زكريانژاد
Spectrophotometric Kinetic Studies of the Reaction between Triphenylphosphine Dialkyl Acetylenedicarboxylates and NH-Acids (ISI)
(1386) asian journal of chemistry (MSRT BLACKLIST). -
129 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, مجيد مراديان , محمد زكريانژاد, محبوبه فتاحي
Kinetic Investigation of the Reactions Between Triphenylphosphine Dialkyl Acetylenedicarboxilates and NH-Acid such as 5 6-Dimethyl Benzimidazole by the UV Spectrophotometry Technique (ISI)
(1386) Scientia Iranica. -
130 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, حسين روحي, محمد زكريانژاد
Kinetic investigation of the reactions between triphenylphosphine dialkyl acetylenedicarboxylates and NH-acid such as 7-azaindole by the UV spectrophotometry (ISI)
(1386) INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL and ANALYTICAL CHEMISTRY. -
131 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, محمد زكريانژاد, محبوبه فتاحي طبالونداني
Kinetics and Mechanism of the Reactions Between Triphenylphosphine Dialkyl Acetylenedicarboxilates and a NH-Acid Pyrazole by UV Spectrophotometry (ISI)
(1386) JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY. -
132 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي
Kinetic investigation of the reactions between triphenylphosphine dialkyl acetylenedicarboxylates and SH-acid such as 2-Thiazoline-2Thiol Or 2-Mercaptobenzoxazole by the UV spectrophotometry
(1386) Scientia Iranica. -
133 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, حسين روحي, محمد زكريانژاد
UV Spectrophotometric Study of the Kenetics and Mechanism of the Reactions between Triphenylphosphine Dialkl Acetylenedicarboxylates and NH-Acid (ISI)
(1385) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. -
134 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, حسين روحي, محمد زكريانژاد, حميدرضا داس مه, م
Kinetic Investigation of the Reaction between Triphenylphosphine Dialkyl Acetylenedicarboxylate and Carbazole by the UV Spectrophotometry Technique (ISI)
(1385) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. -
135 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, مجيد مراديان , علي ابراهيمي, محمد زكريانژاد
Kinetic Investigation of the Reactions between Triphenylphosphine Dialkyl Acetylenedicarboxylates and NH-acids such as Indol Derivatives by UV spectrophotometry (ISI)
(1385) asian journal of chemistry (MSRT BLACKLIST). -
136 - حسين روحي, علي ابراهيمي, بتول مكي آبادي, مرضيه حاجي عليرضايي
Evaluation of the origin of rotational barrier in NH2-X (X NO NS) (ISI)
(1385) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
137 - علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, طاهره كريميان كاكلكي, راحله وزيري
Topological and natural population analyses of gas-phase identity SN2 reactions of some methyl halides Backside attack (ISI)
(1385) CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -
138 - علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, مرضيه محمدي دولت آباد, راحله وزيري
Characterization of conformers of non-ionized proline on the basis of topological and NBO analyses Can nitrogen be a donor of hydrogen bond (ISI)
(1385) CHEMICAL PHYSICS. -
139 - علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, مهدي حسن نژاددوين
Determination of gas-phase nucleophilicities and electrophilicities using B HX bond critical point properties of AIM analysis (ISI)
(1385) CHEMICAL REVIEWS. -
140 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي
Kinetic Investigation of the Reactions Between Triphenylphosphine Dialkyl Acetylenedicarboxilates and NH-Acid such as Benzimidazole
(1385) Chemistry. 181 -
141 - حسين روحي, علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
NBO and AIM Analysis of the Anomeric Effect in Fluoromethanthiol
(1385) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
142 - حسين روحي, علي ابراهيمي
Anomeric effect and rotational barrier in fluoromethanol A theoretical study
(1384) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
143 - حسين روحي, علي ابراهيمي, نامعلوم عليرضا پور, مرضيه حاجي عليرضايي
AIM and NBO analyses of N-N rotational barrier in monocyclic nitrosamine compounds
(1384) CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -
144 - حسين روحي, نامعلوم ديهيمي, علي ابراهيمي, نامعلوم خان محمدي
Restricted rotation in Six-membered cyclic nitrosamine compounds an ab initio and DFT study and NBO analysis
(1384) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
145 - سيدمصطفي حبيبي خراساني, ملك طاهر مقصودلو, علي ابراهيمي, حسين روحي, محمد زكريانژاد, مجيد مراديان
Kinetic Investigation of the Reaction between Triphenylphosphine Dialkyl Acetylenedicarboxylates and sh-acid such as 2-thiazoline -2-thiol or 2-mercaptobenzoxazole by uv spectrophotometry
(1384) PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM. -
146 - علي ابراهيمي, حسين روحي
Determination of Activity Coefficients Osmotic Coefficients and Excess Gibbs Free Energies of HC1 in N N-Dimenthylformamide-Water Mixed Solvent Systems by Potentiometric Measurements
(1383) JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA. -
147 - علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, حسين روحي
The characterization of stationary points in the potential energy surface of difluoromethane dimmer
(1383) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
148 - حسين روحي, علي ابراهيمي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
Quantum Mechanical Study of Tautomerism of Methimazole Methimazole-I2 Complexes
(1383) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
149 - علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
the dimer of trimethylene sufilde with some hydrogen and halogen bond donors a theoretical study
(1383) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
150 - علي ابراهيمي, حسين روحي, سيدمصطفي حبيبي خراساني
The Dimmers of Trimethylene Sulfide With Some Hydrogen and Halogen Bond Donors a theoretical Study
(1383) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
151 - علي ابراهيمي
Natural bond orbiyal (NBO)population analysis of the highly strained .
(1382) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
152 - علي ابراهيمي, نامعلوم ديهيمي, حسين روحي
Natural bond orbital (NBO) population analysis of the highly strained central bond in 1.1.1 propellane and some 1.1.1 heteropropellane compounds
(1382) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
153 - علي ابراهيمي, نامعلوم ديهيمي, حسين روحي
Alkyl migration in vinylidene acetylene rearrangement reactions investigation of structural activation thermodynamic energies and kinetics properties by density functional theory based method
(1380) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
154 - علي ابراهيمي, نامعلوم ديهيمي, حسين روحي
Nitrogen-inversion in some aziridine type compounds structural and kinetic investigations by ab initio methods
(1380) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM. -
155 - حسين روحي, علي ابراهيمي, فرزاد ديهيمي
Ab initio calculations of energetic and structural properties of the single-atom peri-bridged naphthalene compounds
(1380) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. -
156 - حسين روحي, علي ابراهيمي, فرزاد ديهيمي
Restricted rotation in five-membered cyclic nitrosamine compounds DFT investigation of structural energetic and kinetics properties
(1380) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. -
157 - علي ابراهيمي, نامعلوم ديهيمي, حسين روحي
FInvestigation of structural properties of heteropropellane compounds by ab initio methods
(1379) JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 شيمي محاسباتي علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): دوشنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 26، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 26
2 بازشناخت زيست مولكولي علوم پایه شیمی دکتری درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 26، درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 26

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 09:30 11:30 کلاس درس بازشناخت زيست مولكولي (2216256_01)
3 شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 شنبه 17:30 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
5 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
6 يك شنبه 09:30 11:30 کلاس درس بازشناخت زيست مولكولي (2216256_01)
7 يك شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
8 يك شنبه 17:30 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 دوشنبه 07:30 09:30 مشاوره
10 دوشنبه 09:30 11:30 کلاس درس شيمي محاسباتي (2216176_01)
11 دوشنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
12 دوشنبه 17:30 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
13 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
14 سه شنبه 09:30 11:30 کلاس درس شيمي محاسباتي (2216176_01)
15 سه شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 سه شنبه 17:30 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 چهارشنبه 07:30 09:30 حضور
18 چهارشنبه 09:30 11:30 حضور
19 چهارشنبه 11:30 13:30 حضور
20 چهارشنبه 17:30 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد