كارشناسی ارشد , ادیان و عرفان , دانشگاه تهران , 1371 ← 1373
دكترا , ادیان و عرفان , دانشگاه سوربن , 1381 ← 1387


دروس ارائه شدهبررسي تطبيقي شهود الهي نزد ابن عربي با لقاء و رويت در آيات و روايات

ندا محسن پورزردشت , [ علي اكبر نصيري, محبعلي آبسالان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

كودكان عارف در ادبيات عرفاني در قرن ششم و هفتم

عباس توكلي نژاد , [ محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

نمادگرايي عناصر طبيعي از ديدگاه رشيدالدين ميبدي در كشف الاسرار و وعده الابرار

شيرين ابراهيمي , [ محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تطبيقي نجات مبتني بر ميثاق در اسلام و مسيحيت

محمد پوراحمد , [ خليل حكيمي فر, محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تحليلي تاثير آيين ميترائيسم بر دين مسيحيت

اسما كريمي , [ خليل حكيمي فر, محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي جايگاه زن در هندوئيسم و سيكيزم

زهرا خسروي , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي ميثاق در دين زرتشت و يهود

الهه ميري , [ خليل حكيمي فر, محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي بنيانهاي ديني و اسطوره ايايين پهلواني در ايران باستان

پروين محمودي , [ خليل حكيمي فر, محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي مكان ها و زمان هاي قدسي در قرآن

نسرين عبدالله پورچناري , [ محبعلي آبسالان, حسين خاكپور ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي كوي و شن با آنيميزم در تائوئيسم و اديان ابتدايي

فاطمه پيام , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي مفهوم ريتاباتائو در هندوئيسم و تائويسم

مريم انبوي پور , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پديدارشناسي مانا دراديان ابتدايي

امينه رحماني , [ محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي هنر و تفكر مولوي و هايديگر

محمود شيباني امين , [ محبعلي آبسالان, سيدرحيم خوب بين خوش نظر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تطبيقي تشبه و تنزيه از ديدگاه ابوالحسن اشعري و ابن عربي و پيروان وي

امين آصفي , [ محبعلي آبسالان, علي اكبر نصيري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقايسه و بررسي تطبيقي نهضتهاي اصلاحي ديني هند(مطالعه موردي:آرياسمج،برهماسمج،راما كريشنا)

محسن شهابي , [ محبعلي آبسالان, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تطبيقي انسان آرماني در آيين بودا و كنفوسيوس

فاطمه كلاته ميمري , [ محبعلي آبسالان, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي جايگاه جبر و اختيار در تناسخ چهار دين بزرگ هند(هندوييزم-جاينيزم-بودبزم-سيكيزم)

سميه فاروقي , [ محبعلي آبسالان, محمدكاظم علمي سولا ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تطبيقي رنج و درد از ديدگاه آيين بودا و عطار نيشابوري

فاطمه رحيمي , [ محبعلي آبسالان, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تناسخ از ديدگاه فلاسفه اسلامي با رويكرد به آيات و روايات

حليمه ايرانپور , [ محبعلي آبسالان, مرتضي عرفاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي مساله شر در انديشه هاي ابن سينا و پلانتين جان

عابد نبي پور , [ محبعلي آبسالان, علي اكبر نصيري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي اشراق ازديدگاه سهروردي و آگوستين

آسيه مير اوليائي , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

نقدو بررسي قراني- روايي افكار و اعمال فرقه ذكري در بلوچستان

عبدل احد رييسي , [ عليرضا حيدري نسب, محبعلي آبسالان, مهدي بيات مختاري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

نقد مباني فكري جريانهاي شبه معنويت معاصر ايران

صغري سليمي , [ دادخدا خدايار, محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه تاريخي وبررسي تطبيقي اعتقادات مرجئه وخوارج تاپايان امويان

شراره عزيزي , [ محبعلي آبسالان, احمد عقيلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مباني حكمي هند از منظر كومارسوآمي

الهام عريانيان چعبي , [ سيدرحيم خوب بين خوش نظر, محبعلي آبسالان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي علم و دين از ديدگاه غزالي و ابن رشد

صديقه نصيري فر , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

انسان شناسي از ديدگاه آكوئيناس و ابوعلي سينا

معصومه عليدوست معززي , [ محبعلي آبسالان, خليل حكيمي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تطبيقي انسان كامل ازديدگاه ابن عربي و عزيزالدين نسفي در فصول الحكم و الانسان الكامل

عباس نيكبخت , [ محبعلي آبسالان, دادخدا خدايار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

فلسفه دين درتفسير الميزان

اسما صدر نيا , [ محبعلي آبسالان, مهدي بيات مختاري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

مطالعه نمادهاي مذهبي در معماري تخت جمشيد

اباذر دهقان , [ سيدرسول موسوي حاجي, محبعلي آبسالان, عليرضا طاهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


1394

Etude et analyse thématiques des contes des sages fous d'après Attar Nishabouri

محبعلي آبسالان - مرنديز - 1394
1395

از هند تا معبد سينگ سبها (مروري بر تاريخ، اعتقادات و فرهنگ سيكهيزم در هند و زاهدان)

محبعلي آبسالان - مرنديز - 1395


1 - خليل حكيمي فر, محبعلي آبسالان, الهه ميري
بررسي تطبيقي آموزه پيمان و ميثاق در آيين زرتشت و يهود
(1397) الهيات تطبيقي. 9 59-74
2 - عليرضا حيدري نسب, مهدي بيات مختاري, محبعلي آبسالان, عبدل احد رييسي
تحليل و بررسي قرآني - روايي رويكرد ذكريان به نماز و ذكر
(1397) اديان و عرفان. 51 9-26
3 - محبعلي آبسالان, محمدمهدي توسلي, محسن شهابي
نهضت اصلاحي راما كريشنا و شاگردش ويوكانندا در هند
(1396) مطالعات شبه قاره. 9 9-28
4 - محبعلي آبسالان
لبخند و خنده در ادبيات و هنر سانسكريت و اديان هند
(1396) پژوهشنامه اديان. 11 29-51
5 - عليرضا حيدري نسب, مهدي بيات مختاري, محبعلي آبسالان, عبدالاحد رئيسي
واگرائي مهدي باوري فرقه ذكريه با قران و روايت فريقين
(1396) مشرق موعود. 11 239-262
6 - محبعلي آبسالان, رامين كشاورز
هنر بودا و نماد معبد سانچي
(1395) journal of language and literature. 7 96-104
7 - محبعلي آبسالان
بودا در آثار محققان معاصر فرانسه
(1395) اديان و عرفان دانشگاه تهران. 49 1-19
8 - Pierre lory, محبعلي آبسالان
اهميت قصه هاي كوتاه در آثار عرفاني فارسي
(1395) مطالعات زبان فرانسه. 8 65-76
9 - محبعلي آبسالان
نقش زبان در ادبيات عرفان فارسي ( نظم و نثر)
(1394) ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG. 14 174-183
10 - محبعلي آبسالان
عرفان ابن سينا در آثار فرانسويان دو سده اخير
(1392) AAPG BULLETIN. 1-21
11 - سيدرحيم خوب بين خوش نظر, محبعلي آبسالان, الهام عريانيان
زبان هنر هند از ديدگاه آناندا كومارا سوآمي
(1392) پژوهش هاي زبان شناسي. 101-112
12 - محبعلي آبسالان
تحولات ديني آئين سيك در پرتو اديان بزرگ هند
(1391) ACADEMIC RADIOLOGY. 7-26
13 - محبعلي آبسالان
تمدن خاموش نگاهي به تاريخ زبان و اعتقادات دراويديان
(1390) AAPS Journal. 1-21
14 - محبعلي آبسالان
تمدن خاموش نگاهي به تاريخ، زبان و اعتقادات دراويديان
(1390) اديان و عرفان دانشگاه تهران. 44 1-22