دكترا , حقوق خصوصی , دانشگاه شهید مطهری , 1392 ← 1396


1399

حق ملاقات كودك با والدين و خويشاوندان ( مطالعه در فقه اماميه ، حقوق انگلستان و كنوانسيون حقوق كودك)

اولين همايش ملي چالشها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي با محوريت آسيبهاي اجتماعي نهاد خانواده

عليرضا آبين, امير باراني, مجتبي سرگزي پور - 1399/12/15

اشتباه در مهريه و ضمانت اجراي

نخستين همايش ملي چالش ها و راه كارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي با محوريت آسيب هاي اجتماعي

عليرضا آبين, امير باراني بيرانوند, مجتبي سرگزي پور - 1399/12/15


تحليل مصاديق مشتبه حجر مبتني بر آراء قضايي

مجتبي سرگزي پور , [ محمدرضا كيخا, عليرضا آبين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

تحليل مصاديق مشتبه حجر مبتني بر آراء قضايي

مجتبي سرگزي پور , [ محمدرضا كيخا, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بررسي ويژگيهاي مال موضوع جرم در جرائم مالي در حقوق كيفري با نگاهي به ديدگاه فقهاء معاصر

علي حاجي زاده , [ حسين خدايار, عليرضا آبين, جواد شايان فر, مصطفي اربابي مجاز, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

رويكرد حقوق مدني و حقوق كيفري نسبت به اختلالات رواني (وحدت يا تمايز)

سميه بنداني , [ عليرضا آبين, حسين خدايار, اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا, جواد شايان فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

مسئوليت مدني توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان بازي‌هاي كامپيوتري خطرآفرين

نجمه نجم الديني , [ مصطفي اربابي مجاز, عليرضا آبين, نادر مختاري افراكتي, احسان ساماني, عبدالمهدي عربشاهي مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

تحليل مصاديق مشتبه حجر مبتني بر آراء قضايي

مجتبي سرگزي پور , [ محمدرضا كيخا, عليرضا آبين ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي فقهي - حقوقي چالش ها و راهكارهاي مالي حق الوكاله

الياس ملازهي خير , [ نادر مختاري افراكتي, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

جايگاه تعبد و تعقل در فقه و حقوق اسلامي با نگاهي بر فلسفه احكام و قوانين

ياسر شيبك خالقداد , [ اميرحمزه سالارزائي, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

تاثير ناآگاهي نسبت به ضوابط حقوقي و فقهي بر ايجاد اعمال نامشروع( با تكيه بر رويه محاكم زاهدان و مطالعه موردي در سال 1399 دانشگاه سيستان و بلوچستان)

سيدمهسا موسوي نزاد , [ احسان ساماني, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت نسبت به شيوع بيماري كوئيد 19

محمدجواد اهنگر , [ محمدرضا كيخا, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بررسي فقهي - حقوقي مسئوليت مدني دولت و شركت هاي مخابراتي نسبت به خسارات ناشي از پارازيت ها و امواج دكل هاي مخابراتي

مهديه علي پور , [ احسان ساماني, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير اضطرار و اكراه در معاملات از منظر فقه اماميه ،حقوق ايران و فرانسه

زهره كفاش , [ اميرحمزه سالارزائي, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92


1401

درآمدي بر روش شناسي و انديشه شناسي حقوقي استاد دكتر جعفري لنگرودي (حقوق قناعت محور:نظريه عمومي اطمين

عليرضا آبين - پژوهشكده حقوق و قانون ايران. وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري - 1401 ايران

نظريه عمومي عدالت در علم حقوق

عباس كريمي, عليرضا آبين, خديجه شيرواني - - 1401 ايران

حقوق مدني: مسئوليت مدني محجورين (مطالعه اي حقوقي، فلسفي و تطبيقي)

سيد حسين صفايي, عليرضا آبين - شركت سهامي انتشار - 1401 ايران


فرصت مطالعاتي

از تاریخ 1401/05/01 تا تاریخ 1401/11/01

مشاوره دانشجويان كارشناسي

از تاریخ 1402/07/01 - ادامه دارد


1 - عليرضا آبين, زينب حق طلب, هادي قرباني
Examining the Provisional Order in Arbitration in Domestic Law, Explaining the Needs, Gaps, and Harms of the Current Situation
(1402) Russian Law Journal. 11 1-15
2 - عليرضا آبين, زينب حق طلب
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني صغار و بيماران رواني؛ در جستجوي يك نظريه
(1401) حقوق پزشكي. 16 373-386
3 - عليرضا آبين, عبدالله مختاري, امير باراني بيرانوند
سعه و ضيق حكمي شهادت صبي مميز به مثابه ادله اثبات دعوا (مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران و برخي نظامهاي حقوقي)
(1399) فقه مقارن. 8 299-326
4 - عليرضا آبين, احسان ساماني
بررسي مسئوليت مدني افراد ناتوان ذهني در حقوق ايران، هند و افغانستان
(1399) مطالعات شبه قاره. 12 9-34
5 - مجتبي سرگزي پور, محمدرضا كيخا, عليرضا آبين
مشروعيت تصرف ذي نفعان بالقوه در اموال بيمار مشرف به مرگ
(1399) فقه پزشكي. 14 1-13
6 - محمدرضا كيخا, عليرضا آبين
نگرشي انتقادي به سياست سخت گيرانه نهاد غصب و لزوم درجه بندي مسئوليت (برپايه كيفيت دخالت عنصر درون ذاتي حسن يا سوءنيت)
(1399) پژوهش حقوق خصوصي. 9 189-219
7 - مجتبي سرگزي پور, محمدرضا كيخا, عليرضا آبين
واكاوي وضعيت حجر مبتلايان به اغماي خارج از كنترل در فقه اماميه و حقوق ايران
(1398) فقه پزشكي. 11 21-32
8 - رسول مخصوصي, عليرضا آبين
بررسي تحليلي فقهي و حقوقي شرط خلاف مسووليت نسبي در شركتهاي مدني از منظر مذاهب خمسه و حقوق ايران
(1398) فقه مقارن. 7 73-92


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 حقوق اشخاص و اموال الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 605
2 اصول فقه 1(مباحث الفاظ 1) الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 601، درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 605
3 الزامات خارج از قرارداد الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 602

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 کلاس درس الزامات خارج از قرارداد (3010047_0
2 شنبه 11:30 13:00 حضور
3 شنبه 13:00 15:00 کلاس درس حقوق مالكيت فكري (3024065_01)
4 شنبه 15:00 17:00 کلاس درس فلسفه حقوق (3024074_01) مکا
5 شنبه 17:30 20:00 حضور
6 يك شنبه 09:30 13:00 حضور جلسه گروه
7 يك شنبه 13:00 15:00 کلاس درس اصول فقه 1(مباحث الفاظ 1) (3010041
8 يك شنبه 15:00 19:30 مشاوره
9 دوشنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 دوشنبه 11:30 14:30 مشاوره
11 سه شنبه 09:30 11:30 کلاس درس حقوق مدني (4) الزامات خارج از قرارداد (3010033_01)
14 سه شنبه 15:30 17:30 حضور
15 سه شنبه 18:00 20:00 کلاس درس اصول فقه 1(مباحث الفاظ 1) (3010041
16 چهارشنبه 09:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد