دكترا , حقوق خصوصی , دانشگاه شهید مطهری , 1392 ← 1396


1399

حق ملاقات كودك با والدين و خويشاوندان ( مطالعه در فقه اماميه ، حقوق انگلستان و كنوانسيون حقوق كودك)

اولين همايش ملي چالشها و راهكارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي با محوريت آسيبهاي اجتماعي نهاد خانواده

عليرضا آبين, امير باراني, مجتبي سرگزي پور - 1399/12/15

اشتباه در مهريه و ضمانت اجراي

نخستين همايش ملي چالش ها و راه كارهاي تعالي نهاد خانواده در مذاهب اسلامي با محوريت آسيب هاي اجتماعي

عليرضا آبين, امير باراني بيرانوند, مجتبي سرگزي پور - 1399/12/15


بررسي فقهي - حقوقي مسئوليت مدني دولت و شركت هاي مخابراتي نسبت به خسارات ناشي از پارازيت ها و امواج دكل هاي مخابراتي

مهديه علي پور , [ احسان ساماني, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير اضطرار و اكراه در معاملات از منظر فقه اماميه ،حقوق ايران و فرانسه

زهره كفاش , [ اميرحمزه سالارزائي, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92


1 - عليرضا آبين, احسان ساماني
بررسي مسئوليت مدني افراد ناتوان ذهني در حقوق ايران، هند و افغانستان
(1399) مطالعات شبه قاره. 12 9-34
2 - مجتبي سرگزي پور, محمدرضا كيخا, عليرضا آبين
مشروعيت تصرف ذي نفعان بالقوه در اموال بيمار مشرف به مرگ
(1399) فقه پزشکي. 14 1-13
3 - محمدرضا كيخا, عليرضا آبين
نگرشي انتقادي به سياست سخت گيرانه نهاد غصب و لزوم درجه بندي مسئوليت (برپايه كيفيت دخالت عنصر درون ذاتي حسن يا سوءنيت)
(1399) پژوهش حقوق خصوصي. 9 189-219
4 - مجتبي سرگزي پور, محمدرضا كيخا, عليرضا آبين
واكاوي وضعيت حجر مبتلايان به اغماي خارج از كنترل در فقه اماميه و حقوق ايران
(1398) فقه پزشکي. 11 21-32
5 - رسول مخصوصي, عليرضا آبين
بررسي تحليلي فقهي و حقوقي شرط خلاف مسووليت نسبي در شركتهاي مدني از منظر مذاهب خمسه و حقوق ايران
(1398) فقه مقارن. 7 73-92


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 حقوق اشخاص و اموال الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 604
2 روش تحقيق و مرجع شناسي فقه و اصول الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30
3 اصول فقه 1(مباحث الفاظ 1) الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30
4 الزامات خارج از قرارداد الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 35
5 روش تحقيق و ماخذ شناسي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 18:00-20:00
6 كليات حقوق الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 09:30-11:30
7 حقوق تجارت2 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: 918
8 حقوق كار الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 09:30-11:30
9 اصول فقه 1(مباحث الفاظ 1) الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30
10 الزامات خارج از قرارداد الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 35
11 روش تحقيق و ماخذ شناسي الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 18:00-20:00
12 كليات حقوق الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 09:30-11:30
13 فقه تخصصي 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 13:00-15:00
14 اصول فقه 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30، درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00
15 فقه تخصصي 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 13:00-15:00
16 اصول فقه 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30، درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00
17 حقوق تجارت2 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: 918
18 حقوق كار الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): جمعه 09:30-11:30
19 حقوق اشخاص و اموال الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 604
20 روش تحقيق و مرجع شناسي فقه و اصول الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:00 حضور
2 شنبه 11:30 14:30 حضور
3 شنبه 14:30 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 شنبه 18:00 20:00 حضور
5 يك شنبه 07:30 12:30 حضور
6 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
7 يك شنبه 11:30 14:30 مشاوره
8 يك شنبه 15:30 20:00 حضور
9 يك شنبه 17:30 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 دو شنبه 07:30 15:00 حضور
11 دو شنبه 07:30 18:00 مشاوره
12 دو شنبه 17:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 سه شنبه 07:30 16:00 مشاوره
14 سه شنبه 07:30 14:30 حضور
15 سه شنبه 14:30 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره
17 چهار شنبه 12:30 20:00 حضور
18 چهار شنبه 18:00 19:30 مشاوره