اخبار


اخبار

مطالب موجود برای 'ﻣﺪﻋﻮ'

راهنمای درخواست قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ در سامانه گلستان

راهنمای درخواست قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ در سامانه گلستان

راهنمای درخواست قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ در سامانه گلستان
قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ

قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ

قرارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺪﻋﻮ

فرآيند اعلام ساعات حضور مدرسان مدعو و ساعات عدم دسترسی اساتید دارای پست اجرایی در سامانه جامع دانشگاهی گلستان

فرآيند اعلام ساعات حضور مدرسان مدعو و ساعات عدم دسترسی اساتید دارای پست اجرایی در سامانه جامع دانشگاهی گلستان