اخبار


اخبار

مطالب موجود برای 'موارد خاص'

فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (کارشناسی)

فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (کارشناسی)

فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (تحصیلات تکمیلی)

فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (تحصیلات تکمیلی)

راهنمای کاربری پورتال ثبت نام متقاضی سامانه سجاد

راهنمای کاربری پورتال ثبت نام متقاضی سامانه سجاد

فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص استان

فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص استان

فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص مرکزی مخصوص دانشجویان دکتری

فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص مرکزی مخصوص دانشجویان دکتری