اخبار


اخبار

مطالب موجود برای 'مشمول'

سنوات ارفاقی دانشجویان

در اجرای تبصره (2) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی، دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بوده و در مدت زمان تعیین شده در تبصره (1) ماده (33) قانون یعنی در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده‌اند، در ...