عمومی


اخبار

عمومی

نحوه ورود و بارگذاری مدارک دعوت شدگان به مصاحبه داوطلبان دکتری بدون آزمون استعداد درخشان

احتراما دانشجویانی که جهت حضور در مصاحبه دکتری از طریق بدون آزمون از طرف دفتر استعداد درخشان با ایشان تماس حاصل شده است از طریق سامانه LMS با رمز عبور و نام کاربری خود که کد ملی ایشان است وارد شده و مدارک خود را بارگذاری نمایند و ...

اطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری از داوطلبان پذیرش در مقطع دکتری در سال 1401

«ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺎي ﺗﻮاﻧﺎ» داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم، ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ (ﻣﺮﺣﻠﻪ اول) و آرزوي ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ)، ﻟﻄﻔﺎً، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ: 1.  ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺷ...

تمدید پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون را تا تاریخ 1401/02/28تمدید نموده است متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  ذیل مراجعه نمایند: www.modares.ac.ir/edu

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان مطابق با آئین نامه وزارتی دانشجوی دکتری استعداد درخشان می پذیرد . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند: yun.ir/eOs2h4
صفحه 1 از 41ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها