اخبار


اخبار

برگزاری آزمون زبانMSRT

دانشگاه سیستان و بلوچستان در روز جمعه مورخ 1400/12/20 مجری آزمون زبان انگلیسی MSRT می باشد..

امتیاز به خبر :