دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پروین بهمن زاده دانشجوی زبان وادبیات فارسی در ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 1397/03/02 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.

امتیاز به خبر :