اخبار و اطلاعیه

طراحی و نصب تابلو اداره تربیت بدنی و استخر دانشگاه

طراحی و نصب تابلو اداره تربیت بدنی و استخر دانشگاه

تابلوی اداره تربیت بدنی و استخر دانشگاه طراحی و در سردرب آن نصب گردید .

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط