اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه 1401/10/12

به اطلاع می رساندجلسه دفاع از پایان نامه آقای پوریا حیدری پور دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی روز دوشنبه مورخ 1401/10/12 ساعت 10در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میگردد.

امتیاز به خبر :