دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1041/4/5

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1041/4/5

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهلا مراد زاده  دانشجوی ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی با حضور جناب آقای دکتر خلیفه لو استاد راهنمای محترم ، جناب آقای دکتر آهنگر و جناب آقای دکتر کیخایی  داوران محترم و جناب آقای دکتر ترابی نماینده محترم تحصیلات تکمیلی  روز یکشنبه مورخ 1401/4/5 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 

امتیاز به خبر :