دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1041/4/4

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1041/4/4

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای نور یحیی نظری دانشجوی بین الملل گروه علوم سیاسی باحضور جناب  آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر استادراهنما محترم، سرکار خانم دکتر مریم شیپری و جناب آقای دکتر علی بصیری نیا داوران محترم و جناب آقای دکتر سعیدمحمدی صادق نماینده محترم تحصیلات تکمیلی روز شنبه مورخ 1401/4/4 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزارگردید 

امتیاز به خبر :