دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/3/31

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/3/31

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالحمید دهانی دانشجوی ارشد جامعه شناسی گروه اجتماعی با عنوان« مقایسه کیفیت زنان شاغل و خانه دار شهرستان مهرستان و بررسی عوامل مرتبط باآن» با راهنمایی سرکار خانم دکتر شیردل ، مشاوره  جناب آقای دکتر معینی و داوری اساتید محترم جناب آقای دکتر حسین بر و جناب آقای دکتر محمدی صادق و نماینده محترم تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر مسرور در مورخ 1401/3/31 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 

امتیاز به خبر :