دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 1401/3/28

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد مورخ 1401/3/28

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو سید علی جواد زاده با راهنمایی سرکار خانم دکتر الهام شیر دل، مشاوره جناب آقای دکتر اکبری و داوری استادان محترم جناب آقای دکتر محمدی صادق و جناب آقای دکتر مسرور و با حضور نماینده محترم تحصیلات تکمیلی جناب آقای دکتر حسنی  روز شنبه مورخ 1401/3/28 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم و انسانی برگزار گردید 

امتیاز به خبر :