اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

تصویب نامه هیأت وزیران

تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص "آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی"

امتیاز به خبر :

فایل پیوست