اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری (مهندسی عمران)
  •  
  • جناب آقای  "یاسین زمانی" دانشجوی  دکتری مهندسی عمران -  مهندسی و مدیریت منابع آب روز سه شنبه 1401/2/20  ساعت 5 عصردر محل سالن ویدئوکنفرانس 205 بصورت حضوری - مجازی از رساله دکتری خود با عنوان " ریز مقیاس نمایی آماری مدل های گردش عمومی جو و اثر تغییر اقلیم بر تغییر مکانی گیاه استراتژیک زعفران  " دفاع خواهند کرد.

 استاد راهنمای این رساله دکترسید آرمان هاشمی منفرد و دکتر مهدی اژدری مقدم  و اساتیدداور دکترعباسعلی قادری، دکتربهاره پیرزاده و دکتر محمد ذو نعمت کرمانی می باشند

  • جناب آقای  "رضا میر " دانشجوی  دکتری مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی روز شنبه 1400/12/7  ساعت 14در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 بصورت حضوری - مجازی از رساله دکتری خود با عنوان " اولویت بندی راهکارهای سازگاری سیستم های منابع آب تحت اثرات تغییر اقلیم با استفاده از تئوری markowitz.o مطالعه موردی: حوضه سیستان " دفاع خواهند کرد.

 استاد راهنمای این رساله دکترغلامرضا عزیزیان و اساتید داور دکترمهدی اژدری مقدم، دکترسید آرمان هاشمی منفرد و دکتر ابوالفضل اکبرپور می باشند.

  • جناب آقای  "ناصر نصرت زهی" دانشجوی  دکتری مهندسی عمران - سازه روز سه شنبه 1400/12/3  ساعت 11 در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 بصورت حضوری - مجازی از رساله دکتری خود با عنوان " بررسی آزمایشگاهی تاثیر ترک بر پارامترهای دوام و خوردگی در تیرهای بتن مسلح " دفاع خواهند کرد.

 استاد راهنمای این رساله دکترمحمود میری و اساتیدداور دکترحامد قوهانی عرب، دکترمحمدرضا سهرابی و دکتر بهروز کشته گر می باشند

مدعوین و دانشجویان محترم می توانند از طریق لینک:webinar.usb.ac.ir/eng  

pass code:2021 eng وارد شوند.

امتیاز به خبر :