اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

حذف پزشکی

حذف پزشکی

آن دسته از دانشجویانی که:

  • به علت بیماری در طول ترم در یک یا چند آزمون پایان ترم حضور نداشته اند،
  • استاد درس برای آنها در سامانه گلستان غیبت ثبت کرده است،
  • گواهی پزشکی مبنی بر بیماری در طول ترم و یا زمان آزمون را تهیه نموده اند،

برای آخرین بار از سه شنبه مورخ 1400/11/26 به مدت یک هفته فرصت دارند، درخواست حذف پزشکی درس یا دروس مزبور را در سامانه گلستان بارگذاری نمایند.

امتیاز به خبر :