اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)
  • جناب آقای  "محمد نعمت زاده" دانشجوی  دکتری مهندسی شیمی روز دوشنبه 1400/11/25  ساعت 14 در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 بصورت حضوری - مجازی از رساله دکتری خود با عنوان " مطالعه تجربی و مدلسازی فرآیند اسمز مستقیم جهت تصفیه پساب آلوده به سموم کشاورزی قابل حل در آب " دفاع خواهند کرد.

 اساتید راهنمای این رساله دکترعبدالرضاصمیمی و دکترداودمحبی کلهری، استاد مشاور دکتر سهیلا شکراله زاده و اساتیدداوردکترفرهادشهرکی، دکترمرتضی زیودار و دکتر تورج محمدی می باشند

مدعوین و دانشجویان محترم می توانند از طریق لینک:webinar.usb.ac.ir/eng  

pass code:2021 eng وارد شوند.

امتیاز به خبر :