دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه گروه تاریخ در مورخ 1400/9/15

کارگاه نقد و بررسی روایات شفاهی قوم بلوچ از جنبه اساطیری توسط جناب آقای دکتر عظیم شه بخش ساعت 18 الی 20 در تاریخ 1400/9/15 به صوت غیر حضوری برگزار گردید . 

امتیاز به خبر :