اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

 برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)
  • سرکار خانم "طاهره یزدان پور" دانشجوی  دکتری مهندسی شیمی روز یک شنبه 1400/7/18  ساعت 13 در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 از رساله دکتری خود با عنوان " مطالعه افت گرمای جابجایی ترکیبی از گیرنده کاواک خورشیدی دو استوانه ای " دفاع خواهند کرد.

 اساتید راهنمای این رساله دکترفرهادشهرکی ، دکترداودمحبی کلهری و اساتید داور دکتر عبدالرضاصمیمی، دکتر مرتضی زیودار، دکتر مسعود حق شناس فرد می باشند.

امتیاز به خبر :