اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری كرسي ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزاری كرسي ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

كرسي ترویجی «بررسی هویت مهاجر در دو دنیا اثر گلی ترقی » در مورخ 1400/3/9 در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

در این کرسی که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار گردید ارائه دهنده دکتر احمد شیرخانی از گروه زبان و ادبیات انگلیسی بودند. ناقدان دکتر محمد علی محمودی از گروه زبان و ادبیات فارسی، دکتر سید فرید خلیفه لو از گروه زبان و ادبیات انگلیسی و دکتر خدیجه اسدی سروستانی از گروه علوم اجتماعی و مدیر کرسی آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر بودند.

ارائه دهنده ی این کرسی نخست به ارایه نظریات هومی بابا در خصوص فضای سوم و نظریه امیر علی نجومیان درباره پارادوکس همانندی و تفاوت در تجربه مهاجرت پرداخت. سپس، به ارائه نظریه خود با عنوان "طیف فضای سوم" اقدام نمود. بر اساس این نظریه مهاجران در فضای سوم با طیفی از تجربیات مواجه می گردند و بر این اساس می توانند در یکی از موقعیت های سه گانه قرار گیرند: سواحل فرهنگ مادری، میانه، و سواحل فرهنگ میزبان. هر چه مهاجر در رویارویی با فرهنگ میزبان راهبردی دفاعی اتخاذ کند به انزوا و تعصب بیش از اندازه نسبت به ارزش های فرهنگی و ملی خود پناه خواهد برد. در صورت قرار گرفتن در موقعیت میانه در طیف فضای سوم هویت مهاجر به نوعی توازن حاصل از پیوند دو فرهنگ مادری و میزبان خواهد رسید و در نتیجه به چشم اندازی نو دست خواهد یافت که از طریق آن می تواند نگاهی تطبیقی به هر دو فرهنگ داشته باشد. حرکت مهاجر از موقعیت میانه به سوی سواحل سرزمین میزبان به وادادگی فرهنگی و هویتی خواهد انجامید و هیچ گاه در فرهنگ میزبان کاملا پذیرفته نخواهد شد. در ادامه ارائه کننده به کاربست نظریه خود در رمان دو دنیا اثر گلی ترقی پرداخت و مدعی شد هویت شخصیت اصلی داستان دستخوش تحولاتی گردیده است و در نتیجه نوعی حرکت از سواحل سرزمین مادری به بخش میانی طیف سوم این شخصیت مهاجر دیده می شود.

 در ادامه جلسه ناقدان محترم کرسی به بیان انتقادات و دیدگاه های خود در باره کرسی پرداختند که از مهمترین محورهای آنها، نقد دکتر محمودی به عدم تعلق رمان مذکور به ادبیات مهاجرت ، نقد دکتر خلیفه لو به لزوم پرداختن به نقش زبان در شکل گیری هویت و نقد دکتر اسدی سروستانی به چگونگی رسیدن به درک بهتری از تجربه مهاجرت در استان می باشد. سپس دکتر شیرخانی به برخی از این نقدها به مقتضای وقت جلسه پاسخ دادن و در پایان جلسه به پرسش و پاسخ از سوی برخی از حضار محترم در فضای وبینار پرداخته شد.

نکته کلیدی این کرسی این بود که مباحث مربوط به مهاجرت می تواند وسیله ای مناسب برای درک بهتر و ایجاد رابطه با مهاجران برون مرز استان باشد و از این طریق از پتانسیل آنان در جهت رفع مشکلات درون استان یاری جست.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط