اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)

برگزاری جلسات دفاع رساله دکتری (مهندسی شیمی)
  • سرکار خانم "نجمه اخلاقی" دانشجوی  دکتری مهندسی شیمی روزسه شنبه 1400/3/11  ساعت  11در محل سالن ویدئوکنفرانس 205 از رساله دکتری خود با عنوان " آنتی باکتریال کردن کاتترهای پزشکی با استفاده از عصاره های گیاهی " دفاع خواهند کرد.

 اساتید راهنمای این رساله دکترداودمحبی کلهری و دکتر عبدالرضاصمیمی ، اساتید داور دکتر مرتضی زیودار، دکتر حسین زهدی  و دکترمرتضی خرم می باشند.

امتیاز به خبر :