اخبار و اطلاعیه

برنامه شیفت بندی کارکنان دانشکده

برنامه شیفت بندی کارکنان دانشکده

دانشجویان محترم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، برنامه شیفت بندی کارکنان دانشکده به پیوست می باشد. 

امتیاز به خبر :