اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

لیست نامزدهای عضویت در هشتمین دوره کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در کمییسون

۱

رضا

رضایی

ادبیات و علوم انسانی

۲ نفر

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در کمییسون

۱

حسین

یغفوری

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

۱ نفر

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در کمییسون

۱

رحمت ا..

لشکری پور

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

۱ نفر

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در کمییسون

۱

حمیده

سراوانی

علوم

۲ نفر

۲

عبدالمحمود

داورپناه

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در کمییسون

۱

علی

فرنام

علوم تربیتی و روانشناسی

۱ نفر

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در کمییسون

۱

محمدعلی

منصوری بیرجندی

مهندسی برق و کامپیوتر

۱ نفر

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در کمییسون

۱

مهدی

شفیعی آفارانی

مهندسی شهید نیکبخت

و

صنعت و معدن خاش

۲ نفر

۲

فرامرز

سرحدی

3

سید روح ا..

موسوی

 

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

تعداد سهمیه

در کمییسون

۱

حسین

خاکپور

الهیات و معارف اسلامی

۱ نفر

 

 

براساس شیوه نامۀ برگزاری انتخابات اعضای هیأت ممیزه مصوب 1399/۱۱/۱ شورای دانشگاه:

  • کلیه اعضای هیأت علمی پیمانی، رسمی - آزمایشی و رسمی - قطعی شاغل به کار با مرتبه استادیار و بالاتر در این انتخابات حق رای دارند.
  • رأی گیری به صورت الکترونیکی انجام می شود. وکالت برای اخذ رأی قابل قبول نمی باشد.
  • هر عضو هیأت علمی فقط می تواند به نامزدهای دانشکده محل خدمت خود رای دهد.
  • انتخابات دانشکده مهندسی شهید نیکبخت و دانشکده صنعت و معدن خاش به طور مشترک انجام می شود.

انتخابات هشتمین دوره کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ روز چهارشنبه 1400/۲/8 بصورت الکترونیکی برگزار می گردد.

امتیاز به خبر :