اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

رویداد کارآفرینی

رویداد کارآفرینی

رویداد کارآفرینی

شرکت کنندگان جهت ارائه ایده های ارزنده خود فرم رویداد کارآفرینی را از  پیوست دانلود نموده و پس از تکمیل فرم آن را به آدرس ایمیل مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان (Roshd@usb.ac.ir) ارسال نمایند.

مهلت ارسال ایده : 20 فروردین 1400

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط