اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (حمیده کندری)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (حمیده کندری)

خانم "حمیده کندری" دانشجوی دکتری مهندسی برق الکترونیک روز چهارشنبه 99/12/6ساعت 8 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "جاذب کامل الکتریکی با فرامواد شاخص نزدیک صفر و کاربرد آن در پیاده سازی افزاره های نوری" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی می باشد.

امتیاز به خبر :