اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری(مصطفی پروین)

دفاع از رساله دکتری(مصطفی پروین)

جناب آقای "مصطفی پروین" دانشجوی دکتری مهندسی برق مخابرات گرایش میدان روز سه شنبه 99/12/5ساعت 15- 11 در محل اتاق 506 از رساله دکتری خود با عنوان "استفاده از تئوری مود مشخصه برای طراحی آنتن های آرایه ای" دفاع خواهند کرد. استاد راهنمای این رساله دکتر جواد احمدی شکوه می باشد.

امتیاز به خبر :