اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از پایان نامه کارشتاسی ارشد(افسانه عرب)

دفاع از پایان نامه کارشتاسی ارشد(افسانه عرب)

سرکار خانم "افسانه عرب" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم روز شنبه 99/12/2 ساعت 9:30 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از پایان نامه خود با عنوان "طبقه بندی نوع و درجه ی خرما با استفاده از روش یادگیری عمیق" دفاع خواهند کرد. اساتید راهنمای این پایان نامه دکتر مهدی رضائی و دکتر پوریا جعفری می باشند.

امتیاز به خبر :