اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

حذف و اضافه ترم 3992

دانشجویان محترم حذف و اضافه ترم 3992 از 18 بهمن ماه آغاز می شود. لطفا جهت تسهیل فرآیند حذف و اضافه موارد فایل پیوست را در نظر داشته باشید.

امتیاز به خبر :